< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зародження ідеї про всебічний розвиток особистості

Головне завдання виховання — сформувати досконалу людину. Риси доскональної людини у різних народів дуже схожі. Це — розум, краса, працелюбність, високі моральні якості, фізична сила, витривалість. Поняття всебічний розвиток означає, розвиток людської особистості з усіх боків, всесторонньо: поняття гармонійний — гармонію усіх сторін, їх пропорційність, погоджену єдність. Ідея гармонійного розвитку має коріння ще з античної філософії. Аристотель звертав увагу на виховання мужності, витривалості, поміркованості, справедливості, високої інтелектуальної і моральної чистоти.

В епоху Відродження педагоги Ф. Рабле, М. Монтень, до змісту всебічного виховання вносили культ тілесної краси, насолоду мистецтвом, музикою, літературою. Вони не могли піднятися до розуміння необхідності поєднання розумової праці з продуктивною.

У соціалістів-утопістів Т. Мора, Т. Компоннели, ідея всебічного гармонійного розвитку отримує нову спрямованість. Вони вперше висунули питання про поєднання виховання і праці.

Французькі просвітителі ХУШ століття К. Гельвецій, Д. Дідро, цю ідею обмежували розумовим і моральним розвитком не пов'язаним з працею.

Як бачимо, ідея всебічного розвитку особистості, як мети виховання протягом тривалого часу мала характер побажань, мрій та сподівань.

Понад 70 років наша вітчизняна школа розвивалася під впливом ідей філософів-економістів К. Маркса і Ф. Енгельса. Цей період в історії не можна ігнорувати. Мету виховання в комуністичному суспільстві К. Маркс і Ф. Енгельс виводили з економічних законів і типу суспільних відносин. Вони вважали, що при комунізмі, коли будуть ліквідовані класові відмінності, а в усіх галузях техніки, суспільного виробництва, людство досягне високого рівня розвитку, коли не буде істотних відмінностей між розумовою і фізичною працею, з'явиться можливість висунення мети всебічного і гармонійного розвитку людей.

Розумної альтернативи всебічному та гармонійному вихованню немає. Воно залишається ідеалом, до якого однаково прагнуть сучасна вітчизняна та зарубіжна школа.

Виховання — процес різнобічний, багатоклановий, але в той же час єдиний, цілісний, бо різні риси і якості людської особи завжди пов'язані між собою і не формуються ізольовано, а у внутрішніх залежностях. Як казав А. С. Макаренко: "людина не виховується частинами, вона створюється синтетично, всією сумою впливів, яких вона зазнає як цілісна особистість". Тому гармонійний розвиток особистості передбачає єдність і взаємодію п'яти частин виховання. Складові частини виховання всебічно розвиненої людини можна запропонувати у вигляді таблиці.

Розумове виховання — це цілеспрямована діяльність вихователя на розвиток інтелектуальних сил і мислення учнів, з метою прищеплення культури розумової праці. Розумовий розвиток — це процес розвитку інтелектуальних сил і мислення учнів, який відбувається в результаті всієї суми можливих життєвих впливів і взаємодій, в тому числі і спеціально передбачених виховним процесом. Розумове виховання спрямоване на розвиток пізнавальних мотивів особистості, культури мислення, раціональної організації навчальної праці, обрання знань, основ наук.

Фізичне виховання сприяє зміцненню здоров'я, повноцінному фізичному розвитку особистості, розвитку основних рухових якостей (сили, виправності, витривалості), підвищенню розумової і фізичної працездатності, вихованню моральних якостей.

Трудове виховання формує працелюбну особистість, яка свідомо і творчо ставиться до праці, як життєвої потреби вищої цінності людини і суспільства.

Моральне виховання — це формування моральних понять, суджень, почуттів, переконань, навичок і звичок поведінки, що відповідають нормам суспільства. В основі морального виховання лежать загальнолюдські цінності — моральні норми, які виробилися в процесі історичного розвитку суспільства (чесність, порядність, справедливість, гуманність, милосердя, толерантність, гідність, честь), та нові норми, породженні сучасним розвитком суспільства: громадянськість, патріотизм, повага до Конституції, державної символіки. (цитата ст. 158, 161, 168, т. 2, В. О. Сухомлинський).

Естетичне виховання — це формування художньо-естетичної освіченості, вироблення умінь творити прекрасне у повсякденному житті.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >