< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів відображує рух грошових коштів на підприємстві протягом звітного періоду. Він складається з трьох розділів, у яких розкривається рух коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Результат звіту показує зміни у стані грошових коштів, що відбулися протягом звітного періоду. Звіт дає змогу відповісти на запитання: збільшився чи зменшився обсяг грошових коштів на підприємстві й за рахунок чого це збільшення чи зменшення відбулося?

Звіт про рух грошових коштів за_20_р.

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до

оподаткування

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

збільшення (зменшення) забезпечень

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових

різниць

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

Витрати на сплату відсотків

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в

чистих оборотних активах
Зменшення (збільшення):

оборотних активів

витрат майбутніх періодів Збільшення (зменшення):

поточних зобов'язань

доходів майбутніх періодів Грошові кошти від операційної діяльності Сплачені:

відсотки

податки на прибуток Чистий рух коштів до надзвичайних подій Рух коштів від надзвичайних подій Чистий рух коштів від операційної діяльності

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація:

фінансових інвестицій

необоротних активів

майнових комплексів Отримані:

відсотки

дивіденди Інші надходження Придбання:

фінансових інвестицій

необоротних активів

майнових комплексів Інші платежі

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Рух коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу Отримані позики Інші надходження Погашення позик Сплачені дивіденди Інші платежі

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Рух коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

Чистий рух коштів за звітний період

Залишок коштів на початок року

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

Залишок коштів на кінець року

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначають коригуванням прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суми змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, забезпечень, пов'язаних з операційною діяльністю, амортизації необоротних активів, прибутку (збитку) від неопераційної діяльності, витрат на сплату процентів, сплачений податок на прибуток, доходів та витрат майбутніх періодів.

За статтею "Чистий рух коштів від операційної діяльності9* відображають результат руху коштів від операційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначають на основі аналізу змін у статтях розділу Балансу "Необоротні активи" та статті "Поточні фінансові інвестиції". При розрахунку чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності враховують надходження коштів у результаті реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; отримані відсотки, дивіденди, інші надходження, а також витрати коштів на придбання фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, інші платежі, пов'язані з інвестиційною діяльністю.

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначають на основі змін у статтях балансу за розділом "Власний капітал" та статтях, пов'язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу: "Забезпечення наступних витрат і платежів", "Довгострокові зобов'язання" і "Поточні

зобов'язання" ("Короткострокові кредити банків" і "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" тощо). У статті "Надходження власного капіталу" відображуються надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу.

У статті "Отримані позики" відображують надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також

інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю).

У статті "Інші надходження*9 показують інші надходження грошових коштів, пов'язані з фінансовою діяльністю.

У статті "Погашення позик" відображують виплати грошових коштів для погашення отриманих позик, а статті "Сплачені дивіденди" — суми дивідендів, сплачені грошовими коштами. Стаття "Інші платежі" слугує для відображення грошових коштів для викуплення раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових коштів орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орендою та за іншими платежами, пов'язаними з фінансовою діяльністю.

У статті "Чистий рух коштів від фінансової діяльності" відображують результат руху коштів від фінансової діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Стаття "Чистий рух коштів за звітний період" призначена для відображення різниці між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях: "Чистий рух коштів від операційної діяльності", "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" та "Чистий рух коштів від фінансової діяльності".

У статті "Залишок коштів на початок року" показують залишок грошових коштів та їх еквівалентів на початок року, наведений у балансі.

У статті "Залишок коштів на кінець року" наводиться різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях "Залишок коштів на початок року" та "Чистий рух коштів за звітний період". Розрахований у такий спосіб показник має дорівнювати наведеному в Балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >