< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Банківська статистика

Предмет, метод і завдання банківської статистики

статистичні методи дослідження банківської діяльності

Завдання банківської статистики:

 • o контроль за виконанням планових показників банку та додержання нормативів НБУ;
 • o аналіз якості планування та нормування банківської діяльності;
 • o своєчасне виявлення внутрішніх часткових диспропорцій у діяльності окремих банківських установ;
 • o виявлення внутрішньобанківських резервів підвищення ефективності діяльності банку, зокрема зіставлення його показників
 • o з показниками провідних банківських установ;
 • o забезпечення органів управління різних рівнів і державної статистики даними про банківську діяльність;
 • o організація та проведення одноразових обстежень за допомогою вибіркового методу;
 • o одержання та обробка інформації про діяльність вітчизняних і зарубіжних банківських установ; проведення порівняльного аналізу;
 • o статистичне забезпечення маркетингу банківської діяльності;
 • o характеристика результатів діяльності банку, зокрема із залучення та використання коштів;
 • o пропаганда результатів статистичного дослідження банківської діяльності на ринку банківських послуг;
 • o аналіз надійності банку з точки зору суб'єктів ринку банківських послуг;
 • o визначення та оцінка рейтингу банку.

Статистика ресурсів комерційних банків

Брутто-кошти (БК) - це загальний обсяг коштів банку.

Іммобілізовані кошти (І) - це частина брутто-коштів, яка не може бути використана для вкладень з метою одержання прибутку.

Нетто-кошти (НК) - це частина брутто-коштів, яка може бути використані як кредитні ресурси: НК = БК - І.

Аналіз формування динаміки нетто-коштів здійснюються на основі таких показників:

У процесі формування НК аналізується динаміка коефіцієнта нетто-коштів під впливом факторів у динамічному ряді

Індекс коефіцієнта нетто-коштів змінного складу:

де сі - частка брутто-коштів окремих підрозділів банку в загальному обсязі:

Індекс коефіцієнта нетто-коштів фіксованого складу:

Індекс коефіцієнта нетто-коштів структурних зрушень:

Для оцінки достатності власного капіталу банку використовується коефіцієнт співвідношення власного капіталу (ВК) і залучених коштів (ЗК):

Він показує, скільки власних коштів вистачить для забезпечення надійного зберігання коштів вкладників і кредиторів

Порядок розрахунку коефіцієнта К1 має суттєві недоліки: не враховується рівень ризикованості активних операцій, в які вкладаються банківські ресурси; не беруться до уваги специфіка та призначення складових елементів власного капіталу, а також залучених коштів.

Для поглибленої оцінки власного капіталу комерційного банку використовуються такі коефіцієнти:

А також коефіцієнт платоспроможності, що визначається як співвідношення нормативного власного капіталу (НВК) і сумарних активів, зважених щодо відповідності коефіцієнтів ризику (Акл):

Статистичне обґрунтування управлінських рішень стосовно депозитної політики ґрунтується на результатах статистичного аналізу за такими напрямами:

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОБСЯГУ ТА СТРУКТУРИ ПАСИВІВ В АБСОЛЮТНОМУ ВИРАЖЕННІ (горизонтальний аналіз)

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОБСЯГУ ТА СТРУКТУРИ ПАСИВІВ В АБСОЛЮТНОМУ ВИРАЖЕННІ (горизонтальний аналіз)

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СТРУКТУРИ ПАСИВІВ У ВІДНОСНОМУ ВИРАЖЕННІ (вертикальний аналіз)

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СТРУКТУРИ ПАСИВІВ У ВІДНОСНОМУ ВИРАЖЕННІ (вертикальний аналіз)

Узагальнюючий показник структурних зрушень у балансі:

де п - кількість статей пасиву;

Кст зр показує, як структура балансу звітного періоду відрізняється від базового в середньому по всіх статтях

Узагальнюючий показник пропорційності розподілу власних і залучених коштів - коефіцієнт концентрації:

Завдання статистичного аналізу кредитної діяльності:

Організація статистичних обліку та звітності кредитних операцій Розробка системи показників, які характеризують кредитні відносини Виявлення статистичних закономірностей розвитку кредитних відносин

Послідовне вдосконалення методики розробки та аналізу системи статистичних показників з урахуванням досягнень економічної науки

Напрями управління активами:

підтримання платоспроможності банку, тобто здатності надавати готівку для запланованих та випадкових потреб і виконувати зобов'язання в разі їх виникнення

запобігання несанкціонованим ризикам, що можуть завдати збитків (процентний, валютний, кредитний, ліквідності, акціонерний, товарний, економічний, фіскальний, правовий)

ефективність і оптимізація прибутковості банку шляхом запобігання наявності непрацюючої готівки, тобто такої, що не приносить прибутку, і максимізація показників прибутковості банківських операцій шляхом фінансування операцій мінімально можливими ресурсами при оптимальних цінах на банківські продукти

Керувати ризиком - означає чинити дії, спрямовані на підтримання такого його рівня, що відповідає поставленим на даний момент цілям управління

Основні види ризиків:

 • 1. Кредитний ризик: можливість невиконання позичальником своїх зобов'язань.
 • 2. Процентний ризик: можливість коливань ринкових процентних ставок.
 • 3. Ризик ринку цінних паперів: можливість знецінюванням цінних паперів.
 • 4. Валютний ризик: коливання курсів валют при купівлі-продажу валюти, видачі валютних кредитів.
 • 5. Ризик при формуванні депозитів: дострокове вилучення вкладів.
 • 6. Ризик при нових видах діяльності. За великої розбіжності в термінах і розмірах платежів за факторингом банк наражається на ризики, пов'язані з прорахунками у створенні певного резерву по цих операціях.
 • 7. Ризик лізингових угод. Невід'ємною частиною банківської стратегії є хеджування: розробка заходів щодо зниження або попередження виявленого ризику.

В процесі аналізу активів за ризиком ліквідності розраховується обсяг класифікованих активів Акл за формулою:

де Аі - обсяг окремих статей активів балансу; гі - рівень ризику ліквідності по статтях.

основні принципи кредитування та завдання статистики, пов

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >