< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ІНДЕКС ПРИБУТКОВОСТІ (ІП)

Індекс прибутковості - це метод, що порівнює теперішню вартість майбутніх грошових потоків з початковими інвестиціями. Отже, ІП -це відношення теперішньої вартості (ТВ) до початкових інвестицій у проект (J)

Згідно з цією методикою проект із більшим ніж одиниця ІП приймається, а проект з Ш, меншим ніж одиниця, відхиляється. Як бачимо, ця методика тісно пов'язана з методикою ЧТВ. Фактично, якщо чиста теперішня вартість позитивна, то ІП буде більшим за одиницю, і навпаки.

Нехай компанія розглядає проект із щорічними запроектованими грошовими потоками 5000, 3000 та 4000 грн. відповідно протягом трьох років. Початкові інвестиції 3 = 10000 грн. Визначити, чи можна схвалити цей проект за дисконтної ставки е = 12%.

Результати розрахунків наведені нижче:

Оскільки значення ІП менше одиниці, проект слід відхилити. ЧТВ проекту можна також визначити, якщо відняти початкові інвестиції (10000 грн.) від теперішньої вартості проекту (9704 грн.).

У такому випадку, ЧТВ дорівнює - 296 грн. Значення ЧТВ негативне, отже, висновок той самий, що і з ІП - за проект не варто братися.

Слід сказати, що ІП та ЧТВ, попри однаковий висновок, який вони дають про відхилення чи схвалення проекту, все ж по-різному оцінюють пріоритетність ухвалення альтернативних проектів [55].

МЕТОД ОКУПНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

Метод включає в себе визначення тривалості відрізка часу, необхідного для поновлення початкових інвестицій за нульової ставки процента.

Таким чином, інвестиції окупляться впродовж t = 4 років. Недолік цього методу полягає в тому, що при його використанні не враховуються фактор часу та тривалість здійснення проекту. Він також не може служити мірилом прибутковості (бо грошові потоки після дати окупності не враховуються). Переваги методу: немає необхідності в дисконтуванні та простота розуміння. Метод визначення терміну окупності інвестицій рекомендується як допоміжний метод при оцінці варіантів. Він може бути використаний після встановлення придатного варіанта "базовим" методом, що враховує фактор часу.

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СТАВКИ ДОХОДУ (ВСД)

Суть цього методу полягає в тому, щоб встановити таку ставку процента e1|, за якої введена до майбутнього (сучасного) моменту сума засобів дорівнює нулю, тобто:

При цьому можна використовувати і щорічні приведені потоки.

Наведена нижче методика справедлива за умови, що всі одержані кошти реінвестуються і забезпечують отримання процента, що дорівнює внутрішній ставці доходу. Однак це не завжди має місце. Так, у загальному вигляді, позитивні грошові потоки можуть бути реінвестовані за норми реінвестування г, а від'ємні грошові потоки можуть бути поновлені за норми окупності є'. В цьому випадку можна записати, що

Таким чином, внутрішня ставка доходу може бути інтерпретована як норма інвестування для всіх одержаних коштів. Практика засвідчує, що показником ВСД користуються частіше, ніж ЧТВ [55].

Приклад 5.12. Нехай ви вклали 100 тис. грн. у машину з терміном служби 5 років і здали її в оренду на 7 років. На 8-й рис залишкова вартість машини дорівнює 5 тис. грн. Дохід орендодавця складається з амортизаційних відрахувань на повне відновлення та прибутку, який обкладається 30%-м податком. Визначити внутрішню ставку доходу для варіанта здачі в оренду машини. Розв'язання виконаємо в табличній формі (таблиця 5.20). Результати розрахунків зображені графічно на рисунку 5.40.

Визначення внутрішньої ставки процента для прикладу 5.12

Приклад 5.13. Нехай облігація підприємства з номінальною вартістю 1000 грн. приносить дохід у 100 грн. за рік на найближчі 10 років. Припустимо, що вам цю облігацію продали за 900 грн. Ви свій дохід вкладаєте у справу при ставці процента е. Слід визначити таку ставку процента е1 за якої приведені до вихідного (сучасного) моменту потоки доходів окуплять початкові інвестиції, що становлять 900 грн. (тобто внутрішню ставку доходу). Схема розподілу коштів по роках зображена на рисунку 5.41 а.

Вихідні умови (а) та результати розрахунків приведених до сучасного моменту грошових потоків (б)

Рисунок 5.41. Вихідні умови (а) та результати розрахунків приведених до сучасного моменту грошових потоків (б)

Внутрішню ставку доходу знаходимо графічно (див. рисунок 5.41 б).

Як показано на рисунку, внутрішня ставка доходу (е1) становить 11,9%. Лівіше точки “k” (при е < 11,9%) купівля облігації виправдана, а при е > 11,9% її купувати недоцільно.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >