< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ДЕСЯТЕ

Професійна лексика

Професіоналізм и - слова, що вживаються на позначення спеціальних понять у сфері тієї чи іншої професії.

У різних галузях науки, виробництва, політики, культури професіоналами виступають як синоніми до вже існуючих термінів. Але на відміну від термінів вони можуть мати експресивне забарвлення і досить детально характеризувати рід занять, дії чи предмети, безпосередньо пов'язані зі сферою діяльності відповідної професії. Наприклад, слова і звороти з галузі шахтарської справи (штрек, терикон, видавати на-гора ). зі сфери комп'ютерної технології (дискета, глосарій, вікно редактора, вінчестер, файл), з мовлення мисливців, рибалок (поплавок, підсака, гачок, манок).

Виникають професіоналізми і як розмовні неофіційні замінники вже існуючих у певній галузі термінів. Це загальнозрозумілі слова, але вони не є літературними.

У межах одного колективу, підприємства, відомства може народжуватись безліч нових професіонал ізмів. Нові професіонал ізми творяться за рахунок словоскладання, префіксів та суфіксів. Серед найпопулярніших префіксів є: до- (доукомплектувати, дообладнати); недо- (недопромисеч, недовнесок), за- (задебетувати. зорганізувати); над-, серед- (надбудова, середвідомчий); серед суфіксів найбільш продуктивні -ість, -ат, -ація. -аж (дискваліфікація, пливучість, листаж). Такі професіонал ізми вживаються здебільшого в усному мовленні. У писемному спілкуванні, зокрема в діловому, вживання таких слів небажане.

Доктрина

Доктрина - матеріальний носій інформації, призначений для її обробки і передачі в часі і просторі. Відомості, шо містяться в документі, мають бути прийнятними для обробки людиною чи машиною і мати, згідно з чинним законодавством, правове значення.

Подаємо зразок (скорочено):

ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України

від 17 квітня 2002 року

№ 347/2002

НАЦІОНАЛЬНА ДОКТРИНА РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Загальні положення

Освіта - основа розвитку особистості, суспільства, нації, держави, запорука майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, соціал ьно-економіч ної, культурної та наукової життєдіял ьності сусп іл ьства. Освіта відтворює і нарошус інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства.

За роки незалежності на основі Конституції України визначено пріоритети розвитку освіти, створено правову базу, здійснюється реформування галузі згідно з Державною національною програмою "Україна XXI століття".

В Україні мають бути створені умови для прискореного, випереджального, інноваційного розвитку освіти та самоутвердження й самореал ізації особистості.

Національна доктрина розвитку освіти (далі - Національна доктрина) визначає систему концептуальних ідей та поглядів на стратегію й основні напрями розвитку освіти у першій чверті XXI століття.

/Іроіїоиження Ооклменпю

Мета і пріоритетні напрями розвитку освіти

Мета державної політики з питань освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореал ізації кожного громадянина України: вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадського суспільства: зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, правову державу.

І. Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти є: формування національних і загальнолюдських цінностей: створення для громадян рівних можливостей у здобутті освіти: пропаганда спортивного життя; розширення україномовного освітнього простору;

Національний характер освіти і національне виховання

Освіта має гуманістичний характер і грунтується на культурно-історичних цінностях українського народу, його традиціях і духовності.

Національне виховання є одним із головних пріоритетів держави. Його основна мета - виховання свідомого громадянина, патріота.

Стратегія мовної освіти

У державі створюється система безперервної мовної освіти, шо забезпечує обов'язкове оволодіння громадянами України державною мовою, можливість опанувати рідну (національну) і практично володіти хоча б однією іноземною мовою. Освіта сприяє розвитку високої мовної культури громадян, вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов та культур.

Реалізація мовної стратегії здійснюється шляхом комплексного і послідовного впровадження просвітницьких, нормативно-правових, науково-методичних, роз'яснювальних заходів.

Забезпечується право національних меншин на задоволення освітніх потреб рідною мовою, збереження та розвиток етнокультури, її підтримання та захист державою. У навчальних закладах, в яких навчання ведеться мовами національних меншин, створюються умови для належного опанування державної мови.

Ч - 6-954

___/і/юОоь жуння документа_

фундаменталізацією освіти, інтенсифікацією наукових досліджень у виших навчальних закладах, науково-дослідних установах Академії педагогічних наук України:

розвитком освіти на основі новітніх наукових і технологічних досягнень:

інноваційною освітньою діяльністю у навчальних закладах усіх типів, рівнів акредитації та форм власності;

правовим захистом освітніх інновацій та результатів науково-педагогічної діяльності як інтелектуальної власності;

залученням до наукової діяльності обдарованої учнівської та студентської молоді, педагогічних працівників;

Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти

Держава сприяє розвитку співробітництва навчальних закладів з міжнародними організаціями та установами, зарубіжними освітянськими фондами тошо.

1. Інтеграція вітчизняної освіти у міжнародний освітній простір базується на таких засадах:

пріоритет національних інтересів;

збереження та розвиток інтелектуального потенціалу нації; миротворча спрямованість міжнародного співробітництва; системний і взаємовигідний характер співробітництва; толерантність в оцінюванні здобутків освітніх систем зарубіжних країн та адаптації їх до потреб національної системи освіти.

2. Основними шляхами моніторингу та використання зарубіжного досвіду в галузі освіти є:

проведення спільних наукових досліджень, співробітництво з міжнародними фондами;

проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів;

освітні й наукові обміни, стажування та навчання за кордоном учнів, студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Очікувані результати Реалізація Національної доктрини забезпечить перехід до нового типу гуманістично-інноваційної освіти, шо сприятиме істотному зростанню

Освіта - рушійна сила розвитку громадянського суспільства

Передумовою утвердження розвинутого громадянського суспільства є підготовка освічених, моральних, мобільних, конструктивних і практичних людей, здатних до співпраці, міжкультурної взаємодії, які мають глибоке почуття відповідальності за долю країни, її соціально-економічне процвітання.

Рівний доступ до здобуття якісної освіти Для всіх громадян України незалежно від національності, статі,

соціального походження та майнового стану, віросповідання, місця

проживання та стану здоров'я забезпечується рівний доступ до якісної освіти.

Реалізація зазначеного права передбачає прозорість, наступність системи

освіти всіх рівнів, гнучке врахування демографічних, соціальних,

економічних змін.

Модернізація системи освіти спрямована на забезпечення її якості

відповідно до новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики. Якість освіти є національним пріоритетом і передумовою національної

безпеки держави, додержання міжнародних норм і вимог законодавства

України щодо реалізації права громадян на освіту.

Управління освітою Сучасна система управління сферою освіти розвивається як державно-громадська. Вона має враховувати регіональні особливості, тенденції до зростання автономії навчальних закладів, конкурентоспроможності освітніх послуг.

Нова модель системи управління сферою освіти має бути відкритою і демократичною. У ній передбачається забезпечення державного управління з урахуванням громадської думки, внаслідок чого змінюється навантаження, функції, структура і стиль центрального та регіонального управління освітою.

Освіта і наука

Поєднання освіти і науки є умовою модернізації системи освіти, головним чинником ЇЇ дальшого розвитку, шо забезпечується:

- постійним збільшенням обсягів фінансування науки відповідно до потреб її випереджального розвитку;

_ Про(>овж>нни оокуменпіи

інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу особистості та суспільства.

Активізуються процеси навчальної самоідентифікації особистості, підвищиться її громадський авторитет, а також статус громадянина України у міжнародному соціально-культурному середовищі.

Освіта, здобута в Україні, стане конкурентоспроможною в європейському та світовому освітньому просторі, а людина - захищеною і мобільною на ринку праці.

Випереджальний розвиток освіти забезпечить рівень життя, гідний людини XXI століття.

Глава Адміністрації

Президента України .__

(підпис)

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >