< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СОЦІАЛЬНИЙ ТА МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ

Мета і сутність соціального аналізу

Мстою соціального аналізу є: визначення рівня затребуваності варіантів реалізації проекту з боку споживачів, населення регіону, у якому здійснюється проект, розробка стратегій реалізації проекту, що дають можливість одержати підтримку населення, досягти цілей проекту і поліпшити характеристики його соціального середовища.

Проектуючи нову діяльність, необхідно дати відповіді на такі питання:

 • 1) Як вплине проект на соціальну систему?
 • 2) Які зміни відбудуться в соціальній сфері після реалізації проекту?
 • 3) Яким може бути вплив соціальної системи на можливість реалізації проекту й одержання очікуваних результатів?

Оцінка результатів проекту різними соціальними групами може бути діаметрально протилежна.

Проблема суб'єктивізму оцінок знаходить своє відображення під час збору, обробки й аналізу інформації, яка береться в основу прийняття проектних рішень. Тому рішення по оцінці соціальних аспектів проектування значною мірою залежить від соціальної і культурної орієнтації розроблювачів проекту. Очевидно, саме їм необхідно визначити наслідки і результати проекту, вибрати критерії порівняння, розробити процедуру прийняття рішень, визначити необхідність колективного прийняття рішень.

Соціальний аналіз не обмежується оцінкою можливостей реалізації проекту у визначеному соціальному середовищі. Його завдання значно ширші, тому що повинні дати відповідь на питання: чи може проект сприяти соціальному розвитку суспільства.

Основними завданнями маркетологів під час підготовки проекту є:

 • o сприяння у визначенні ефективних процедур групового прийняття рішень;
 • o проведення експертизи соціальних аспектів проекту, що дають можливість порівняти існуючі і проектні соціальні показники, визначити суб'єктивні реакції соціальних груп на здійснення проекту і його результати;
 • o здійснення соціального проектування для досягнення позитивних змін середовища, у якому буде реалізовуватися проект.

Основними компонентами соціального аналізу є:

 • o оцінка населення, яке проживає в зоні реалізації проекту з позиції: демографічних і соціальних особливостей; умов проживання, зайнятості, відпочинку і визначення ступеня впливу проекту на ці параметри;
 • o визначення ступеня адекватності проекту культури й організації населення в районі його реалізації;
 • o розробка стратегії забезпечення підтримки проекту на всіх стадіях: підтримки, реалізації й експлуатації - з боку населення регіону.

До основних соціальних результатів проекту, які необхідно відобразити в економічній оцінці, належать:

 • o зміна кількості робочих місць у регіоні;
 • o поліпшення житлових і культурно-побутових умов роботи;
 • o зміна структури виробничого персоналу;
 • o зміна надійності постачання споживачів;
 • o зміна рівня здоров'я населення;
 • o економія вільного часу.

Оцінка соціального середовища проекту

Основна увага соціологів під час підготовки проекту спрямована на дослідження соціального середовища.

Дослідження соціального середовища проводиться за наступними характеристиками:

 • 1. Спосіб, рівень та якість життя населення;
 • 2. Соціальна структура населення;
 • 3. Склад населення проекту.

Оцінка рівня та якості життя населення

Спосіб життя, як правило, обумовлений рівнем розвитку суспільства і включає: політичну орієнтацію, приналежність до професії, наявність утворення, мотивацію до праці, наявний імідж, мораль.

На нього впливає: національні традиції, інтереси, культура поводження, рівень самореалізації, рівень задоволення досягнутим становищем у суспільстві.

Сучасні поняття "рівня життя" пов'язано з доходами населення, рівнем і структурою споживання матеріальних благ, побутових і соціально-культурних послуг.

До основних параметрів якості життя варто віднести:

 • o умови і безпека праці;
 • o житлові умови;
 • o можливості відпочинку;
 • o умови для утворення;
 • o стан екології;
 • o соціально-психологічні фактори.

Вітчизняний підхід до аналізу рівня життя базується на порівнянні таких показників:

 • 1) величина ВВП і середньорічні темпи приросту;
 • 2) частка домашніх господарств у використанні ВВП;
 • 3) реальні середні грошові доходи на душу населення;
 • 4) реальна ЗП і середньорічні темпи її приросту.

Аналіз динаміки доходів населення України дозволив виявити такі тенденції:

 • o падіння реальних доходів населення через підвищення цін, знецінювання заощаджень, відсутність програми соціальної підтримки населення;
 • o погіршення структури доходів (зниження частки ЗП у них);
 • o різка полярність власних доходів та ін.

Соціальна структура суспільства

Соціальна структура суспільства є інтегральним результатом способу і рівня життя. На даний час основна питома вага приходиться на: робочий клас, інтелігенцію і службовців, бюрократію і менеджмент, дрібних підприємців і самостійних працівників.

Ці соціально-економічні групи розрізняються за такими ознаками:

 • o кількість і питома вага в суспільстві;
 • o порівняльні особливості в різних регіонах, у різний час;
 • o сформований спосіб життя;
 • o взаємини з іншими групами, із владою;
 • o утворення, культура, психологія.

Необхідно також оцінити, хто конкретно представляє заможні шари, як розподілені бідність і багатство та в точності встановити наступні показники:

 • o зайняті і безробітні;
 • o представники різних видів праці, професій і занять;
 • o власники і незаможні;
 • o люди з освітою і без неї;
 • o наближені до влади і управління та не наближені;
 • o жителі різних регіонів, місцеві представники;
 • o чоловіки, жінки і громадян похилого віку.

Розглянуті групи факторів (спосіб життя, рівень життя і соціальна структура) є об'єктивними умовами, до яких необхідно пристосувати проект.

Склад населення проекту

Аналіз соціального середовища маркетологи починають з визначення кількості та якості складу населення в районі проекту. До такого населення належать:

 • o особи, що проживають у районі і залучаються до роботи на будівництві чи експлуатації об'єкта і члени їхніх родин;
 • o робоча сила, яку залучають для проектних робіт 3 інших місць;
 • o люди, у способі життя яких відбуваються зміни внаслідок реалізації проекту;
 • o споживачі продукції проекту.

Групи людей, інтереси яких порушені проектом, одержали назву населення проекту. Завданням маркетологів є вирівнювання цих цільових груп, установлення змін, що можуть відбутися в соціальній організації і способі життя проектного населення в результаті реалізації проекту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >