< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Права та обов'язки тимчасового адміністратора.

У своїй діяльності тимчасовий адміністратор керується Законом України "Про банки і банківську діяльність", постановою Правління Національного банку про його призначення, установчими документами банку, "Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства", чинним законодавством України. При здійсненні тимчасової адміністрації філій (представництв) банку, що розташовані за межами України, застосовується також законодавство країни за їх місцезнаходженням.

Тимчасовий адміністратор — фізична особа або керівник тимчасової адміністрації відповідає за ефективність діяльності тимчасової адміністрації та виконує організаційно-розпорядчі та інші функції згідно з чинним законодавством. Керівник тимчасової адміністрації приймає рішення одноосібно в межах своїх повноважень.

Тимчасовий адміністратор виконує функції загальних зборів, ради банку, правління (ради директорів) щодо контролю та управління банком, а також організаційно-розпорядчі функції, пов'язані з виконанням обов'язків керівника банку (підписує накази про звільнення, переведення працівників банку, підписує від імені банку претензії до боржників, а також позови та заяви до суду тощо).

З дня його призначення тимчасовий адміністратор зобов'язаний ужити заходів для забезпечення збереження активів та документації банку, а також активів та документації афілійованих осіб, у яких банк має участь у розмірі, що перевищує 50 % їх капіталу, а саме:

 • — повідомити керівника територіального підрозділу Державної служби охорони при МВС України, з яким укладено договір про охорону банку, про тимчасову зміну керівників банку та передати копію постанови Правління Національного банку про призначення тимчасової адміністрації;
 • — ужити заходів щодо заміни замків та обмеження доступу до ключів на зовнішніх входах до приміщень банку та до внутрішніх приміщень, у яких обробляються електронні документи, працює підрозділ банку, що здійснює окремі види професійної діяльності на ринку цінних паперів, використовуються та зберігаються засоби захисту інформації, а також документи, інформація та обладнання, які можуть дати доступ до активів банку (зокрема щодо участі банку в статутних капіталах інших юридичних осіб);
 • — змінювати (встановлювати) у разі потреби коди доступу до комп'ютерів та інших засобів зв'язку банку та надавати допуск до них визначеним працівникам банку;
 • — не допускати винесення документації та матеріальних цінностей із приміщень банку без спеціального дозволу тимчасового адміністратора (керівника тимчасової адміністрації);
 • — надсилати повідомлення банкам-кореспондентам (резидентам і нерезидентам) про призначення в банку тимчасової адміністрації та анулювання права підписів уповноважених осіб банку на здійснення операцій із валютними цінностями через кореспондентські рахунки, а також нові зразки підписів і копію рішення Правління Національного банку про призначення тимчасової адміністрації;
 • — інформувати банки-кореспонденти, реєстраторів, а також зовнішніх менеджерів активів банку про те, що особи, які раніше мали право давати вказівки від імені банку щодо операцій з активами банку чи активами, які довірив банк, більше не мають таких повноважень, і про осіб, яким тимчасовий адміністратор передав ці повноваження;
 • — тимчасово позбавити (у разі потреби) повноважень осіб, які несуть відповідальність за окремі ділянки роботи банку, та надати нові повноваження обмеженій кількості довірених осіб;
 • — ужити інших заходів, потрібних для забезпечення схоронності активів, майна і документації банку.

У день отримання рішення про призначення до банку тимчасової адміністрації тимчасовий адміністратор повинен подати до територіального управління Національного банку, в якому відкрито кореспондентський рахунок банку, нотаріально засвідчену картку із зразками підписів тимчасового адміністратора (керівника тимчасової адміністрації) та особи, призначеної на період роботи тимчасового адміністратора тимчасово виконуючим обов'язки головного бухгалтера банку (якщо таке призначення передбачене постановою Правління Національного банку), і відбитка печатки цього банку.

Керівник територіального управління Національного банку після отримання нової картки зі зразками підписів осіб, що мають право першого і другого підпису на період роботи тимчасової адміністрації, на підставі прийнятої Правлінням Національного банку постанови про призначення тимчасової адміністрації видає розпорядження про скасування дії зразків підписів керівників, яких відсторонено від управління банком.

Через 20 днів після його призначення тимчасовий адміністратор зобов'язаний надати територіальному управлінню Національного банку (структурному підрозділу банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком) кошторис витрат тимчасової адміністрації на поточний рік із поквартальною та помісячною розбивкою. До двадцятого числа останнього місяця поточного року тимчасовий адміністратор надає кошторис витрат на наступний рік. Кошторис витрат затверджується начальником територіального управління Національного банку (заступником Голови Національного банку — куратором служби банківського нагляду, якщо кореспондентський рахунок банку відкритий в Операційному управлінні Національного банку).

Протягом одного місяця з дня призначення (двох місяців, якщо тимчасова адміністрація застосована для управління системоутворюючим або багатофілійним банком) тимчасовий адміністратор здійснює інвентаризацію активів, зобов'язань, резервів (включаючи обліковані на позабалансових рахунках). Інвентаризація здійснюється станом на останню звітну (місячну) дату. За результатами інвентаризації тимчасовий адміністратор уживає заходів щодо врегулювання виявлених розбіжностей з відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Одночасно керівники банку, які відсторонені від управління, зобов'язані станом на день призначення тимчасового адміністратора здійснити передавання основних засобів, нематеріальних та інших активів за відповідними актами приймання-передавання.

З метою оцінки фінансового стану банку та визначення можливості стабілізації його діяльності, а також приведення її у відповідність до вимог чинного законодавства, тимчасовий адміністратор перевіряє договірну, бухгалтерську, звітну, касову і канцелярську документацію, матеріали правління, ради та внутрішнього аудиту щодо діяльності банку, зокрема таке:

 • — переглядає умови всіх договорів оренди, за якими банк є орендодавцем (або орендарем), з позиції потреби в них та прийнятності умов оренди;
 • — оцінює угоди, що стосуються господарських, майнових операцій банку та здійснені банком протягом останніх трьох років до дати призначення тимчасового адміністратора з метою встановлення фактів, визначених у ст. 81 Закону України "Про банки і банківську діяльність", і відповідно для звернення до суду з вимогою визнання окремих угод недійсними;
 • — оцінює вартість активів банку, зокрема активів його філій. Тимчасовий адміністратор за потреби залучає суб'єкти оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки акцій (часток, паїв) банку та активів, які підлягають продажу. Незалежна оцінка є обов'язковою у випадках, визначених законодавством про оцінку майна, а також у разі продажу основних засобів і нематеріальних активів банку, відокремлених підрозділів банку (їх частин);
 • — виявляє кредиторів банку та визначає розміри їх вимог щодо грошових зобов'язань банку. Приймає базу даних про вкладників — фізичних осіб у банках — учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та підтримує її в актуальному стані. У разі прийняття Правлінням Національного банку України рішення про відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку тимчасовий адміністратор передає базу даних про вкладників — фізичних осіб ліквідатору банку;
 • — організовує в разі потреби комплексну перевірку діяльності банку із залученням зовнішнього аудиту або відповідних структурних підрозділів Національного банку.

Після докладної оцінки фінансового стану банку тимчасовий адміністратор складає план тимчасового адміністратора на період його призначення, який надалі може змінюватися залежно від проблем, що можуть виникнути під час його виконання.

План тимчасового адміністратора має містити:

 • — цільові показники, яких планується досягти під час його виконання;
 • — комплекс заходів щодо стабілізації діяльності банку;
 • — інше, залежно від проблем, що виникли у діяльності банку. Заходи щодо стабілізації діяльності банку можуть передбачати,

зокрема, здійснення фінансового оздоровлення банку за рахунок коштів учасників, інвесторів, продажу або реорганізації банку.

Протягом одного місяця з дня свого призначення тимчасовий адміністратор подає територіальному управлінню Національного банку (відповідному підрозділу банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком) попередній письмовий звіт про свою роботу. Звіт має містити:

 • — оцінку фінансового стану банку (з висновком щодо відповідності діяльності банку вимогам банківського законодавства, можливості фінансового оздоровлення банку й стабілізації його діяльності) і вартості його активів;
 • — перелік заходів, здійснених тимчасовим адміністратором за звітний період.

До звіту додається план тимчасового адміністратора. Надалі щомісяця до 20-го числа тимчасовий адміністратор подає територіальному управлінню Національного банку (відповідному підрозділу банківського нагляду центрального апарату, який безпосередньо здійснює нагляд за банком) звіт про свою діяльність та фінансовий стан банку.

За 10 робочих днів до закінчення своєї діяльності тимчасовий адміністратор подає територіальному управлінню (відповідному підрозділу банківського нагляду центрального апарату, який безпосередньо здійснює нагляд за банком) завершальний звіт про результати своєї роботи з пропозиціями щодо подальшої діяльності банку (продовження діяльності банку та доцільності подальшої роботи керівників банку або реорганізації чи ліквідації банку).

Протягом періоду діяльності тимчасового адміністратора банк подає регулярну звітність у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку.

З метою стабілізації діяльності банку тимчасовий адміністратор (залежно від конкретної ситуації, що склалася в банку):

 • — розробляє програму фінансового оздоровлення банку з визначенням економічного ефекту реалізації запланованих заходів у грошовому вираженні, організовує і контролює її виконання;
 • — приймає рішення про збільшення статутного капіталу банку шляхом видання наказу та здійснює процедуру збільшення статутного капіталу згідно з чинним законодавством;
 • — приймає рішення про скликання загальних зборів учасників шляхом видання наказу та здійснює процедуру скликання та проведення загальних зборів учасників згідно з чинним законодавством України. Загальні збори учасників можуть бути скликані для прийняття рішень, пов'язаних з фінансовим оздоровленням банку;
 • — обмежує чи зупиняє проведення окремих операцій банку, які визнає низькорентабельними, збитковими або такими, що здійснюються з високим рівнем ризику та загрожують інтересам кредиторів і вкладників. Зупиняє залучення вкладів (депозитів) від фізичних осіб та операції з пов'язаними особами;
 • — уживає заходів щодо погашення простроченої та пролонгованої заборгованості за наданими кредитами та іншої простроченої дебіторської заборгованості;
 • — у разі виявлення збиткових або неефективних для банку угод розриває їх у порядку, установленому чинним законодавством України;
 • — продає активи банку та вживає заходів щодо погашення заборгованості за активними операціями банку, які на думку тимчасового адміністратора (залежно від причин, що зумовили погіршення фінансового стану банку), мають бути відповідно продані або повернені з метою підвищення платоспроможності, ліквідності банку та погашення боргу перед кредиторами, у тому числі: повертає депозити з інших банків; продає цінні папери, які мають активний ринок, серед яких емітовані третіми особами та державні цінні папери; уживає заходів щодо погашення боргових цінних паперів, що не мають активного ринку; повертає вкладені банком кошти в статутні капітали інших юридичних осіб; продає окремі філії чи безба-лансові відділення; укладає угоду з іншим фінансово стабільним банком про переведення боргу перед вкладниками банку — фізичними особами та здійснює відповідні заходи згідно з цією угодою; продає кредитну заборгованість на умовах угоди про уступку вимог банку; продає основні засоби та інші товарно-матеріальні цінності, що не використовуються банком; інше, залежно від проблем, що виникли у діяльності банку;
 • — подає позови до суду;
 • — зупиняє виплату дивідендів чи розподіл капіталу банку в будь-якій формі до завершення виконання заходів фінансового оздоровлення та стабілізації діяльності банку;
 • — надає територіальному управлінню (відповідному структурному підрозділу банківського нагляду центрального апарату) для розгляду на засіданні Правління Національного банку пропозиції про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів;
 • — готує пропозиції про заборону власнику істотної участі в банку використовувати право голосу придбаних акцій (паїв) у разі грубого чи систематичного порушення ним вимог банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку;
 • — організовує за згодою Національного банку продаж чи реорганізацію банку;
 • — виконує інші функції щодо оздоровлення банку.

З метою ефективного виконання покладених на тимчасового адміністратора завдань у разі потреби тимчасовий адміністратор має право:

 • — додатково залучати до роботи в тимчасовій адміністрації будь-якого службовця, експерта, консультанта з унесенням змін до кошторису витрат тимчасової адміністрації та договору з Національним банком;
 • — доручати керівникам банку вчинення дій щодо надання необхідної допомоги тимчасовій адміністрації. Тимчасовий адміністратор має право за потреби відсторонити таких осіб від виконання посадових обов'язків на визначений строк, повідомивши про це відповідний структурний підрозділ банківського нагляду Національного банку;
 • — скласти план скорочення штату банку та забезпечити прийняття рішення про кількісний склад працівників банку;
 • — ужити заходів з метою підвищення кваліфікаційного рівня персоналу банку, а також проводити атестацію, переводити на іншу посаду, скорочувати чисельність, звільняти згідно з чинним законодавством працівників банку внаслідок неналежного виконання ними своїх функціональних обов'язків або перегляду їх службових обов'язків, змінювати розмір заробітної плати шляхом унесення змін до штатного розпису банку згідно з чинним законодавством.

Тимчасовий адміністратор повинен зберігати банківську таємницю та конфіденційність інформації про діяльність банку і несе за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >