< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Економічне зростання підприємства

Економічне зростання і його типи

Причини поступального розвитку економіки кожного окремо взятого підприємства, як і країни загалом, полягають у складних і суперечливих зв'язках між суспільним виробництвом і кінцевим його призначенням - задовольняти потреби людей, служити споживанню. З одного боку, потреби людей спонукаються виробництвом. Новостворений продукт спричинить потребу в ньому, а виробництво сформує умови задоволення.

З іншого боку, задоволена потреба і поява нової диктує необхідність повторення і нарощування виробництва з обов'язковим удосконаленням якості для задоволення нових потреб. Саме зростаючі потреби людей спонукають до діяльності продуктивні сили, що й спроможні задовольнити ці потреби.

Потреби суспільства зростають як у кількісному, так і в якісному виразі. Збільшення обсягів виробництва вимагає насамперед збільшення чисельності населення. Однак зростають не лише потреби в їжі, одязі та ін. Важливим є якісне задоволення споживача, тобто поліпшення якісних характеристик. І цей процес безперервний. Життєздатність кожної системи визначається саме тим, як вона може задовольнити потреби.

Економічне зростання в масштабах усього суспільного виробництва - це збільшення річного обсягу продукції й наданих послуг унаслідок діяльності різних суб'єктів господарювання країни. Показником, за допомогою якого характеризують економічне зростання, є валовий національний продукт.

Економічне зростання можна обчислювати в абсолютних і відносних величинах. Наприклад, якщо валовий національний продукт у звітному році становить 50 млрд грн, а у базовому - 48, то він зріс на 2 млрд грн, або на 4 %. У реальному житті допускається зменшення обсягу валового продукту, або стагнація, коли цей показник залишається без змін. Тоді це засвідчує відсутність економічного зростання.

На практиці розрізняють два типи економічного зростання - екстенсивний та інтенсивний.

Екстенсивний ріст передбачає можливість збільшення обсягів виробництва продукції аграрними підприємствами через залучення додаткових чинників виробництва - посівних площ, поголів'я тварин, засобів виробництва. При цьому їх якісний і технічний рівень, технологія виробництва залишаються незмінними. Незмінною є продуктивність землі й тварин. Приріст продукції досягається внаслідок кількісного збільшення участі засобів праці у виробництві.

Екстенсивний ріст був актуальним за недостатнього рівня науково-технічного прогресу і коли виникала необхідність в освоєнні нових територій. Нові території інколи освоюються і тепер. Екстенсивний тип зростання забезпечує нарощування економічного потенціалу через розширення трудової діяльності. З цим пов'язано виробництво абсолютного додаткового продукту. Найважливіші чинники екстенсивного типу зростання:

  • - освоєння нових територій і збільшення поголів'я тварин;
  • - будівництво нових виробничих приміщень;
  • - залучення додаткових трудових ресурсів і збільшення тривалості робочого дня.

Однак постійне розширення поля виробництва та залучення додаткових ресурсів і збільшення виробництва на цій основі не може бути безмежним. Екстенсивний тип на певному етапі починає втрачати динамізм, наштовхується на об'єктивні перепони (вичерпуються вільні території, досягається межа людських можливостей та ін.) і виникає необхідність переведення діяльності підприємства на інший тип економічного зростання - інтенсивний.

Інтенсивний ріст передбачає збільшення виробництва продукції внаслідок зростання продуктивності праці на удосконаленій технічній основі й ефективніше використання наявних ресурсів: площі сільськогосподарських угідь, поголів'я тварин і птиці. Він забезпечує безперервне зростання врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин на основі застосування досягнень науково-технічного прогресу.

Інтенсивний тип пов'язаний із концентрацією капіталу як у масштабах підприємства, так і на одиницю земельної площі. Проте він дає необмежені можливості збільшення виробництва продукції рослинництва й тваринництва.

Екстенсивний та інтенсивний типи зростання тісно взаємопов'язані й практично не існують в чистому вигляді, а співіснують. Наприклад, одночасно може відбуватися і приріст кількості працюючих, і підвищення їхньої кваліфікації, і розширення виробництва (будівництво тваринницьких комплексів), і вдосконалення технічної бази виробничого процесу. В цьому випадку, залежно від того, який тип забезпечує вище зростання, доходять висновку про переваги екстенсивного чи інтенсивного шляху розвитку підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >