< Попер   ЗМІСТ   Наст >

—3. Аналіз, прогнозування і планування доходів підприємств та їх особливості в сучасних умовах

Стратегія аналізу доходів

Аналіз доходів—це частина економічної стратегії торгового підприємства. Він спрямований на створення економічних умов, що забезпечують відшкодування постійних витрат підприємства, покриття змінних витрат, які залежать від обсягу реалізації продукції, повної і своєчасної оплати всіх видів податків, обов'язкових платежів та забезпечення отримання прибутку. Досягнення цих умов пов'язане з:

 • 1) обгрунтуванням цін на товари, які закуповуються;
 • 2) раціональністю умов комерційних угод;
 • 3) встановленням економічно обгрунтованих цін продажу товарів, які стимулюють збільшення попиту і, відповідно, реалізації;
 • 4) скороченням кількості ланок товаропросування, яке дозволяє збільшити розміри доходів за рахунок скорочення кількості посередників;
 • 5) формуванням оптимального асортименту товарів для реалізації, які відповідали б структурі споживчого попиту та забезпечували б отримання необхідного обсягу доходів;
 • 6) диверсифікацією діяльності (асортиментної, регіональної, за видами діяльності), що дозволяє забезпечувати компенсацію можливих втрат доходу у випадку несприятливих змін на окремих товарних, регіональних ринках чи погіршення можливостей здійснення окремих видів діяльності.

Таким чином, аналіз доходів торгового підприємства передбачає:

 • - обгрунтування видів діяльності, доцільних для здійснення торговим підприємством;
 • - встановлення критеріїв ефективності укладання комерційних угод для закупівлі товарів;
 • —формування гнучкої цінової політики під час закупівлі та продажу товарів;
 • — використання системи цінових знижок, своєчасність їх впровадження, що дозволяє забезпечити розширення обсягів реалізації товарів (під час надання знижок покупцям) чи збільшення обсягів доходів (під час уторговування знижок, які надаються постачальниками);
 • —визначення економічно обгрунтованого розміру торговельних надбавок (знижок).

Торговельне підприємство може застосовувати єдиний розмір торговельної надбавки чи диференціювати його за товарними групами, з урахуванням витратомісткості їх реалізації, тоді асортиментна структура обороту має суттєвий вплив на обсяги формування доходу.

Стратегія аналізу доходу передбачає:

 • - створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень;
 • - проведення аналізу обсягу та складу оптимальних доходів, чинників, які визначають їх розмір та рівень, ступеня достатності отримання доходів для забезпечення самофінансування розвитку підприємства;
 • — формування політики отримання доходів та вибір інструментів та важелів їх реалізації;
 • - розробку прогнозу можливих варіантів отримання доходів за видами діяльності та їх експертизу щодо можливості реалізації;
 • — формування оптимального варіанта плану доходів підприємства.

Передумови та методичні підходи до аналізу доходів підприємства

Розробка стратегії аналізу доходів торгового підприємства передбачає попереднє дослідження процесу формування доходів, визначення основних тенденцій та закономірностей, виявлення та кількісну оцінку факторів, що обумовлюють як обсяг, так і рівень доходів.

Кожне підприємство повинно чітко уявляти мету аналізу доходів і визначити перелік завдань, вирішення яких дозволить досягти поставленої мети. Одночасно встановлюється перелік показників, які повинні підлягати вивченню.

Метою аналізу доходів є оцінка кінцевих результатів діяльності підприємства, вивчення основних причин, їх зміни у динаміці і порівняння з аналогічними підприємствами в регіоні, з показниками підприємств-конкурентів. Важливо також при аналізі виявити резерви збільшення прибутків (покриття збитковості), підвищення рентабельності й визначити конкретні заходи на перспективу.

Для досягнення цієї мети торгове підприємство повинно вирішити такі завдання:

 • —оцінити, якою мірою була забезпечена максимізація прибутку;
 • —у випадку збиткової роботи виявити причини такого господарювання і намітити шляхи виходу з цієї ситуації;
 • —розглянути доходи і зіставити їх з розходами, визначити прибуток від реалізації;
 • — вивчити тенденції зміни доходів за основними товарними групами і в цілому з торгової діяльності;
 • — виявити, яка частина доходів використовується на покриття витрат обігу, податків і створення прибутків;
 • - розрахувати відхилення величини балансового прибутку від величини прибутку від реалізації та встановити причини таких відхилень;
 • - визначити і проаналізувати різні показники рентабельності за звітний період і в динаміці;
 • - виявити резерви збільшення прибутків і підвищення рентабельності та коли їх можна використати;
 • - вивчити напрями використання прибутків і дати оцінку доцільності такого використання.

Аналіз доходів має комплексний характер і складається з таких етапів:

 • —оцінки валових прибутків за звітний період і в динаміці; —факторного аналізу прибутків від реалізації товарів і послуг; —вивчення показників рентабельності та факторів, що вплинули на їх зміну;
 • — визначення заходів з подолання збитковості (оптимізація обсягів продажів, витрат обігу та використання інших заходів з виходу з кризи).

Інформаційною основою аналізу доходів торгового підприємства є матеріали бухгалтерської звітності ф. № 2 "Звіт про фінансові результати діяльності", ф. № 1 "Баланс", оборотна відомість з рахунків, за якими ведеться аналітичний облік отриманих доходів; статистичної звітності— ф. № 3-торг "Звіт про надходження, реалізацію та залишки товарів", ф. № 1 "Звіт про товарообіг", матеріали оперативного та управлінського обліку, пов'язані з цінами закупівлі та продажу товарів, договори оренди торгових приміщень та обладнання, програми інвестицій.

Аналіз доходів здійснюється за такими етапами:

 • 1. Аналіз загального обсягу та складу доходів. На цьому етапі аналітичної роботи визначаються загальний обсяг доходів підприємства, його абсолютна та відносна зміна порівняно з попередніми періодами. Аналізується склад доходів, тобто питома вага окремих джерел формування доходів в їх загальному обсязі (від реалізації, іншої реалізації, позареалізаційних операцій тощо).
 • 2. Аналіз обсягу та джерел формування валового доходу (від реалізації товарів) торгового підприємства. Цей етап аналітичної роботи передбачає вивчення основних джерел формування валового доходу (реалізація товарів, дрібний опт, операції з тарою, операції з перемірюванням тканин, платні послуги тощо), обсяг формування доходів від кожного джерела, питому вагу в загальному обсязі доходів.
 • 3. Аналіз зміни рівня валового доходу. На цьому етапі визначається рівень валового доходу та розраховується його зміна порівняно з попереднім періодом. Об'єктом аналізу може бути також рівень торговельної надбавки у відсотках до ціни закупівлі товарів;
 • 4. Оцінка рівня доходності інших видів діяльності підприємства. На цьому етапі аналітичної роботи розраховуються та аналізуються в динаміці відносні показники отримання доходів від інших видів діяльності підприємства: інвестиційної, посередницької, кредитної, орендної тощо. Рівень доходності інших видів діяльності порівнюється з рівнем валового доходу для визначення пріоритетних напрямів розвитку підприємства, його диверсифікації. Порівняння та оцінка здійснюються за допомогою розрахунків доходності витрат (співвідношення між сумами доходів та витрат) та доходності активів (обсяг формування доходів на одиницю активів, що використовуються) різних видів діяльності підприємства.
 • 5. Кількісна оцінка факторів, що обумовлюють зміну обсягу формування валового доходу. Цей етап дослідження передбачає:
  • —вивчення впливу на величину доходу таких факторів, як обсяг товарообороту (у фактичних та зіставних цінах) та середній рівень доходу шляхом застосування методу ланцюгових підстановок або індексного методу;
  • —кількісну оцінку впливу на середній рівень валового доходу структурних зрушень, а саме: асортиментної структури товарообороту, складу товарообороту за формою продажу, складу постачальників (каналів отримання товарів) шляхом застосування методу відсоткових чисел.

Залежність між обсягом та рівнем доходів торгового підприємства та фактори, що їх обумовлюють, можуть бути встановлені також на базі проведення кореляційно-регресивного аналізу. На завершення факторного аналізу результати окремих розрахунків узагальнюють.

 • 6. Оцінка невикористаних можливостей з отримання доходів. Для виконання цього етапу аналітичної роботи потрібна інформація про ціни продажу окремих видів та різновидів товарів на підприємствах-аналогах та конкурентних або інформація про ціни придбання за альтернативними каналами товаропостачання. При наявності такої інформації розраховуються невикористані можливості зростання доходів підприємства за рахунок удосконалення політики товаропостачання (зменшення ціни закупівлі) або цінової політики використання можливостей збільшення цін реалізації. Оцінка невикористаних можливостей з отримання доходів проводиться вибірково, за товарними групами, що мають для підприємства найбільш вагоме значення.
 • 7. Аналіз достатності формування доходів. Достатність формування доходів оцінюється в цілому за підприємством на основі аналізу напрямів використання отриманих доходів (на оплату податків, покриття постійних та змінних витрат, формування чистого прибутку). Для цього визначаються обсяги, динаміка та питома вага кожного напряму використання доходів у загальному обсязі їх формування, аналізуються показники доходності витрат та прибутковості доходів. Оцінка достатності формування доходів дозволяє зробити висновок щодо виконання вимог самоокупності та самофінансування розвитку торгового підприємства.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >