< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Здійснення операцій з надання кредитів за рахунок коштів державного бюджету

Органи казначейства відображають в обліку суми заборгованості за наданими кредитами та проводять операції щодо їх повернення.

Головний розпорядник бюджетних коштів, якому законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцеві бюджети передбачені бюджетні призначення для надання кредитів, визначає кредитора, який використовує такі бюджетні призначення у встановленому нормативно-правовими актами порядку.

Організація роботи органів казначейства, розпорядників бюджетних коштів, інших учасників бюджетного процесу щодо формування мережі з кредитування, забезпечення обліку бюджетних асигнувань в частині кредитування та контролю за їх дотриманням, проведення операцій з надання кредитів із загального (спеціального) фонду державного бюджету здійснюється аналогічно до порядку казначейського обслуговування бюджетів за видатками.

Позичальники не включаються до мережі відповідного розпорядника і отримують кредитні ресурси на підставі укладених кредитних договорів та підтвердних документів. Кредитор спрямовує кошти за бюджетними програмами з кредитування виключно на визначену мету, завдання та напрями цих програм, а позичальник забезпечує використання коштів за їх призначенням.

Операції з надання кредитів здійснюються шляхом проведення платежів з реєстраційних і спеціальних реєстраційних рахунків кредиторів, відкритих в органах казначейства, відповідно до кошторисів та планів надання кредитів на рахунки позичальників, зазначені в кредитних договорах і відкриті в установах банків. Органи казначейства здійснюють платежі за дорученням розпорядників і одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку зареєстрованих бюджетних зобов'язань. Підставою для здійснення операцій з кредитування розпорядниками і одержувачами є укладені кредитні договори, платіжні доручення, підготовлені власниками рахунків, та інші підтвердні документи, передбачені бюджетним законодавством.

Процедура повернення кредитів, наданих із загального та спеціального фондів державного (місцевих) бюджету, та сплати відсотків за користування ними здійснюється відповідно до закону про державний бюджет (рішення про місцевий бюджет), інших нормативно-правових актів та кредитного договору.

Операції із зарахування коштів, що надходять як повернення кредитів та відсотків за користування ними, та відображення їх на відповідних рахунках бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів здійснюється у порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами.

Бюджетні запозичення

В умовах недостатньо обґрунтованого планування бюджетів, недостатності фінансових ресурсів, що особливо посилюється кризовими явищами в економіці держави, перед органами місцевого самоврядування постає завдання щодо залучення грошових коштів для здійснення видатків та попередження появи кредиторської заборгованості.

Місцеві запозичення здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку бюджету Автономної Республіки Крим, міських бюджетів та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування або об'єктів, які забезпечують виконання завдань, спрямованих на задоволення інтересів населення АР Крим і територіальних громад міст. Залучення коштів має відбуватися на принципах економічної ефективності та соціальної доцільності.

Державна казначейська служба за погодженням з Міністерством фінансів України має право залучати на поворотній основі кошти єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду та для надання середньострокових позик місцевим бюджетам.

Бюджетним законодавством закріплено право на здійснення запозичень місцевими органами влади. Відповідно до статей 73 та 74 Бюджетного кодексу Рада міністрів АР Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за рішенням Верховної Ради АР Крим або відповідної місцевої ради можуть отримувати:

 • - позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевих бюджетів, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;
 • - позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду;
 • - позики на покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду, пов'язані з виплатою пенсій у межах фактичного дефіциту коштів на цю мету, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
 • - середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами. Усі вищеназвані види муніципальних позик хоч і виконують різні функції, зате доповнюють одна одну. Як показує досвід, найчастіше з'являється потреба у короткотермінових позичках, які надаються місцевим бюджетам для покриття тимчасових касових розривів, пов'язаних із забезпечення захищених видатків. загального фонду, а також позиках, які отримуються у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду. Це пояснюється такими факторами, як: - простота та оперативність оформлення документів;
 • - оперативність надання сум позик органами казначейства (не пізніше 2-х робочих днів з дати отримання листа-заяви);
 • - наявність зручного механізму погашення отриманих позик (погашення позичок відбувається щоденно в автоматизованому режим) без сплати відсотків за користування ними.

Тимчасовий касовий розрив - це різниця між доходами й видатками помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевого бюджету, що виникає у процесі його виконання, пов'язана з необхідністю виділення асигнувань розпорядникам коштів для здійснення платежів упродовж поточного бюджетного періоду відповідно до бюджетних зобов'язань. Він виникає через недостатню спроможність місцевого бюджету на конкретну дату погасити за рахунок наявних та очікуваних грошових активів загального фонду бюджетні фінансові зобов'язання за захищеними видатками.

Короткотермінові позики виділяються для проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та всі нарахування на неї, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Порядок покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1204. Зазначеним документом визначаються:

 • - учасники відносин, їх функції та повноваження;
 • - терміни, які визначаються в процесі оформлення позичок;
 • - порядок розрахунку тимчасового касового розриву;
 • - умови, граничні обсяги та терміни надання позик.

Згідно з Порядком, покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів здійснюється органами казначейства в межах планового бюджетного періоду шляхом надання короткотермінових позичок місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими позичками. У першу чергу надаються позики для здійснення видатків за захищеними видатками, перелік яких визначається статтею 55 Бюджетного кодексу:

Голова Державної казначейської служби з урахуванням платоспроможності, оцінки ризиків її втрати та обсягів коштів місцевих бюджетів, які акумулюються на єдиному казначейському рахунку, затверджує щомісяця до 25 числа позиковий ліміт10 на наступний місяць. Засобами телекомунікаційного зв'язку у регламентованому режимі затверджений ліміт доводиться до головних управлінь казначейства.

Позика надається в межах граничного обсягу, визначеного територіальним органом казначейства, що не перевищує однієї дванадцятої затвердженого на поточний бюджетний період обсягу доходів загального фонду місцевого бюджету, за вирахуванням обсягу цільових міжбюджетних трансфертів та з урахуванням позикового ліміту.

Для отримання позики місцеві державні адміністрації (виконавчі органи відповідних місцевих рад) подають до органу казначейства заяву про надання позики та розрахунок обсягу тимчасового касового розриву. Для аналізу платоспроможності заявника органи казначейства можуть вимагати від нього додаткову інформацію.

Короткотермінові позички місцевим бюджетам надаються територіальними органами казначейства у разі:

- наявності тимчасового касового розриву місцевого бюджету, обсяг якого визначається за формулою:

К. = Z + Б - -,

де И - обсяг тимчасового касового розриву;

Z - залишок бюджетних коштів на рахунках місцевого бюджету та розпорядників коштів такого бюджету (крім цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного фонду) на дату подання заяви;

Б - обсяг очікуваних надходжень до загального фонду місцевого бюджету (крім цільових міжбюджетних трансфертів) у період з дати подання заяви до дати отримання позики;

 • - залишок непогашених бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників коштів місцевого бюджету за захищеними та першочерговими видатками, що зареєстровані в органах казначейства на дату подання заяви; - відсутності простроченої кредиторської заборгованості місцевого бюджету за позичками, отриманими у фінансових органах; - відсутності заборгованості місцевого бюджету за коштами, що передаються до державного бюджету згідно з показниками його розпису на відповідний період;
 • - відсутності у місцевих бюджетів коштів загального фонду на вкладних (депозитних) рахунках у банківських установах.

Позики місцевим бюджетам надаються органами казначейства на підставі договорів, які укладаються ними з відповідним місцевим фінансовим органом.

Рішення про надання або відмову в наданні позики приймається органом казначейства не пізніше двох робочих днів з дати отримання заяви, про що письмово інформує заявника (у разі відмови - з обґрунтуванням причин відмов).

Погашення позики здійснюється за рахунок не менш як 80 відсотків усіх надходжень загального фонду місцевого бюджету. Строк погашення позики не може перевищувати 60 днів з дня ліквідації тимчасового касового розриву.

Кінцевим строком погашення позики є 1 грудня поточного бюджетного періоду.

З боку органів казначейства проводиться аналіз обґрунтованості надання позики, а також контроль за цільовим використанням коштів отриманої позики. В АС "Казна" звіряється залишок бюджетних коштів на рахунках місцевих бюджетів і розпорядників бюджетних коштів та залишок зареєстрованих і непогашених бюджетних фінансових зобов'язань за захищеними видатками. Крім цього здійснюється аналіз обсягу очікуваних надходжень до загального фонду місцевого бюджету в розрізі днів за даними щоденного звіту з виконання місцевих бюджетів за доходами. Здійснюється також попередній контроль за фінансуванням місцевими фінансовими органами, селищними радами розпорядників коштів після надання короткотермінової позики для унеможливлення нецільового використання виділених коштів.

До використання позики в повному обсязі сума коштів загального фонду відповідного місцевого бюджету, які спрямовуються на рахунки головних розпорядників коштів такого бюджету за видатками, не передбаченими Порядком покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, не може перевищувати суми надходжень до загального фонду (крім цільових міжбюджетних трансфертів), яка залишається після погашення позики.

Окрім короткотермінових органи казначейства надають також середньострокові позики. Порядок надання Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення затверджено постановою Кабінету міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1203.

Середньострокові позики надаються на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку місцевим органам влади та самоврядування на фінансування інвестиційних проектів, передбачених у бюджеті розвитку відповідних бюджетів.

Середньострокові позики надаються щомісяця на договірних умовах без нарахування відсотків за користування ними за результатами виконання місцевих бюджетів в обсягах невиконання у звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про державний бюджет.

Обсяг середньострокових позик визначається за результатами виконання місцевих бюджетів наростаючим підсумком з початку року. Сума позики зменшується на обсяг раніше наданих, але не погашених позик. Загальний обсяг наданих окремому місцевому бюджету позики не може перевищувати розмір невиконання прогнозних показників доходів відповідного бюджету.

Порядок визначення обсягів, механізм надання та погашення середньострокових позик наступний:

Міністерство фінансів надає Державній казначейській службі затверджений і доведений до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування помісячний розпис доходів місцевих бюджетів на відповідний бюджетний період.

Казначейство з урахуванням платоспроможності, оцінки ризиків її втрати та обсягу коштів, які акумулюються на єдиному казначейському рахунку, щомісяця не пізніше 27 числа кожного місяця затверджує на наступний місяць позиковий ліміт, про що повідомляє Міністерство фінансів. Загальний обсяг позик не може перевищувати встановленого законом про державний бюджет розміру оборотного залишку бюджетних коштів.

Міністерство фінансів та його територіальні органи на основі оперативних даних проводять щомісяця аналіз стану виконання кошика доходів місцевих бюджетів. За результатами аналізу визначають перелік місцевих бюджетів, яким необхідно надати позики, та їх обсяги. До 7 числа кожного місяця засобами електронного зв'язку надсилають Міністерству фінансів відповідні розрахунки разом з копією рішення відповідної місцевої ради щодо права на отримання позики та аналітичні довідки про причини невиконання дохідної частини місцевих бюджетів і заходи, що вживаються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для мобілізації доходів бюджету. Разом з цим щомісяця до 16 числа подають заяву про надання позики (в обсязі, попередньо узгодженому з Міністерством фінансів за результатами звірки розрахунків) разом з реєстром їх сум у розрізі місцевих бюджетів.

Рішення про надання позики приймається Міністерством фінансів упродовж п'яти робочих днів з дати отримання повного пакета документів. Якщо прогнозований обсяг позик перевищує позиковий ліміт, то він зменшується пропорційно визначеному для кожного місцевого бюджету обсягу позики. При цьому враховуються наявність заяв про надання позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка для покриття тимчасових касових розривів та динаміка надходження платежів до місцевих бюджетів, збалансовані з передачею коштів до державного бюджету. Не менш як третина позикового ліміту спрямовується місцевим бюджетам, яким передбачено дотацію вирівнювання.

Надання позики в обсязі, що перевищує затверджений позиковий ліміт, здійснюється за окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

На підставі прийнятого рішення Міністерство фінансів упродовж двох робочих днів дає Казначейству України доручення на надання середньострокової позики, на підставі якого керівники територіальних органів казначейства, з одного боку, та керівники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади або уповноважені на це в установленому порядку особи, з другого, укладають договори про надання позики. Упродовж двох робочих днів після укладання договорів органи казначейства зараховують суми позик на відповідні рахунки місцевих бюджетів.

Погашення отриманих місцевими бюджетами середньострокових позик здійснюється за результатами звіту про виконання місцевого бюджету починаючи з місяця, що настає за звітним періодом. У разі виконання, перевиконання або зменшення наростаючим підсумком за відповідний звітний період кошика доходів позики (їх надлишок), отримані у поточному році, погашають шляхом зарахування упродовж місяця на єдиний казначейський рахунок доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів із застосуванням відсоткового нормативу до погашення позик (їх надлишку) у повному обсязі, включаючи останній робочий день року, крім оборотного залишку бюджетних коштів, розмір якого затверджено рішенням відповідної місцевої ради.

У разі виконання або перевиконання річного показника кошика доходів або зменшення наростаючим підсумком з початку року суми невиконання такого показника зараховують протягом I кварталу наступного року на єдиний казначейський рахунок доходи загального фонду відповідних місцевих бюджетів із застосуванням відсоткового нормативу для погашення заборгованості або повернення надлишку.

Державна казначейська служба щомісяця (до 5 числа, наступного за звітним) подає до Кабінету Міністрів та Міністерства фінансів інформацію про обсяги наданих та перерахованих до місцевих бюджетів позик із зазначенням причини їх невідповідності (за наявності такої невідповідності), проводить аналіз стану погашення наданих позик і надає Міністерству фінансів відповідну інформацію.

Операції з надання позик відображаються у бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів у порядку, встановленому Державною казначейською службою.

Короткострокові позики зараховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3252 "Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення". Засобами програмного забезпечення на підставі службових розпоряджень кошти перераховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів".

Запозичення (середньострокові позики), які здійснено за рішенням Верховної Ради АР Крим чи відповідної ради до бюджету розвитку місцевих бюджетів, зараховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3254 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів". На підставі меморіальних документів кошти перераховуються (списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".

Повернення позичок, отриманих на покриття тимчасових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевих бюджетів, здійснюється головним управлінням казначейства з окремого рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3252 "Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів" за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету.

Повернення запозичень до бюджету розвитку місцевих бюджетів здійснюється з окремого рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3254 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів", за рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету.

Казначейство України здійснює покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду, пов'язаних з виплатою пенсій, та повернення таких коштів відповідно до Порядку покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України, пов'язаних з виплатою пенсій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.2010 р. № 1080.

Фонд щомісяця складає план-графік поденного фінансування виплати пенсій і видатків на утримання апарату Фонду із зазначенням джерел такого фінансування, погоджує його з Міністерством соціальної політики та подає Міністерству фінансів і Казначейству не пізніше ніж за два дні до початку наступного місяця.

У разі виникнення на певну дату тимчасового касового розриву Фонд письмово звертається до Казначейства з розрахунком суми, необхідної для покриття тимчасових касових розривів, пов'язаних з виплатою пенсій. Копія звернення надсилається Міністерству фінансів.

Казначейство упродовж одного робочого дня розглядає звернення Фонду і з урахуванням своєї платоспроможності, оцінки ризиків її втрати приймає рішення щодо надання позики Фонду.

Позика надається шляхом перерахування коштів з єдиного казначейського рахунка на рахунок Фонду, відкритий у Казначействі, про що між Казначейством і Фондом укладається відповідний договір. Позика надається на умовах її погашення до кінця поточного бюджетного періоду без нарахування відсотків за її користування.

У разі неможливості надати позику Казначейство того ж дня повідомляє Фонд та інформує про це Міністерство фінансів для остаточного вирішення питання. Про неотримання позики того ж дня Фонд повідомляє Міністерство соціальної політики.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >