< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рекомендована література до теми

 • 1. Кодекс законів про працю України. — К. : Праця, 2004. — 368 с.
 • 2. Інструкція зі статистики заробітної плати // Контракти. Дебет-кредит. — 2004. — № 6. — С. 39—45.
 • 3. Аверин А. Н. Социальная политика и подготовка управленческих кадров : учеб. пособ. / А. Н. Аверин. — М.: Дашков и К, 2004. —278 с.
 • 4. БабицъкийА. Моделі економічного зростання і проблема підвищення суспільної продуктивності праці / А. Бабицький // Персонал. — 2008. — № 1. — С. 22—28.
 • 5. Богиня Д. Л. Основи економіки праці : навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. А. Грітнова. — 3-тє вид. — К. : Знання-Прес, 2002.— 387 с.
 • 6. Богоявлепська ІО. В. Економіка і менеджмент праці : навч. посіб. / ІО. В. Богоявленська, Є. І. Ходаківський. — К. : Кондор, 2005. — 332 с.
 • 7. Буряк П. ІО. Економіка праці й соціально-трудові відносини : навч. посіб. / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, М. І. Григор'єва. — К. : ЦУЛ, 2004. — 438 с.
 • 8. Гончаров В. Ефективність праці в контексті становлення ринкової економіки в Україні: проблеми та концепція вдосконалення / В. Гончаров // Економіст. — 2007. — № 8. — С. 10—14.
 • 9. Городня Т. А. Економіка праці : навч.-метод. посіб. / Т. А. Городня. — Л. : ЛКА, 2007. — 132 с.
 • 10. Гринкевич С. С. Становлення систем оплати праці в сучасних умовах / С. С. Гринкевич // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук, праць: У 5 т. — Д. : ДНУ, 2007. — Т. 1. — С. 36—41.
 • 11. Дячун О. В. Організація, нормування та оплата праці : навч. посіб. / О. В. Дячун. — Л.: Афіша, 2001. — 241 с.
 • 12. Завіновська Г. Т. Економіка праці : навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. — К. : КНЕУ, 2003. — 432 с.
 • 13. Іляш О. І. Аналіз якості робочої сили сфери торгівлі в соціологічній оцінці / О. І. Іляш // Економічний розвиток. — 2006. — № 1. — С. 42—50.
 • 14. Калина А В, Организация и оплата труда в условиях рынка (аспекты эффективности) : учеб. пособ. / А. В. Калина. — 3-е изд., персраб. и доп. — К.: МАУП, 2001. — 279 с.
 • 15. Карпіщенко О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / О. І. Карпіщенко. — К. : Університет, кн., 2006. — 264 с.
 • 16. Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / В. М. Лукашевич. — Л.: Новий світ, 2004.— 248 с.
 • 17. Музиченко С. А. Продуктивність праці: соціально-економічна сутність категорії / С. А. Музиченко // Формування ринкових відносин в Україні. — 2008. — № 6. — С. 24—28.
 • 18. Тимош І. М. Економіка праці : навч. посіб. / І. М. Ти-мош. — Т.: Астон, 2001. — 346 с.
 • 19. Якуненко Н. Аналіз рівня і структури доходів та витрат населення України / Н. Якуненко // Україна : аспекти праці. — 2006. — № 1. — С. 11—15.
 • 20. Экономика труда : учебник / под ред. М. А. Винокурова, Н. А. Горелова. — М; СПб, 2004. — 655 с.

Блок завдань теоретичної та практичної підготовки

План семінарського заняття

 • 1. Система узагальнювальних та часткових показників з праці та її оплати.
 • 2. Методика аналізу чисельності працівників.
 • 3. Методика аналізу продуктивності праці на підприємстві.
 • 4. Методика аналізу витрат па оплату праці.
 • 5. Звітність та аудит у сфері праці.

Питання для контролю теоретичної підготовки

 • 1. Назвіть групи трудових показників у сфері праці.
 • 2. Охарактеризуйте узагальнювальні показники з праці та її оплати.
 • 3. Які Ви знаєте показники чисельності працівників?
 • 4. У чому полягає відмінність між обліковою, явочною та середньообліковою чисельністю працівників?
 • 5. Назвіть види фонду робочого часу робітників.
 • 6. Які показники характеризують ефективність використання трудових ресурсів?
 • 7. Яка методика розрахунку показників продуктивності праці?
 • 8. Що відображають показники витрат на оплату праці?
 • 9. З яких складових формується фонд оплати праці на підприємстві?
 • 10. Які види фонду оплати праці підлягають розрахунку на практиці?
 • 11. Охарактеризуйте показники середньої заробітної плати.
 • 12. Назвіть часткові показники з праці та її оплати.
 • 13. Що є інформаційною базою аналізу в сфері праці?
 • 14. У чому полягають цілі та завдання аналізу чисельності працівників?
 • 15. Обґрунтуйте методику проведення аналізу чисельності працівників на підприємстві.
 • 16. Означте цілі та завдання аналізу продуктивності праці.
 • 17. Назвіть етапи проведення аналізу продуктивності праці.
 • 18. Охарактеризуйте цілі та завдання аналізу витрат на оплату праці.
 • 19. Обґрунтуйте методику проведення аналізу витрат на оплату праці.
 • 20. У чому полягає сутність аудиту в трудовій сфері?
 • 21. За якими ознаками класифікують аудит у трудовій сфері?
 • 22. Визначіть основні напрями проведення аудиторської перевірки трудових процесів на підприємстві.

Тематика фіксованих виступів

 • 1. Використання сучасних методів розрахунку трудових показників у сфері праці.
 • 2. Резерви зростання продуктивності праці та зменшення витрат на оплату праці, виявлені в результаті аналізу.
 • 3. Види звітності, що використовується при проведенні аудиту в соціально-трудовій сфері.
 • 4. Порівняння зарубіжних та вітчизняних методів проведення аудиту в сфері праці.

Дискусійні питання

 • 1. Достатність системи трудових показників на підприємстві.
 • 2. Переваги та недоліки чинної методики аналізу трудових показників.
 • 3. Проблеми проведення аудиторської перевірки на підприємстві.
 • 4. Доцільність залучення до перевірки зовнішніх аудиторів.

Теми рефератів

 • 1. Аналіз, звітність та аудит у сфері праці.
 • 2. Інтенсивність використання кадрів у сучасних умовах.
 • 3. Структура виробничої програми та її вплив на продуктивність праці.
 • 4. Історичні передумови виникнення аудиту в трудовій сфері.
 • 5. Критерії й показники ефективності аудиту в соціально-трудовій сфері.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >