< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Економіка підприємницької діяльності в туризмі

Сутність підприємницької діяльності в туризмі

У законодавстві України підприємництво визначається як безпосередня самостійна систематична, на свій ризик діяльність, пов'язана з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг з метою одержання прибутку, що здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності в порядку, установленому законодавством.

З цього визначення видно, що до підприємництва відноситься й діяльність з надання послуг. Відповідно, надання туристичних послуг є об'єктом підприємницької діяльності всіх суб'єктів туристичної індустрії.

Статус підприємницької структури можуть отримати фізичні та юридичні особи шляхом державної реєстрації у встановленому законом порядку.

Економічною передумовою існування підприємництва є приватна власність на фактори виробництва. Сучасна економічна наука до факторів розвитку підприємництва відносить не тільки природні ресурси, працю та капітал, а й підприємницькі здібності, що утворюють особливий ресурс - інтелект.

Необхідними умовами розвитку підприємництва в туризмі є такі:

 • - стабільність державної економічної й соціальної політики;
 • - пільговий податковий режим для соціальних видів туризму;
 • - розвинена інфраструктура підтримки підприємництва, починаючи з ліцензування і завершуючи державними органами регулювання й контролю;
 • - гнучкий ринковий механізм участі туризму в глобалізаційних процесах і в інтеграції України в європейські та світові економічні структури.

Принципи підприємництва в туристичному бізнесі:

 • 1. Свобода вибору виду діяльності.
 • 2. Формування на добровільних засадах ресурсного потенціалу підприємства.
 • 3. Розробка програми діяльності (бізнес-плану) відповідно до засад економічної науки.
 • 4. Вільне наймання працівників із чітким дотриманням їхніх прав на оплату праці та відпочинок.
 • 5. Застосування маркетингових підходів до формування та реалізації туристичного продукту.
 • 6. Використання чистого прибутку на власний розсуд.
 • 7. Виконання податкових зобов'язань.
 • 8. Самостійне провадження зовнішньоекономічної діяльності з дотриманням вимог національного та міжнародного законодавства.

Головною метою підприємництва в туризмі є розроблення туристичних маршрутів, формування туристичних потоків за обраними маршрутами, виробництво туристичних товарів і надання туристичних послуг, комплектування туристичного продукту відповідно до попиту споживачів з вигодою (прибутком) для себе. Якщо діяльність не передбачає отримання прибутку, то вона не належить до підприємницької.

Учасниками відносин, пов'язаних з підприємництвом у туристичному бізнесі, є, з одного боку, юридичні та фізичні особи, які створюють туристичний продукт, надають туристичні послуги або провадять посередницьку діяльність щодо їх реалізації, а з іншого - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, в інтересах яких провадиться туристична діяльність.

Основними суб'єктами підприємницької діяльності у туризмі є туристичні оператори та туристичні агенти, виробники туристичних послуг і товарів, інші зацікавлені особи, що тим чи іншим способом отримують прибуток на туристичному ринку .

Об'єктом підприємницької діяльності в туристичному бізнесі є виробництво туристичних послуг і товарів, а також формування, просування та збут туристичного продукту.

Характерні риси підприємницької діяльності в туризмі:

 • 1. Головна відмінність підприємця від інших учасників суспільно-економічних відносин, що провадять корисну для суспільства діяльність полягає в обов'язковому отриманні зиску, тобто прибутку.
 • 2. Туристичне підприємництво передбачає діяльність з метою отримання прибутку від виробництва й реалізації продукту (окремих послуг), необхідного для задоволення потреб туристів.
 • 3. Підприємець виступає ініціативним і самостійним агентом ринку. Він діє на "свій страх і ризик", використовує власні ресурси і несе повну відповідальність за результати своєї діяльності.
 • 4. Для підприємця в туристичному бізнесі головним ресурсом є не стільки гроші, знаряддя чи предмети праці, скільки його уміння господарювати (талант управлінця), знання психології споживача туристичного продукту та суспільних потреб.
 • 5. Економічний успіх підприємництву забезпечують інновації, точніше, інноваційний менеджмент. Це пояснюється тим, що інноваційна діяльність у туризмі забезпечує появу нових послуг (продукту), привабливих не тільки для туристів, а й для інвесторів.
 • 6. Підприємництво, щоб забезпечити виконання покладених на нього функцій повинно ґрунтуватися на науково-технічних, організаційно-управлінських, виробничо-комерційних, а також і творчо-інтуїтивних засадах.
 • 7. Туристичну діяльність слід розглядати як товарно-грошові відносини між туристами, туристичними підприємствами, сферою гостинності та обслуговування в дестинаціях.
 • 8. Результатом підприємницької діяльності в туризмі є обсяг реалізованого туристичного продукту, утвореного внаслідок економічних відносин між туристичними підприємствами, постачальниками ресурсів і туристами.
 • 9. Туристичний бізнес охоплює могутню індустрію, центральною ланкою якої виступають туристичні підприємства - організатори туризму. Використовуючи туристичні послуги своїх постачальників, вони формують і реалізують турпродукт. Постачальники туристичних послуг, як самостійні суб'єкти підприємництва обслуговують туристів за замовленням туроператорів, а тому належать до індустрії обслуговування туризму, яка є ресурсами туристичного бізнесу. Отже, туристичний бізнес використовує ресурси у формі туристичних послуг, готових до споживання туристами в місцях їх виробництва та надання, тобто на туристичних територіях.
 • 10. До традиційних рис підприємця (діловитість, напористість, енергійність, винахідливість, схильність до ризику) за сучасних умов додали освіченість, комунікативність, інтелект, почуття соціальної відповідальності, культура ділових відносин та ін.

Функції підприємництва в туризмі:

 • - упровадження інновацій у виробництво туристичних послуг і формування туристичного продукту;
 • - формування ефективної системи забезпечення туристичної діяльності необхідними ресурсами;
 • - організація маркетингових досліджень та аналізу інформації з метою визначення тенденцій, процесів, особливостей зовнішнього середовища підприємства та умов його ефективного функціонування на ринку;
 • - просування та збут туристичного продукту.

Роль підприємництва як у сфері туристичної діяльності загалом, так і на окремій туристичній території або для суб'єкта туристичного бізнесу можна звести до такого:

 • 1. Слугує важливим фактором зміни структури туризму через механізм переливання капіталу з менш прибуткового бізнесу в більш прибутковий, оскільки спонукальним мотивом підприємництва є максимізація прибутку. Спрямованість на максимізацію прибутку, своєю чергою слугує "живильним" середовищем для конкуренції.
 • 2. Сприяє ефективному формуванню і використанню туристичних ресурсів, мінімізації витрат та економічних ризиків.
 • 3. Створює стимули для підвищення кваліфікації працівників туризму, що забезпечує підвищення рівня обслуговування туристів і встановлення стандартів якості.

Загалом підприємництво сприяє відновленню і розвиткові економіки туризму, створенню конкурентного та інноваційного середовища, відкриває шлях до перетворень, а тому є рушійною силою розвитку не тільки туристичного бізнесу, а й економіки всієї країни.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >