< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність

Поняття "ефект" походить від латинського effectus, що означає дію, результат, наслідок чогось. Ефект виявляється у двох формах: товарній і господарській. Товарна форма виражається у натуральних чи вартісних вимірниках і є величиною абсолютною (додатною). Господарська форма ефекту (прибуток) є величиною абсолютною, додатною або від'ємною. Під ефективністю як соціально-економічною категорією розуміють співвідношення результатів і витрат. Досягнення ефективності означає одержання максимальних результатів на одиницю витрат.

На основі описаних абсолютних (вартісних і натуральних) показників можна отримати первинну статистичну оцінку результатів діяльності підприємства. Водночас аналіз ефективності використання ресурсів підприємства та кінцеву ефективність його діяльності, у тому числі в динаміці та у порівнянні з іншими підприємствами, доцільно проводити за допомогою системи відносних показників. Так, ефективність діяльності персоналу підприємства (насамперед, виробничого) оцінюють за допомогою вартісних і натуральних показників продуктивності праці. Ефективність використання основних засобів вимірюють за допомогою показника фондовіддачі, а використання оборотних засобів - показника швидкості їх обертання. Зрозуміло, що крім названих основних ресурсів в економіці будь-якого підприємства може використовуватися ціла низка інших, у тому числі нематеріальних ресурсів, але базовими залишаються людський і виробничий капітал.

Кількісно оцінити ефективність використання всіх ресурсів підприємства дають змогу показники рентабельності. Рентабельність (від нім. rentabel - дохідний) характеризується співвідношенням прибутку та витрат. Залежно від видів прибутку та витрат розраховують різні показники рентабельності, зокрема, рентабельність: окремих видів продукції, активів, власного капіталу, основного капіталу, підприємства загалом.

Загальну методику розрахунку базових показників ефективності використання ресурсів підприємства, а також інтегральних показників ефективності його діяльності проілюстровано на рис. 10.5.

Базові та інтегральні показники ефективності діяльності підприємства

Рис. 10.5. Базові та інтегральні показники ефективності діяльності підприємства

Використовуючи дані фінансової звітності підприємств для оцінки результативності господарювання, рівня використання ресурсів, раціональності здійснених витрат, застосовують показники відносної прибутковості:

1. Рентабельність (збитковість) продукції за операційним прибутком - сума прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування, що припадає на 100 грн собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)47:

2. Рентабельність (збитковість) реалізації за операційним прибутком - сума прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування, що припадає на 100 грн реалізованої продукції (чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)):

3. Рентабельність (збитковість) продукції - сума валового прибутку (збитку), що припадає на і 00 грн витрат, понесених задля його отримання:

4. Рентабельність (збитковість) продажу (рентабельність діяльності (реалізації) за валовим прибутком) - сума валового прибутку (збитку), що припадає на 100 грн реалізованої продукції:

5. Рентабельність (збитковість) власного капіталу - сума чистого прибутку (збитку), що припадає на 100 грн власного капіталу48:

6. Рентабельність (збитковість) усього капіталу - сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, що припадає на 100 грн вкладеного капіталу:

7. Рентабельність (збитковість) виробничих фондів - сума чистого прибутку (збитку), що припадає на 100 грн виробничих фондів підприємства:

У знаменнику формули (10.16) середньорічне значення виробничих фондів обчислюють таким чином:

8. Рентабельність (збитковість) матеріальних активів - сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, що припадає на 100 грн, вкладених у матеріальні активи:

У знаменнику формули (10.17) середньорічне значення матеріальних активів обчислюють таким чином:

9. Рентабельність (збитковість) інвестицій - сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності після оподаткування, що припадає на 100 грн інвестицій, вкладених у підприємство:

10. Рентабельність (збитковість) операційної діяльності - сума прибутку від операційної діяльності, що припадає на 100 грн витрат від операційної діяльності:

Статистичну оцінку рентабельності операційної діяльності суб'єкта малого підприємництва здійснюють на основі скороченої форми його фінансового звіту за формулою:

За даними офіційної статистики Держстатслужби України серед видів економічної діяльності найвищий рівень рентабельності операційної діяльності підприємств України за січень-вересень 2011 р. досягнуто у торгівлі; ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (10,9%) на тлі загального рівня рентабельності 5,2% і від'ємних значень у наданні комунальних та індивідуальних послуг; діяльності у сфері культури та спорту (-16,7%) та у будівництві (- 0,3 %). У промисловості за цей же період рентабельність операційної діяльності підприємств складала 6,0%, у тому числі у добувній - 21,6%, у переробній - 3,1 %, у виробництві та розподіленні електроенергії - 6,8%.

Приклад 10.7. Аналіз показників рентабельності продажу, продукції та власного капіталу ПрАТ "Троянда" здійснено за допомогою табл. 10.11.

З табл. 10.11 бачимо, що у звітному році на кожних 100 грн реалізованої продукції підприємство отримувало 11,57 грн валового прибутку, що на 1,69 грн більше базового року. Зросла й сума прибутку, отриманого із кожних 100 грн витрат (із 10,96 грн до 13,08 грн).

Підприємство завершило звітний рік з позитивною динамікою чистого прибутку, сума якого становила 21626 тис. грн. Ефективність використання власного капіталу покращилася, оскільки на кожних 100 грн, які вкладалися у власне майно підприємства, припадало 8,85 грн чистого прибутку, що на 0,91 грн вище базового року. Рентабельність усього капіталу за аналізований період також збільшилася на 1,43 в.п.

Водночас дещо знизилась рентабельність операційної діяльності (на 0,1 в.п.). Поглиблений аналіз причин такої динаміки свідчить, що це відбулося за рахунок зростання більш як удвічі (на 101,3%) адміністративних витрат та втричі (на 339,7%) - інших операційних витрат, пов'язаних, зокрема, з реалізацією інших оборотних активів підприємства.

Таблиця 10.11. Розрахунок показників рентабельності ПрАТ "Троянда"

Розрахунок показників рентабельності ПрАТ

Статистичний аналіз рентабельності має на меті оцінити її рівень, виявити тенденції і пропорції розвитку, характеристики інтенсивності чи екстенсивності, моделювання та прогнозування зміни під впливом різних чинників. Для цього застосовують статистичні групування, індексні факторні та динамічні моделі, методику кореляційно-регресійного аналізу та ін. При факторному аналізі динаміки рентабельності прибуток прийнято вважати якісною ознакою, а кількісними - виручку від реалізації, собівартість реалізованої продукції, вартість виробничих фондів, середньорічну вартість власного капіталу тощо.

Приклад 10.8. Чистий прибуток підприємства зріс із 3000 тис. грн у базовому році до 3200 тис. грн у звітному. За цей період середньорічна вартість основних та оборотних засобів збільшилися, відповідно, із 9000 тис. грн до 9100 тис. грн та із 4000 тис. грн до 4200 тис. грн.

Отже, рентабельність виробничих фондів підприємства зросла у звітному періоді щодо базового на 0,98 в.п.:

Внаслідок збільшення прибутку за аналізований період на 200 тис. грн рентабельність виробничих фондів зросла на 1,5 в.п.:

Внаслідок збільшення фонду основних засобів на 100 тис. грн рентабельність виробничих фондів знизилась на 0,18 в.п:

Внаслідок збільшення фонду оборотних засобів на 200 тис. грн рентабельність виробничих фондів знизилась на 0,34 в.п.:

Вплив трьох чинників показує загальну зміну рентабельності виробничих фондів підприємства:

1,5+ (-0.18) + (-0,34) =0,98.

Динаміку рентабельності реалізованої продукції описують мультиплікативною моделлю [52, С.211-212]:

де /д ^ - індекс впливу зміни середньої ціни реалізації продукції на динаміку рентабельності реалізованої продукції; р - ціна одиниці продукції, с - собівартість одиниці продукції, q - фізичний обсяг реалізації, 77- прибуток від реалізації одиниці продукції; ІЯ(с)- індекс впливу зміни собівартості продукції на динаміку рентабельності реалізованої продукції:

/л - індекс впливу зміни фізичного обсягу на динаміку рентабельності реалізованої продукції:

Зміну прибутку, згідно з наведеною індексною системою, описує адитивна модель

де - приріст прибутку внаслідок зміни цінового чинника:

Д77^. - приріст прибутку внаслідок зміни чинника собівартості:

Д77, - приріст прибутку внаслідок зміни фізичних обсягів реалізації продукції:

Приклад 10.9. Проілюструємо використання індексної системи рентабельності реалізованої продукції за даними таблиці 10.13.

Таблиця 10.13. Вхідні дані індексної системи рентабельності реалізованої продукції

Вхідні дані індексної системи рентабельності реалізованої продукції

Побудуємо розрахункову таблицю 10.14.

Таблиця 10.14 Розрахункові дані індексної системи рентабельності реалізованої продукції

Розрахункові дані індексної системи рентабельності реалізованої продукції

У звітному періоді відносно базового рентабельність продукції, що реалізовувалась двома підрозділами підприємства, зросла на 7,2% або на 0,76 в.п.

(^=^^-7^гп=0-11297:°.10541=1-072; 11,297-10,541=0,757-0,76). 19120 18500

Унаслідок зміни середньої ціни реалізації, рентабельність продукції зросла на 68,8% або на 4,6 в.п. -0,11297:---=0,11297:0,06695=1,668; 11,295-6,695=4,603-4.6). 19120

Зростання собівартості спричинило зниження рівня рентабельності

на 38,4% або на 4,2 в.п. (/^ =0,06695-2?? =0,06695:0,10870=0,616; 6,695-10,870= -4,175=-4,2). 78400

Зміна фізичного обсягу призвела до зростання рентабельності реалізованої продукції на 3,1% або на 0,3 в.п. {Іт = 0,10870 ; 0,10541=1,031; 10.870/--10,541-0,329=0,3).

Правильність розрахунків підтверджується зв'язками: 1,072=1,688x0.616x1,031; 0,757=4,603-4,175+0,329.

Прибуток підприємства за аналізований період зріс на 210 тис. грн. (4/7=2160-1950).

Зміна цінового чинника спричинила збільшення прибутку на 880 тис. грн. {Щр) = 240+640); зміна собівартості - зниження на 720 тис. гри, (Д/7 = -240-480); зміна фізичного обсягу - зростання на 50 тис. грн (д/7 = 100-50).

Вплив трьох чинників показує загальну зміну суми прибутку: Д/7=880+ (-720) +50=210 тис. грн.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >