< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація та функції адміністративно-управлінської служби

Організацію управління всіма структурними ланками готельного комплексу забезпечує адміністративно-управлінська служба. Вона приймає загальні рішення про його функціонування — розв'язання проблеми фінансового та кадрового забезпечення, модернізації підприємства, корпоративних зв'язків, визначення напрямів діяльності тощо.

Готельним підприємством управляє група керівників з різними повноваженнями. Найвищі повноваження має керівник підприємства. Він координує роботу менеджерів окремих напрямів, які в свою чергу координують діяльність менеджерів окремих служб (відділів). Менеджери служб контролюють виробничий процес неуправлінських кадрів — обслуговуючого персоналу. Отже, в ієрархічній піраміді управління від вищого рівня до нижчого кількість управлінського персоналу збільшується, водночас зменшуються і повноваження з управління та зростають виконавські функції.

Вищий рівень управління підприємством — це його власник і генеральний директор. Вони приймають рішення загального стратегічного характеру. Власником готелю може бути приватна особа або корпорація. У готелях — акціонерних товариствах — генерального директора обирають загальними зборами акціонерів.

Власник готелю або генеральний директор:

 • — управляє всією господарською діяльністю готельного підприємства;
 • — несе відповідальність за затвердження бюджету готелю;
 • — визначає стратегічні напрями діяльності, які передбачають орієнтацію на певний сегмент туристичного ринку;
 • — впроваджує та дотримується єдиної політики організації праці й інших функцій, зокрема експлуатації, збуту, норм і правил з охорони праці, підвищення кваліфікації кадрів, стандартів якості та ін.;
 • — періодично перевіряє й оцінює технічний стан готельного підприємства;
 • — користується всіма видами банківських послуг, зокрема кредитами, відкриває та розпоряджається рахунками, підписує чеки на отримання готівки і под.;
 • — має право позову та відповіді на суді, а також репрезентує готель у всіх адміністративних установах;
 • — підписує угоди, зобов'язання, доручення;
 • — приймає рішення про систему тарифів, розрахунки з клієнтами.

У великих готельних підприємствах зі складним технологічним процесом виникає необхідність постійного контролю адміністрації, тому існує посада виконавчого директора, який управляє підприємством за відсутності власника або генерального директора.

У готельних комплексах, насамперед зі значною часткою іноземного капіталу, управління може здійснюватись через виконавчий комітет. До виконавчого комітету входять керівники основних функціональних підрозділів — служби прийому й розміщення, комерційної, обслуговування номерів та інших, які розв'язують загальні завдання, відповідно до їхнього функціонального профілю.

У структурі управління великих готелів може бути п'ять або шість заступників генерального директора — директор з розміщення, з маркетингу, директор ресторану, фінансовий і технічний директор. Ці керівники становлять середній рівень управління та забезпечують реалізацію політики готелю, розробленої вищими керівниками, відповідають за виконання завдань у функціональних підрозділах. Заступники директора у готелях мають значні повноваження, широке коло обов'язків; окрім загальних технологічних завдань, вони розв'язують проблеми обслуговування та задоволення потреб гостей.

Директор з розміщення координує роботу менеджерів служби бронювання, прийому та розміщення, обслуговування номерів, менеджера з обслуговування. Він:

 • — забезпечує необхідний рівень обслуговування й утримання приміщень відповідно до категорії готелю;
 • — приймає необхідні заходи, спрямовані на максимальне збільшення доходів від використання номерів;
 • — контролює витрати підпорядкованих служб на виробничі потреби;
 • — відповідає за зовнішній вигляд і особисту гігієну всього обслуговуючого персоналу згідно зі стандартами;
 • — регулярно перевіряє стан номерів готелю, коридорів, холів та інших приміщень, які використовують гості, з метою дотримання належного стану відповідно до виробничих вимог;
 • — здійснює щоквартальну інвентаризацію і складає замовлення на необхідні у використанні ресурси;
 • — реагує на скарги гостей про функціонування підпорядкованих служб, вживає заходів, спрямованих на локалізацію конфліктних ситуацій із гостями та серед персоналу;
 • — відповідає за впровадження і програму підвищення кваліфікації в контрольованих службах;
 • — управляє черговими денної та нічної зміни, щоденно аналізує їхню звітну документацію.

Технічний директор контролює роботу інженерно-технічної служби. Основна функція пов'язана з коригуванням заходів забезпечення експлуатації будівлі й обладнання за встановленими стандартами.

Фінансовий директор контролює роботу фінансової та комерційної служби готелю, і його функції пов'язані з:

 • — розробленням на довготривалий період фінансової стратегії готельного підприємства — вагомої складової загальної стратегії економічного розвитку підприємства;
 • — створенням організаційних структур, які забезпечують прийняття та реалізацію управлінських рішень у різних напрямах фінансової діяльності готельного підприємства;
 • — аналізом різних аспектів фінансової діяльності готелю з поглибленим вивченням окремих фінансових операцій і фінансових результатів діяльності філіалів та відокремлених підрозділів готелю, узагальненням результатів діяльності готелю загалом і в розрізі окремих напрямів;
 • — плануванням фінансової та комерційної діяльності готелю відповідно до основних напрямів діяльності різними структурними підрозділами;
 • — ефективним контролем за реалізацією прийнятих управлінських рішень.

Директор з маркетингу управляє відділом конгресового обслуговування, відділом реклами. Його основні функції пов'язані з:

 • — аналізом стану ринку готельних послуг;
 • — пошуком можливостей виходу на нові ринки, пошуком і відпрацюванням каналів просування готельних послуг;
 • — оцінкою потенціалу основних ринкових сегментів;
 • — дослідженням споживчого попиту з метою виявлення найперспективніших готельних послуг;
 • — отриманням, обробкою та систематизацією інформації про клієнтів;
 • — формуванням бази даних про клієнтів за демографічними даними, характеристиками соціального стану, географічною ознакою;
 • — аналізом діяльності готелю та його основних конкурентів згідно з рівнем середньорічного, сезонного заповнення, середніх цін, якості послуг;
 • — роботою зі створення та підтримки електронного сайта, електронної реклами й засобів бронювання;
 • — плануванням маркетингової діяльності, складанням рекламних програм.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >