< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контроль та безпека діяльності комерційних банків

Фінансовий аналіз діяльності комерційних банків

Сутність фінансового аналізу діяльності комерційних банків

У Законі України "Про банки і банківську діяльність" в главі 10 "Банківська таємниця та конфіденційність інформації" проголошено, що "інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню", а також "інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю".

Отже, внутрішній та зовнішній аналіз мають кілька суттєвих відмінностей. Ці види аналітичної роботи різняться за цілями, складом інформаційної бази, суб'єктами аналізу, спрямованістю та інструментарієм досліджень.

Порівняльна характеристика зовнішнього та внутрішнього аналізу діяльності банку

№ з/п

Ознака

Зовнішній аналіз

Внутрішній аналіз

1

Суб'єкти

НБУ, партнери, клієнти, фінансові органи

менеджери різних рівнів

2

Об'єкти

банк у цілому

структурні підрозділи, окремі проекти і операції

3

Цілі

оцінка фінансового стану банку

аналітичне забезпечення управлінського процесу та виявлення резервів

4

Типологія

ретроспективний

перспективний, стратегічний, оперативний

5

Доступність інформаційної бази та результатів

загальнодоступні

комерційна таємниця

6

Періодичність проведення

періодично відповідно до інтервалів складання публічної фінансової звітності

постійно

Національний банк України

Завдання аналізу діяльності комерційних банків:

визначення джерел, якості і стійкості банківських доходів

дотримання всіх вимог щодо ліквідності

підтримання стану адекватності і достатності капіталу

порівняння фінансового стану і результатів діяльності банку з результатами діяльності інших банків

узагальнення результатів аналізу і підготовка рекомендацій для прийняття управлінських рішень, спрямованих на покращення діяльності банку

групи та перелік показників фінансового аналізу діяльності банку

групування за напрямами аналізу банківської діяльності

Аналіз фінансового стану банків

Основним інформаційним джерелом аналізу є баланс комерційного банку.

Баланс - це звіт про фінансовий стан банку, який відображає його активи, пасиви та власний капітал у грошовому виразі на певну дату

Структура балансу комерційного банку (статті активу та пасиву подаються у балансі у порядку зменшення їх ліквідності)

Склад та зміст статей балансу банку

Найменування статті балансу

Зміст статті балансу та зв'язок з розділами плану рахунків

АКТИВИ

1

Грошові кошти та залишки в НБУ

Розділ 10 "Грошові кошти", коррахунок в НБУ, депозити до запитання та строкові в НБУ

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансує та емітує НБУ

Розділ 14 "Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ" за вирахуванням резервів під знецінення цих цінних паперів

3

Кошти в інших банках

Розділ 15 "Кошти в інших банках": коррахунки, строкові депозити, кредити іншим банкам за вирахуванням резервів під заборгованість інших банків

4

Цінні папери в торговому портфелі банку, в портфелі на продаж

Розділ 30 "Цінні папери в торговому портфелі", розділ 31 "Цінні папери в портфелі банку на продаж", за вирахуванням резерву під знецінення цих цінних паперів

5

Кредити та заборгованість клієнтів

Розділи 20, 21, 22 "Кредити суб'єктам господарчої діяльності, органам деру правління, фізичним особам", включаючи сумнівні та прострочені за вирахуванням резервів под. заборгованість по кредитах (розділ 24)

6

Цінні папери до погашення

Розділ 32 "Цінні папери в портфелі банку до погашення", за вирахуванням резервів під їх знецінення

7

Фінансові інвестиції у асоційовані та дочірні компанії

Розділи 41 та 42 "Фінансові інвестиції" за вирахуванням отриманих та нарахованих дивідендів

8

Основні засоби та нематеріальні активи

Розділи 43 "Нематеріальні активи", 44 "Основні засоби", 45 "Необоротні матеріальні активи" за вирахуванням їх зносу

9

Нараховані доходи до отримання

Рахунки нарахованих доходів за відсотками в розділах 12, 14, 15, 20, 21, 22, 30, 31, 32 за вирахуванням резервів під заборгованість за нарахованими доходами

10

Інші активи

Розділи 11 "Банківські метали", 34 "Товарно-матеріальні цінності", витрати майбутніх періодів, дебіторська заборгованість з господарської діяльності, по операціях з клієнтами та банками, по податках, по розрахунках з робітниками банку за вирахуванням резервів під цю заборгованість

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

12

Кошти банків

Розділи 13 та 16: залучені депозити (строкові та до запитання) НБУ та інших банків, кредити, отримані від НБУ та інших банків

13

Кошти клієнтів

Розділи 25 та 26: депозити (до запитання та строкові) суб'єктів господарювання, бюджетних організацій, фізичних осіб, а також кредиторська заборгованість банку по операціях з клієнтами

14

Інші депозити

Групи 332, 333, 334: ощадні сертифікати, емітовані банком

15

Цінні боргові папери, емітовані банком

Групи 330, 331: векселі та інші цінні папери власного боргу, а також акцепти по переказних векселях

16

Нараховані витрати до сплати

Рахунки нарахованих витрат по відсотках в 25, 26 та 33 розділах

17

Інші зобов'язання

Розділ 36 "Інші пасиви банку": доходи майбутніх періодів, субординований борг, кредиторська заборгованість банку по господарській діяльності, податкам, операціям з фінансовими інструментами по розрахунках с робітниками, акціонерами

18

Усього зобов'язань

Сума строк 12 - 17

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

19

Статутний капітал

Фактично сплачений статутний капітал (рахунок 5000 - рахунок 5001)

20

Капіталізовані дивіденди

Рахунок 5003: дивіденди, спрямовані на збільшення статутного капіталу

21

Акції, викуплені в акціонерів

Рахунок 5002: власні акції, викуплені в акціонерів банку

22

Емісійні різниці

Рахунок 5010: позитивна різниця між ціною розміщення власних акцій та їх номінальною вартістю

23

Резерви

Рахунки 5020, 5021: резерви, створені за рахунок прибутку за рішенням акціонерів або відповідно до законодавства

24

Результати переоцінки

Група 510: уцінка або дооцінка основних засобів та нематеріальних активів у зв'язку з їх реальною вартістю

25

Нерозподілений прибуток

Групи 503,504: прибуток (збиток) минулих років, що залишився, та прибуток (збиток) минулого року, що очікує затвердження зборами акціонерів

26

Сума переоцінки вибулих необоротних активів

27

Усього власного капіталу

Сума 19 + 20 - 21 + 22 + 23 + 24 + 25

28

Усього пасивів

18 + 27

Вертикальний аналіз балансу банку полягає у розрахунку процентного співвідношення (частки) балансових статей у загальній сумі активів та пасивів. При цьому балансові статті можна об'єднати у більші групи, наприклад, у робочі активи (вкладення, що приносять доход), високоліквідні активи (грошові кошти на коррахунках та в касі банку), залучені кошти (поточні та строкові депозити клієнтів), позичені кошти (кредити та депозити банків).

Це дозволяє оцінити рівень ліквідності банку (шляхом порівняння частки робочих активів та грошових коштів), визначити нишу, в якій він працює (за розподілом вкладень банку у різні банківські операції), активність банку на ринку ресурсів (порівняння залучених та позичених коштів).

Приклад структурного аналізу балансу банка

Приклад структурного аналізу балансу банка

Відображення інформації в балансі досягається за допомогою методу подвійного запису, зумовленого бухгалтерським рівнянням:

А = П = З + К,

де: А - активи, П - пасиви, З - зобов'язання, К - капітал

Це рівняння відображає фінансовий стан банку.

Фінансовий стан - це наявність економічних ресурсів, що належать банку, і весь капітал, який протистоїть їм на певний момент часу

Активи банку - це ресурси, що контролюються банком, які набуто в результаті попередніх операцій і які повинні принести дохід чи іншу економічну вигоду в майбутньому; це економічні ресурси, що перебувають у розпорядженні банку, використання яких, ймовірно, принесе в майбутньому доход

Активи балансу комерційного банку:

основні засоби

готівка в національній або іноземній валюті в касі банку заборгованість за наданими позичками

цінні папери в портфелі банку

Зобов'язання (залучений капітал) - це кредиторська заборгованість банку, що виникла в результаті попередніх операцій і яка має бути погашена у визначений термін. Зобов'язання банку передбачають зменшення доходів, які пов'язані з придбанням активів або отриманням послуг від інших осіб внаслідок раніше проведених операцій

Зобов'язання:

залишки грошових коштів на поточних рахунках

вклади

боргові зобов'язання банку (векселі, облігації, емітовані банком)

Власний капітал банку - це різниця між активами та зобов'язаннями, тобто частина активів, яка сформована за рахунок власних джерел банку

Рахунки власного капіталу банку:

сплачений зареєстрований статутний капітал банку

емісійні різниці

резерви банку

Різниця між банківськими активами і зобов'язаннями складає реальну величину власного капіталу комерційного банку.

Комерційний банк є платоспроможним, якщо величина його власного капіталу більша, ніж 0.

Неплатоспроможний банк - це такий банк, який має нульову чи негативну величину власного капіталу.

матриця видів фінансового аналізу діяльності комерційних банків

Вертикальний аналіз дає змогу оцінювати зміни структури активів та пасивів протягом часу, проводити співставлення з іншими банківськими установами

Коефіцієнтний аналіз балансу проводиться з використанням трьох основних коефіцієнтів:

Коефіцієнт ліквідних активів:

Кла = Готівка та прирівняні до неї кошти + міжбанківські активи - міжбанківські пасиви - позички від НБУ

Може розраховуватися як відсоток до загальних (або робочих) активів

Коефіцієнт співвідношення позик та депозитів:

Кспд = Активи з нормальним ризиком (дисконти, позики та авізо) / Основні депозити (включаючи до "запитання", термінові та ощадні депозити за винятком короткотермінових грошового ринку та довготермінових запозичень)

Кспд характеризує здатність банку залучати депозити для підтримки своїх кредитних операцій та його можливість давати в кредит ці депозити

Вищий коефіцієнт означає більш високі елементи ризику, оскільки він може відображати нижчу ліквідність, уразливість від дій кредиторів, негативні економічні умови, наслідки відпливу депозитів.

Низький рівень співвідношення відображає недостатні можливості кредитування або небажання прийняття існуючого ризику при наданні позик.

"Нормальний" рівень залежить від країни, однак 70-80 % є помірним співвідношенням між ліквідністю (вимагає меншого коефіцієнта) та дохідністю (потребує більш високого коефіцієнта).

Якщо у всієї фінансової системи показник перевищує 100 % , тоді у промисловості можуть бути структурні проблеми, наприклад, при рефінансуванні центробанком торговельних операцій чи привілейованому кредитуванні. Незабезпечені кредити мають бути покриті за рахунок відповідних контрактивних рахунків. Вони мають прийняти форму забезпечення під збитки за позиками, що віднімаються із останніх надходжень і, таким чином, із резерву капіталу. Також важливо, що "позики", які використані в цьому коефіцієнті, мають бути чистими від резерву під збитки.

Коефіцієнт достатності капіталу - подає "реальний" капітал як відсоток загальних активів, зважених на ризик. І капітал, і активи мають бути повністю очищені від відповідних забезпечень під збитки за позиками та нематеріальних активів.

Цей коефіцієнт показує межу захисту кредиторів та вкладників банку від непередбачених збитків, яких може зазнати банк у процесі своєї діяльності. Це показник того, наскільки банк протистоїть економічним скрутам та складностям

Цей коефіцієнт розглядається наглядовими органами та кредитними аналітиками як один із ключових показників економічного стану банку.

Повний підрахунок достатності капіталу включає зваження кожної категорії активів на коефіцієнт ризику, виключення з них нематеріальних активів та дебіторської заборгованості відповідних контрагентів та нематеріальних активів з активів та капіталу, і додання потенційних зобов'язань до зважених на ризик активів.

Дохідні активи до загальних активів:

Кдза = Доходні активи (процентні депозити, розміщення цінних паперів, позики, авізо та інструменти капіталу) / / Загальні активи

Цей показник має показувати, наскільки продуктивно керівництво використовує активи

Однак деяке "непродуктивне" використання є цілком нормальним, оскільки в той час, як приміщення та обладнання не можуть прямо давати прибуток, вони необхідні для підтримання операційної діяльності банку. Крім того, вимоги резервування можуть призвести до того, що банк не матиме згоди використовувати деякі активи.

Цей коефіцієнт не вимірює ефективності використання активів.

Співвідношення резервів під збитки за позиками та загальних позик.

Цей коефіцієнт характеризує якість банківського портфеля позик та покриття безнадійних боргів

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >