< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок надання соціальних відпусток

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами на­раховується сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів — при народженні двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів). Вона надається повністю, неза­лежно від кількості днів, фактично використаних до пологів. До відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки при­єднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році (ст. 20 Закону України "Про від­пустки"). Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку надається за заявою жінки, батька дити­ни, бабусі, дідуся або інших родичів, які фактично догляда­ють за дитиною, або особи, яка усиновила або взяла під опіку дитину, повністю або частково в рамках установленого періо­ду й оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Батьку дитини, бабусі, діду або іншим родичам, які фак­тично доглядають за дитиною, крім осіб, котрі усиновили або взяли під опіку, відпустка для догляду за дитиною до досяг­нення нею 3-річного віку надається на підставі довідки з міс­ця роботи (навчання, служби) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки і виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено (із за­значенням дати). Відпустка для догляду за дитиною до досяг­нення нею 3-річного віку не надається працівникові, якщо дитина перебуває на державному утриманні (ст. 20 Закону України "Про відпустки").

Відпустки без збереження заробітної плати

 • 1. Відпустка без збереження заробітної плати надається за бажанням працівника в обов'язковому порядку:
  • — матері або батьку, який виховує дітей без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному за­кладі), які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, — тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
  • — чоловіку, дружина якого перебуває в післяпологовій відпустці, — тривалістю до 14 календарних днів;
  • — матері, батьку дитини, бабусі, дідусеві або іншим роди­чам, які фактично доглядають за дитиною, або особі, котра усиновила або взяла під опіку дитину, якщо дитина потребує домашнього догляду, — тривалістю, визначеною в медично­му висновку, але не більше, ніж до досягнення дитиною 6-річ- ного віку;
  • — ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги пе­ред Батьківщиною, і особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту", — тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
  • — особам, які мають особливі трудові заслуги перед Бать­ківщиною, — тривалістю до 21 календарного дня щорічно;
  • — пенсіонерам за віком та інвалідам ПІ групи — триваліс­тю до 30 календарних днів щорічно;
  • — інвалідам І і II груп — тривалістю до 60 календарних днів щорічно;
  • — особам, які вступають у шлюб, — тривалістю до 10 ка­лендарних днів;
  • — працівникам у разі смерті рідних по крові або шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (па­синка, пасербиці), братів, сестер — тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до міс­ця поховання й назад; інших рідних — тривалістю до 3 кален­дарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання й назад;
  • — працівникам для догляду за хворим, рідним по крові або шлюбу, який потребує згідно з висновком медичного закладу постійного стороннього догляду, — тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ЗО календарних днів;
  • — працівникам для завершення санаторно-курортного лі­кування — тривалістю, визначеною в медичному висновку;
  • — працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищий навчальний заклад, — тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до навчального за­кладу і назад;
  • — працівникам, допущеним до складання вступних іс­питів в аспірантуру з відривом і без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від вироб­ництва в аспірантурі й успішно виконують індивідуальний план підготовки, — тривалістю, необхідною для проїзду до вищого навчального закладу або установи науки і назад;
  • — сумісникам — на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;
  • — ветеранам праці — тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
  • — працівникам, які використали на попередньому місці роботи щорічну основну й додаткову відпустки, тривалість яких була менше 24 календарних днів, і які отримали за них грошову компенсацію, до 24 календарних днів у перший рік роботи на цьому підприємстві до настання 6-місячного термі­ну безперервної роботи;
  • — працівникам, які навчаються без відриву від виробниц­тва в аспірантурі, протягом 4-го року навчання надається за їхнім бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.
 • 2. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін може надаватися за родинними обставинами та з ін­ших причин працівникові на термін, обумовлений угодою між працівником і власником або уповноваженим ним орга­ном, але не більше ніж 15 календарних днів на рік.

У порядку, визначеному колективним договором, власник або уповноважений ним орган у разі простою підприємства з причин, що не залежать від працівників, може надавати від­пустку без збереження заробітної плати або з частковим її збе­реженням.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >