< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Принципи побудови машинно-орієнтованих форм бухгалтерського обліку. Засоби обчислювальної техніки і програмні засоби

Великий обсяг економічної інформації, який постійно збільшується, потребує подальшого вдосконалення облікової і контрольно-аналітичної роботи. В умовах ручної обробки знижується якість інформації, продовжуються терміни її опрацювання, а зростання затрат праці призводить до різкого збільшення управлінського персоналу.

На сучасному етапі удосконаленню управління І поліпшенню якості економічної інформації сприяє використання засобів обчислювальної техніки для обліку, аналізу господарської діяльності і планування виробництва. Сьогодні у нас у країні проходить масове переобладнання бази обчислювальної техніки на основі ІВМ-сумісних комп'ютерів на процесорах 386, 486 і 586 (Pentium) з орієнтацією на достатньо цікаві, але далеко не єдині програмні системи MS Windows.

Основна тенденція сьогодні - це раціональне застосування персональних ЕОМ для автоматизації бухгалтерського обліку. Розробкою і створенням систем автоматизації бухгалтерського обліку на основі ПЕОМ займається велика кількість спеціалі30ваних фірм.

Аналіз програмних засобів, що використовуються, дозволяє класифікувати їх за основними функціями:

  • - програми, що реалізують функції фінансового (синтетичного) обліку і формування фінансової звітності;
  • - програми, що реалізують функції фінансового і управлінського обліку для малих підприємств;
  • - програми, що реалізують функції окремих розділів обліку і переважно облік основних засобів, облік матеріальних цінностей, облік розрахунків з оплати праці й інші для великих і середніх підприємств.

Перші дві групи програм призначені для малих підприємств, які характеризуються невеликим обсягом робіт з ведення бухгалтерського обліку. Серед цієї групи програм найбільш поширені такі пакети прикладних програм, як: "Фінанси без проблем" (Хакерт-дизайн, Маріуполь), "Міні-бухгалтерія" (фірма "ІС", Москва), "Бухгалтерія малого підприємства" (фірма "Фар", Москва) та ін. Названі програми дають можливість складати оборотно-шаховий баланс, оборотні відомості за рахунками, баланс і додатки до нього.

Серед пакетів другої групи найбільш раціональною вважається програма "Бухгалтерія без проблем" (Аудиторська фірма АСВП, Москва), яка включає два модулі "Управлінський облік" і "Зведений аналітичний і синтетичний облік і складання звітності".

Найбільш змістовним серед пакетів 3-ї групи є комплекс "Abacus Professional", який працює у суттєвому і локальному режимах і охоплює усі ланки і рахунки бухгалтерського обліку.

Більшість названих бухгалтерських програм побудовано за типовою схемою: організується один або декілька журналів господарських операцій, в які заносяться дані первинного обліку. На підставі накопиченої в журналі інформації комп'ютер в автоматичному режимі формує всі необхідні звіти.

На ведення журналу господарських операцій витрачається значна частина робочого часу. Тому якість бухгалтерської програми суттєвим чином залежить від таких чинників, як зручність і швидкість введення інформації в комп'ютер і можливість маніпуляції раніше введеною інформацією.

Приведений перелік пакетів бухгалтерських програм, на жаль, не враховує особливості підприємницької діяльності в сільському господарстві. Цю проблему значною мірою вирішено Харківським національним аграрним університетом, де створено пакет прикладних програм для автомати30ваної обробки облікової інформації на базі ПЕОМ з урахуванням потреб сільськогосподарських підприємств.

Підставою для проведення досліджень у цьому напрямі був спільний Наказ Мінсільгоспу СРСР і ЦСУ СРСР від 22.12.1972 р. №442/852, яким було затверджено типовий проект комплексної механізації бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >