< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік міжбанківських кредитів

У міжбанківській сфері банки можуть одержувати кредити від Національного банку України та від інших банків.

Міжбанківські кредити, які надає банкам Національний банк України, мають структуру й обліковуються на пасивних рахунках 131 та 132 груп залежно від терміну, на який вони отримані (табл. 3.3).

Таблиця 3.3. Структура відображення кредитів, що отримані від НБУ, у Плані рахунків бухгалтерського обліку в банках

План рахунків банку (банк-позичальник)

131

Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України

1310

П Кредит овернайт, що отриманий від Національного банку України шляхом рефінансування

1311

П Кошти, які отримані від Національного банку України за операціями репо

1312

П Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

1313

П Короткострокові стабілізаційні кредити, які отримані від Національного банку України

1315

П Неамортизована премія за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1316

КП Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

План рахунків банку (банк-позичальник)

1317

П Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1318

П Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

132

Довгострокові кредити, які отримані від Національного банку України

1322

П Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України

1323

П Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України

1324

П Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій

1325

П Неамортизована премія за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1326

КП Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1327

П Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1328

П Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

Міжбанківські кредити можуть надаватися одним банком іншому. Тоді облік операцій здійснюється як на балансі банку-кредитора, так і банку-позичальника (табл. 3.4).

Таблиця 3.4. Структура відображення міжбанківських кредитів у Плані рахунків бухгалтерського обліку в банках

План рахунків банку (банк-кредитор)

План рахунків банку (банк-позичальник)

 • 152 Кредити, що надані іншим банкам
 • 1520 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам
 • 1521 А Кредити овернайт,

що надані іншим банкам

1522 А Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо

 • 162 Кредити, які отримані від інших банків
 • 1621 П Кредити овернайт,

що отримані від інших банків

 • 1622 П Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо
 • 1623 П Короткострокові кредити, що отримані від інших банків

План рахунків банку (банк-кредитор)

План рахунків банку (банк-позичальник)

 • 1523 А Короткострокові кредити, що надані іншим банкам
 • 1524 А Довгострокові кредити, що надані іншим банкам
 • 1525 А Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам
 • 1526 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим банкам
 • 1527 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам
 • 1528 А Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам
 • 1529 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам
 • 1624 П Довгострокові кредити, що отримані від інших банків
 • 1625 П Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків
 • 1626 КП Неамортизований дисконт за кредитами,

що отримані від інших банків

 • 1627 П Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків
 • 1628 П Нараховані витрати

за кредитами, що отримані від інших банків

Схему обліку міжбанківських кредитів представлено на рис. 3.2.

Облік міжбанківських кредитів

Рис. 3.2. Облік міжбанківських кредитів

Якщо дата угоди і дата розрахунків не збігаються, банк має відображати суму зобов'язання з кредитування на дату здійснення кредитної операції (у день виникнення в банку зобов'язання з кредитування) на позабалансових рахунках:

 • 9100 А Зобов'язання з кредитування, що надані банкам
 • 9110 П Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків.

При відображенні міжбанківських кредитних операцій на дату укладення кредитного договору:

► Банк-кредитор відображає в обліку надані зобов'язання з кредитування бухгалтерським проведенням

Дт Рахунки для обліку наданих зобов'язань з кредитування

Кт Контррахунок - на суму зобов'язань за цим договором

► Банк-позичальник відображає отримані зобов'язання з кредитування бухгалтерським проведенням

Дт Контррахунок

Кт Рахунок для обліку отриманих зобов'язань з кредитування - на суму зобов'язань за цим договором.

Банк визнає зобов'язання з кредитування за позабалансовими рахунками до часу його погашення, закінчення строку виконання або строку дії договору.

Банк оцінює надані (отримані) кредити під час первинного визнання за справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію, і відображає в бухгалтерському обліку відповідно як актив та зобов'язання, які не підлягають взаємозаліку.

Банк-позичальник отримані кредити обліковує:

► Отримання кредиту

Дт Рахунки для обліку грошових коштів на коррахунках

Кт Рахунки для обліку отриманих кредитів

► Зменшення залишку зобов'язань з кредитування, які отримані від банків та обліковуються за позабалансовими рахунками

Дт Рахунок для обліку отриманих зобов'язань з кредитування - на суму отриманого кредиту

Кт Контррахунок

► Банк здійснює облік наданої застави як забезпечення отриманого кредиту за позабалансовими рахунками

Дт Контррахунок

Кт Рахунок для обліку наданої застави (9510 П "Надана застава").

Банк обліковує активи, надані в заставу, за балансовою вартістю на окремих аналітичних рахунках відповідних балансових рахунків залежно від виду активу (основні засоби, нематеріальні активи, цінні папери тощо).

Банк відображає в бухгалтерському обліку суму процентів, що отримані авансом, та/або сплачених банком комісій, що є невід'ємною частиною отриманого кредиту, за рахунками неамортизованого дисконту за отриманими кредитами.

► У цьому разі на дату отримання кредиту здійснюються бухгалтерські проведення

Дт Рахунки для обліку грошових коштів на коррахунках

Дт Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за отриманими кредитами

Кт Рахунки для обліку отриманих кредитів

► У разі отримання кредиту за ставкою, яка нижча, ніж ринкова, банк одразу визнає прибуток

а) Дт Рахунки для обліку грошових коштів на коррахунках - на суму кредиту

Кт Рахунки для обліку отриманих кредитів - на суму кредиту

б) Дт Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за отриманими кредитами - на різницю між номінальною вартістю отриманого кредиту та його справедливою вартістю

Кт Рахунок для обліку доходу від отриманих кредитів за ставкою, яка нижча, ніж ринкова, - на різницю між номінальною вартістю отриманого кредиту та його справедливою вартістю

► У разі отримання кредиту за ставкою, яка вища, ніж ринкова, банк має одразу визнати збиток

а) Дт Рахунки для обліку грошових коштів на коррахунках - на суму кредиту

Кт Рахунки для обліку отриманих кредитів - на суму кредиту

б) Дт Рахунок для обліку витрат від отриманих кредитів, залучених вкладів (депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова, - на різницю між справедливою вартістю отриманого кредиту та його номінальною вартістю

Кт Рахунки для обліку неамортизованої премії за отриманими кредитами - на різницю між справедливою вартістю отриманого кредиту та його номінальною вартістю.

Амортизацію суми неамортизованого дисконту або суми премії банк здійснює не рідше ніж раз на місяць з відображенням на рахунках витрат протягом строку використання кредиту:

► Амортизація суми неамортизованого дисконту

Дт Рахунки для обліку процентних витрат за отриманими кредитами

Кт Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за отриманими кредитами

► Амортизація премії

Дт Рахунки для обліку неамортизованої премії за отриманими кредитами

Кт Рахунки для обліку процентних витрат за отриманими кредитами.

Банк відображає в бухгалтерському обліку повернення отриманого кредиту таким бухгалтерським проведенням:

Дт Рахунки для обліку отриманих кредитів

Кт Рахунки для обліку грошових коштів на коррахунках.

Після повернення кредиту банк списує вартість наданої застави.

Облік міжбанківських кредитів на балансі банку-позичальника та облік створення і використання резервів під заборгованість інших банків обліковується за загальними правилами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >