< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Надання позичок місцевим бюджетам за рахунок ЄКР

У процесі виконання бюджету в окремих ланках місцевих бюджетів може утворюватися касовий розрив. Він може бути плановим, коли об'єктивно не збігаються терміни фінансування, бюджет встановлених видатків і одержання доходів, а також при запланованому дефіциті, і позаплановим - унаслідок невиконання плану з надходження доходів і перефінансування за окремими видами видатків.

Для покриття касових розривів у місцевих бюджетах призначені, насамперед, кошти оборотної касової готівки, суму якої встановлюють при затвердженні бюджету.

Оборотна касова готівка - частина залишку коштів загального фонду відповідного бюджету, яка формується на початок планового бюджетного періоду з метою покриття тимчасових касових розривів. Обсяг оборотної касової готівки на кінець бюджетного періоду повинен бути обов'язково збережений. Оборотна касова готівка встановлюється у розмірі не більше 2 % планових видатків загального фонду бюджету і затверджується відповідно у законі про Державний бюджет України та рішенні про місцевий бюджет. Різниця між залишком коштів загального фонду бюджету та оборотною касовою готівкою на кінець бюджетного періоду становить вільний залишок бюджетних коштів, який не підлягає вилученню і використовується на проведення видатків згідно з рішенням відповідної ради.

Якщо коштів оборотної касової готівки недостатньо, цей бюджет може одержати позичку.

Бюджетним кодексом України передбачено, що для покриття тимчасових касових розривів, які виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради можуть отримувати короткотермінові позички у фінансово-кредитних установах на термін до трьох місяців, але у межах поточного бюджетного періоду. Надання позичок з одного бюджету іншому забороняється.

Обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Розмір цієї короткотермінової позички повинен бути в межах обсягу тимчасового касового розриву та не може перевищувати 1/12 від затвердженої на відповідний бюджетний рік суми доходів загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням субвенцій з інших бюджетів, додаткових дотацій та трансфертів іншим бюджетам. Короткотермінові позички підлягають погашенню до ЗО листопада відповідного бюджетного року.

Для отримання короткотермінової позички до територіального управління Державного казначейства необхідно подати:

 • - завірену копію рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради щодо отримання короткотермінових позичок;
 • - лист-заяву про отримання короткотермінової позички;
 • - для аналізу кредитоспроможності заявника управління Державного казначейства може вимагати від заявника додаткову інформацію, наприклад, розрахунок надходжень до загального фонду (без урахування субвенцій з інших бюджетів, додаткових дотацій та трансфертів іншим бюджетам) місцевого бюджету на період планованого отримання короткотермінової позички.

Договір про надання короткотермінової позички укладається між управлінням Державного казначейства та Радою міністрів Автономної Республіки Крим (місцевою державною адміністрацією) виконавчим органом відповідних рад.

Міністерство фінансів України щомісячно за результатами виконання місцевих бюджетів надає середньо-строкові безвідсоткові позички на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку місцевим органам влади та самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на відповідний рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених Законом про державний бюджет. З цією метою Міністерство фінансів України затверджує на відповідний бюджетний рік помісячний розпис зазначених доходів та надає його до місцевих органів влади та самоврядування. При цьому МФУ, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим (стосовно місцевих бюджетів, які входять до складу зведеного бюджету Автономної Республіки Крим), головні фінансові управління обласних (стосовно місцевих бюджетів, які входять до складу зведеного бюджету області) та Київської міської держадміністрацій, фінансове управління Севастопольської міської держадміністрації за результатами оперативних даних проводять щомісяця аналіз виконання прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, головні фінансові управління обласних і Київської міської держадміністрацій, фінансове управління Севастопольської міської держадміністрації:

 • - на підставі проведеного аналізу визначають перелік місцевих бюджетів, яким необхідно надати середи ьострокові позички, та їх обсяги і до 7 числа кожного місяця засобами електронного зв'язку надсилають Міністерству фінансів відповідні розрахунки разом з копією рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради щодо права на отримання середньострокових позичок та аналітичні довідки щодо причин невиконання дохідної частини відповідних місцевих бюджетів;
 • - до 16 числа кожного місяця подають до Міністерства фінансів заяву на отримання середньострокових позичок (на суму, попередньо узгоджену з Мінфіном за результатами звірки розрахунків) разом з реєстром їх сум у розрізі місцевих бюджетів.

Рішення про надання середньострокової позички приймається Мінфіном протягом п'яти робочих днів з дати отримання повного пакета документів. Після цього Мінфін протягом двох робочих днів видає Державному казначейству доручення на надання середньострокової позички, на підставі якого:

 • - керівники територіальних органів Державного казначейства, з одного боку, та Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської і Севастопольської міських, районних держадміністрацій, голови виконкомів міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) або уповноважені на це у встановленому порядку особи, з другого боку, укладають договір про надання і погашення середньострокової позички;
 • - територіальні органи Державного казначейства протягом двох робочих днів зараховують суму позички на рахунки, відкриті ними відповідним місцевим бюджетам.

У договорі надання та погашення середньострокової позички обов'язково передбачається, що:

 • - при виконанні або перевиконанні наростаючим підсумком за відповідний період прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, середньострокові позички погашаються територіальними органами Державного казначейства за результатами звітів про виконання місцевих бюджетів з місяця, що настає за звітним, у якому встановлено виконання зазначених показників, шляхом зарахування на єдиний казначейський рахунок коштів загального фонду відповідних місцевих бюджетів протягом кварталу рівними частками до повного їх погашення, включно з останнім робочим днем бюджетного року, крім оборотної касової готівки, розмір якої затверджено рішенням відповідної ради на рік;
 • - для місцевих бюджетів, які отримали середньострокову позичку, але сума недовиконання прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, наростаючим підсумком з початку року зменшилася, надлишок раніше отриманої позички погашається територіальними органами Державного казначейства за результатами звітів про виконання місцевих бюджетів у бюджетному році в місяці, що настає за звітним, в якому встановлено зазначене зменшення, за рахунок доходів загального фонду місцевих бюджетів протягом місяця рівними частками, включно з останнім робочим днем року, крім оборотної касової готівки, розмір якої затверджено рішенням відповідної ради на рік;
 • - у рахунок погашення середньострокових позичок зараховуються кошти додаткової дотації, які підлягають перерахуванню з державного бюджету згідно із Законом України про Державний бюджет;
 • - інші умови, які забезпечують погашення позички.

Договором може передбачатися урегулювання міжбюджетних відносин у частині надання і погашення середньострокової позички для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення.

Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за результатами річного звіту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >