< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:

  • — 60 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахова­ним особам, які мають страховий стаж до 5 років;
  • — 80 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахова­ним особам, які мають страховий стаж від 5 до 8 років;
  • — 100 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахо­ваним особам, які мають страховий стаж понад 8 років;
  • — 100 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахо­ваним особам, віднесеним до категорій 1—4 осіб, які постраж­дали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; вете­ранам війни та особам, на яких поширюється чинність Зако­ну України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль­ного захисту"; особам, віднесеним до жертв нацистських пе­реслідувань відповідно до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань"; донорам, які мають право на пільги, передбачені ст. 10 Закону України "Про донорство крові та її компонентів".

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаю­чи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім'ї) у розра­хунку на місяць не повинна перевищувати розміру макси­мальної величини (граничної суми) місячної заробітної плати (доходу), з якої сплачувались страхові внески на загально­обов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовле­ними похованням (Закон України "Про Державний бюджет на 2008 рік" від 28.12.2007).

Обчислення страхового стажу

Страховий стаж — це період (сума періодів), протягом яко­го особа підлягає загальнообов'язковому державному соціа­льному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою праце­здатності та витратами, зумовленими народженням та похо­ванням, і сплачує або за неї сплачуються страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати праце* здатності в порядку, встановленому законодавством. До страхового стажу зараховуються періоди тимчасової втрати пра­цездатності, перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та час перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також періоди одержання виплат за окремими видами загаль­нообов'язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів.

Надання і тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Вона виплачується за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі усклад­нених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) ка­лендарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до кате­горій 1—4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 — до поло­гів та 90 — після пологів). Розмір зазначеної допомоги обчис­люється сумарно та надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично ви­користаних до пологів.

Допомога по вагітності та пологах виплачується застрахо­ваній особі, яка всиновила дитину протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження, за період із дня всиновлення і до закінчення 56 календарних днів (70 — у разі одночасного всиновлення двох і більше ді­тей, 90 — для жінок, віднесених до категорій 1—4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

У разі надання застрахованій особі відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами в період її тимчасової непрацездат­ності листок непрацездатності по тимчасовій непрацездат­ності закривається і з дня настання цієї відпустки видається інший листок непрацездатності. Кожен із зазначених листків оплачується за відповідними нормами Закону.

У випадку надання застрахованій особі відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами в період простою підприємства, уста­нови, організації не з вини застрахованої особи, щорічної (ос­новної чи додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, додаткової відпустки у зв'язку з навчанням, творчої відпустки допомога по вагітності та пологах надаєть­ся з дня виникнення права на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами.

За період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою для догляду за дитиною до досягнен­ня нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі в розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу) і не залежить від страхового стажу. Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини (граничної суми) місячної заробітної плати (доходу), з якої сплачувались страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (Закон України "Про Державний бюджет на 2008 рік" від 28.12.2007).

Допомога при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається у розмірі 12 240 грн — на першу дитину, 25 000 — на другу, 50 000 грн — на третю і наступну дитину. Виплата допомоги здійснюєть­ся одноразово при народженні першої дитини в сумі 4800 грн, другої дитини — 4840, третьої та наступної дитини — 5000 грн. Решта суми на першу дитину виплачується протягом на­ступних 12 місяців, на другу дитину — 24 місяців, на третю і наступну дитину — 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Особам, які працюють на умовах трудового договору (конт­ракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалеж­но від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічно­го віку призначається на підставі витягу з наказу (розпоря­дження) роботодавця про надання особі, яка фактично здійс­нює догляд за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (Закон України "Про держав­ну допомогу сім'ям з дітьми").

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею три­річного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї у розра­хунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не менше 130 гривень (Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми").

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею три­річного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між: з 1 січня 2008 р. — 50 %, з 1 січня 2009 р. — 75, з 1 січня 2010 р. — 100 % прожиткового мінімуму, встановленого для праце­здатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців (Закон Украї­ни "Про державну допомогу сім'ям з дітьми").

Допомога на поховання

Допомога на поховання надається у разі смерті застрахова­ної особи, а також членів сім'ї, які перебували на її утриманні:

  • — дружини (чоловіка);
  • — дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 ро­ків (братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною фор­мою навчання — до 23 років;
  • — батька, матері;
  • — діда та баби за прямою лінією спорідненості.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застра­хованої особи, члени сім'ї, які мали самостійні джерела засо­бів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Допомога надається застрахованій особі, члену її сім'ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили похо­вання.

Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встанов­люється правлінням Фонду соціального страхування з тимча­сової втрати працездатності, але не менше розміру прожитко­вого мінімуму, встановленого законодавством.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >