< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Планування продуктивності праці

Рівень продуктивності праці визначається кількістю продукції, що виробляється одним працівником за одиницю робочого часу, або кількістю робочого часу, що витрачається на виробництво одиниці продукції.

Планування продуктивності праці здійснюється за методом прямого розрахунку і факторним методом.

Перший метод передбачає визначення планового рівня продуктивності праці шляхом ділення запланованого обсягу випуску продукції у вартісному вираженні на планову чисельність персоналу основної діяльності. Так, у промисловості плановий рівень продуктивності праці, згідно з методом прямого розрахунку, обчислюється за формулою

Поширеним методом планування показника підвищення продуктивності праці є планування за факторами її зростання. Вказаний метод передбачає розрахунок зростання продуктивності праці через економію чисельності працівників під впливом різних факторів.

Приріст продуктивної праці за рахунок вивільнення чисельності розраховується за формулою

Вихідна чисельність працюючих розраховується за формулами

Прогнозування розміру коштів на оплату праці

Сукупність тарифних ставок, посадових окладів, премій, надбавок та доплат, які входять до собівартості продукції, утворюють фонд оплати праці, який складається так. Встановлюється плановий фонд оплати праці ( Фт ):

  • — для робітників-відрядників — за нормами часу і розцінками на 1 виріб;
  • — робітників з погодинною оплатою — за середнім розрядом і середньочасовою ставкою, бюджетом робочого часу і чисельністю цих працівників за нормативами;
  • — керівників, фахівців і службовців — за середнім посадовим окладом і чисельністю цієї категорії працівників за штатним розкладом.

Потім визначається норматив фонду оплати праці на 1 грн (Нф) планового обсягу товарної продукції ( Оп ):

Додаткова оплата за роботу в нічний час, за керівництво бригадою, сумісництво професій та інші заохочувальні і компенсаційні виплати оформляються і виплачуються безпосередньо працівникам.

Визначення фактичного фонду оплати праці і його розподіл за структурними підрозділами здійснюється так. Фактичний фонд оплати праці:

Розподіл фонду оплати праці за структурними підрозділами відбувається за такою формулою:

Розподіл доведеного до структурного підрозділу фонду оплати праці між працівниками здійснюється на підставі розрахункового коефіцієнта вартості праці (РКВП), що визначається для кожного працівника і діє протягом року. Для відрядників РКВП на наступний рік розраховується із суми відрядної заробітної плати за останні до кінця поточного року шість місяців і загальної кількості, відпрацьованих за цей період робочих днів. Для працівників із погодинною оплатою РКВП на наступний рік розраховується із суми погодинної заробітної плати за останні до кінця поточного року 3 місяці і відпрацьованих за цей період робочих днів за такою формулою:

Розрахунок і корегування сукупного фонду оплати праці проводиться на основі зміни обсягу товарної продукції і чисельності працюючого персоналу, що є недостатнім для того, щоб витрати праці були пропорційними відповідному розміру матеріальної винагороди, що відбиває реальні фінансово-господарські показники підприємства.

При визначенні планового фонду заробітної плати робітників розраховують:

  • — фонд прямої заробітної плати;
  • — доплати у годинний, денний і місячні фонди заробітної плати.

Фонд прямої заробітної плати основних робітників-верстатників можна визначити, виходячи з виробничої програми і

витрат за заробітною платою на одиницю продукції. На підприємствах часто застосовується метод визначення прямого фонду заробітної плати робітників-відрядників за трудомісткістю запланованої продукції. При цьому трудомісткість треба визначати з урахуванням відсотка її зниження у результаті здійснення організаційно-технічних заходів. Прямий фонд заробітної плати робітників-погодинників розраховується за такою формулою:

Сума премій відрядникам і погодинникам визначається на основі чинних преміальних положень на підприємствах. Оскільки різні групи робітників преміюються за різні показники, розміри премій визначаються за кожною групою робітників, які преміюються за одні й ті ж показники:

Загальна сума доплат за роботу в умовах, що відрізняються від нормальних, і за надмірну інтенсивність праці визначається за показниками чисельності робітників, які працюють у важких і шкідливих умовах праці й одержують відповідний розмір доплат до їх середньої годинної тарифної ставки, розмір доплат у відсотках до тарифної ставки і фонду робочого часу:

Загальна сума надбавок за професійну майстерність визначається за показниками чисельності робітників відповідних розрядів, які одержують ці надбавки, встановлених розмірів за розрядами, годинними тарифними ставками робітників відповідного розміру, а також фонду робочого часу:

Для визначення суми доплат за роботу в нічний (вечірній) час, необхідно знати розмір доплат, середню тарифну ставку робітників і фонд нічного (вечірнього) часу:

Сума доплат не звільненим від основної роботи бригадирам розраховується на основі встановленого абсолютного розміру доплати залежно від чисельності робітників у бригаді і кількості відповідних бригад:

Оплата праці підлітків за скорочений робочий день здійснюється як за повний робочий день робітників відповідних категорій. Розмір цих доплат залежить від кількості підлітків, кількості пільгових годин і робочих днів у плановому періоді, їх середньої годинної заробітної плати:

Плановий фонд заробітної плати керівників, спеціалістів та службовців визначається на основі даних про їх чисельність та посадові оклади за штатним розписом.

Після встановлення розміру фондів заробітної плати визначається рівень середньої заробітної плати для всіх категорій персоналу, який характеризує рівень матеріального добробуту працівників. Планова середня заробітна плата одного працівника у певному плановому періоді визначається за формулою

Для робітників додатково розраховується середньогодинна і середньоденна заробітна плата. Середньогодинна заробітна плата визначається діленням годинного фонду заробітної плати на кількість годин роботи, що мають бути відпрацьовані в плановому періоді; середньоденна — діленням денного фонду заробітної плати на кількість людино-днів, що мають бути відпрацьовані в плановому періоді.

Запитання та завдання для самоконтролю

  • 1. Назвіть основні методи планування чисельності керівників, фахівців і спеціалістів. У чому їх суть?
  • 2. Як планують чисельність робітників?
  • 3. Які є методи планування продуктивності праці?
  • 4. Як планується розмір фонду оплати праці та його складових?

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >