< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Статистичне вивчення необоротних активів підприємств

Оцінка та склад необоротних нематеріальних активів підприємств

Однією з характерних ознак економіки інноваційного типу є зростання у структурі майна суб'єктів господарювання частки нематеріальних активів.

Нематеріальні активи - це немонетарні активи, що не мають матеріальної форми і можуть бути ідентифіковані [18]. Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі підприємства, якщо існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведуть щодо кожного об'єкта за такими групами:

 • - права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);
 • - права користування майном (право користування земельною ділянкою відповідно до земельного законодавства, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);
 • - права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо);
 • - права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);
 • - авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо);
 • - незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи;
 • - інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Ці групи нематеріальних активів підприємства відображають у формі № 5 "Примітки до річної фінансової звітності".

Нематеріальний актив, отриманий внаслідок розробки, відображають у балансі за умов, якщо підприємство має:

 • - намір, технічну можливість і ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;
 • - можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;
 • - інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу.

Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов'язані з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені:

 • - витрати на дослідження;
 • - витрати на підготовку і перепідготовку кадрів;
 • - витрати на рекламу та просування продукції на ринку;
 • - витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частини;
 • - витрати на підвищення ділової репутації підприємства, вартість видань і витрати на створення торгових марок (товарних знаків).

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням і доведенням до стану, у якому він придатний до використання за призначенням.

Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. У разі переоцінки окремого об'єкта нематеріального активу слід переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не існує активного ринку).

Переоцінена первісна вартість і накопичена амортизація об'єкта нематеріального активу визначаються як добуток, відповідно первісної вартості або накопиченої амортизації та індексу переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Якщо залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми накопиченої амортизації об'єкта.

Нарахування амортизації нематеріальних активів (крім права постійного користування земельною ділянкою) здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс).

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання амортизації не підлягають. До нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання належать ті, щодо яких підприємством не визначено обмеження строку, протягом якого очікується збільшення грошових коштів (чи їх еквівалентів) від їх використання.

Метод амортизації нематеріального активу обирає підприємство самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод.

У примітках до фінансової звітності підприємства його нематеріальні активи характеризують такі первинні показники та ознаки37: вартість (первісна або переоцінена), за якою нематеріальні активи відображені в балансі;

 • - методи амортизації та діапазон строків корисного використання нематеріальних активів;
 • - наявність і рух у звітному році нематеріальних активів;
 • - первісна (переоцінена) вартість і накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності;
 • - первісна (переоцінена) вартість і накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів;
 • - сума угод на придбання у майбутньому нематеріальних активів;
 • - загальна сума витрат на дослідження І розробки, включена до складу витрат звітного періоду;
 • - первісна вартість, залишкова вартість і метод оцінки нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань;
 • - причини визнання невизначеним строку корисного використання нематеріального активу та його балансова вартість;
 • - склад нематеріальних активів, інформація про які є суттєвою, їх балансова вартість і строк корисного використання, що залишився.

Статистичне вивчення нематеріальних активів на макроекономічному рівні представлене показниками новаторської діяльності: кількість підприємств, що займались новаторською діяльністю; кількість винахідників та авторів промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій; кількість поданих заявок та отриманих охоронних документів на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, а також витрати, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності,

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >