< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Гнучке інтегроване виробництво

Підвищення нестабільності ринку, посилення конкурентної боротьби між товаровиробниками, необмежені можливості науково-технічного прогресу привели до необхідності частої змінюваності товару. Головним фактором у конкурентній боротьбі став фактор часу. Підприємство, що може за короткий термін довести ідею до втілення і запропонувати споживачу високоякісний і відносно дешевий товар, стає переможцем.

Швидка змінюваність продукції і потреба в її здешевленні при високій якості приводить до протиріччя: з одного боку, низькі виробничі витрати досягаються за умов застосування АПЛ та спеціального устаткування; з іншого боку, проектування і виготовлення такого устаткування займає як мінімум півтора-два роки, тобто до моменту початку виготовлення потрібної продукції воно вже морально застаріває.

Застосування ж універсального (неавтоматичного) устаткування збільшує трудомісткість виготовлення продукції, відтак і її ціну, що не приймається ринком. Така ситуація вимагає створення обладнання, яке б задовольняло наступним вимогам:

 • - універсальність, легке переналагодження (функціональна інваріантність);
 • - автоматизація;
 • - автоматичне переналагодження за командою керівного обчислювального центру (ЕОМ);
 • - вбудованість в АПЛ;
 • - висока точність;
 • - висока надійність;
 • - автоматичне переналагодження інструмента в процесі виконання операцій.

До устаткування, яке відповідає вказаним вимогам, відносять:

 • - "обробні центри" механічної обробки з ЕОМ;
 • - промислових роботів з програмним управлінням;
 • - лазерні розкрійні установки;
 • - термічні багатокамерні агрегати;
 • - високоточні трьохкоординатні вимірювальні машини з програмним управлінням;
 • - лазерні безконтактні вимірювальні пристрої тощо.

На основі вказаного устаткування створені:

 • - гнучкі виробничі модулі (ГВМ);
 • - гнучкі інтегровані комплекси і лінії (ПК);
 • - гнучкі інтегровані дільниці, цехи, виробництва, заводи тощо.

При створенні гнучкої виробничої системи відбувається інтеграція:

 • - усієї розмаїтості виготовлених деталей в групи обробки;
 • - устаткування;
 • - матеріальних потоків (деталей, виробів, пристосувань, оснащення, основних s допоміжних матеріалів тощо);
 • - процесів проектування і виробництва виробів від ідеї до готової продукції (злиття основних, допоміжних і обслуговуючих процесів виробництва);
 • - обслуговування;
 • - управління на основі системи ЕОМ, банків даних, пакетів прикладних програм, автоматизованих систем управління тощо;
 • - потоків інформації для розробки конструктивного управлінського рішення;
 • - персоналу за рахунок злиття професій.

Системи гнучких інтегрованих виробництв містять такі складові частини:

 • - автоматизовану транспортно-складську систему (АТСС);
 • - автоматичну систему Інструментального забезпечення (АСІЗ);
 • - автоматичну систему видалення відходів (АСВВ),
 • - автоматизовану систему забезпечення якості (АСЗЯ);
 • - автоматизовану систему забезпечення надійності (АСЗН);
 • - автоматизовану систему управління ГВМ (АСУ ГВМ);
 • - систему автоматизованого проектування (САПР);
 • - автоматизовану систему технологічної підготовки виробництва (АСТПВ);
 • - автоматизовану систему оперативного планування виробництва (АСОПВ);
 • - автоматизовану систему утримання й обслуговування устаткування (АСУОУ);
 • - автоматизовану систему управління виробництвом (АСУВ).

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ

Розпізнайте, яку економічну категорію характеризують наведені нижче визначення. Обґрунтуйте свою відповідь.

Зашифрованими економічними категоріями е:

 • - автоматизовані операції;
 • - виробнича партія;
 • - виробничий процес;
 • - виробничий цикл;
 • - допоміжні процеси;
 • - конвеєри;
 • - машинні операції;
 • - машинно-ручні операції;
 • - обслуговуючі процеси; . - операційна партія;
 • - операція;
 • - основні процеси;
 • - потокова лінія;
 • - потокове виробництво;
 • - промислове виробництво;
 • - ритм потокової лінії;
 • - ручні операції;
 • - технологічний процес;
 • - тип виробництва;
 • - фаза.
 • 1. Складний процес перетворення сировини, матеріалів, напівфабрикатів, інших предметів праці на готову продукцію, що задовольняє вибагливі потреби окремих споживачів і ринку в цілому.
 • 2. Процес, в якому люди, знаходячись в певних виробничих відносинах і використовуючи знаряддя і предмети праці, створюють необхідні суспільству товари (роботи, послуги) виробничого і особистого споживання.
 • 3. Технологічні процеси, в результаті яких відбуваються зміни геометричних форм, розмірів і фізико-хімічних властивостей продукції.
 • 4. ( Процеси, що забезпечують безперебійне протікання основних процесів.
 • 5.Процеси, пов'язані з обслуговуванням основних і допоміжних процесів.
 • 6. Комплекс робіт, виконання яких характеризує завершення певної частини технологічного процесу і пов'язане з переходом предмета праці з одного якісного стану в інший.
 • 7. Послідовно виконувані над визначеним предметом праці технологічні дії.
 • 8. Частина технологічного процесу, здійснювана на одному робочому місці, яка полягає у виконанні спеціальних дій над кожним предметом праці чи групою оброблюваних предметів.
 • 9. Виконувані на автоматичному устаткуванні чи автоматичних лініях операції.
 • 10. Виконувані працівниками власноруч без застосування машин, механізмів, механізованого інструмента операції.
 • 11. Календарний період часу, протягом якого матеріал, заготівля чи інший оброблюваний предмет проходить всі операції виробничого процесу чи визначеної його частини і перетворюється на готову продукцію.
 • 12. Виконувані за допомогою машин чи ручного інструмента під наглядом працівника операції.
 • 13. Група виробів однакового найменування і типорозміру, що запускаються у виробництво протягом визначеного періоду часу при однаковому підготовчо-заключному часі на операцію.
 • 14. Виробнича партія чи її частина, що надходить на робоче місце для виконання технологічної операції.
 • 15. Виконувані на верстатах та установках при обмеженій участі робітника в операції.
 • 16. Сукупність організаційних, технічних та економічних особливостей виробництва, тобто комплексна характеристика організації і технічного рівня підприємства, обумовлена ступенем його спеціалізації, складністю та стійкістю товарної номенклатури, розмірами і повторюваністю випуску виробів, а також масштабами виробництва.
 • 17. Сукупність робочих місць, розташованих відповідно до послідовності технологічного процесу і призначених для виконання окремих, закріплених за ними операцій.
 • 18. Кількість виробів, що випускаються потоковою лінією за одиницю часу.
 • 19 Транспортні засоби, призначені для транспортування виробу чи виконання на ньому робочих операцій, а також регламентуючі ритм роботи потокової лінії.
 • 20. Форма організації виробництва, яка передбачає виготовлення продукції, підпорядковане визначеному такту (ритму) і здійснюване на спеціальних робочих місцях, розташованих за ходою технологічного процесу.

ТЕСТОВІ ВПРАВИ

Дайте відповідь на наступні тестові запитання:

 • 1. Спеціалізація виробництва характеризує:
  • а) перепрофілювання частини чи всього виробничого потенціалу підприємства на виробництво іншої продукції під впливом зміни ринкового середовища
  • б) процес органічного поєднання на одному підприємстві виробництв, що відносяться до різних галузей промисловості
  • в) процес зосередження діяльності підприємства на виготовленні певної продукції або виконанні окремих видів робіт.
 • 2. Процеси безпосереднього виготовлення основної продукції'відносяться до:
  • а) обслуговуючих;
  • б) допоміжних;
  • в) основних.
 • 3. Принцип організації виробничого процесу, який передбачає економічно обґрунтоване вивільнення людини від безпосередньої участі у виконанні виробничих операцій, - принцип:
  • а) пропорційності;
  • б) паралельності;
  • в) гнучкості;
  • г) автоматичності.

 • 4. Яке виробництво має обмежену номенклатуру продукції, виготовлення якої періодично повторюється партіями при досить значному загальному обсязі її випуску?
 • а) одиничне виробництво;
 • б) серійне виробництво;
 • в) масове виробництво.
 • 5. Визначте тривалість технологічного циклу, який складається з шести операцій, при послідовному типі їх здійснення, якщо тривалість технологічних операцій складає: першої- 2 хв., другої- 4 хв., третьої - 4 хв., четвертої - 6 хв., п'ятої- 2 хв., шостої- 8 хв. Кількість оброблюваних в партії деталей - 7 одиниць.
 • а) (2 + 4 + 4 + 6 + 2 + 8) / 7 = 3,7 хв.;
 • б) 7 х (2 + 4 + 4 + 6 + 2 + 8) = 182 хв.;
 • в) (2 + 4 + 4 + 6 + 2 + 8) + (7 - 1) х 8 = 142 хв.
 • 6. Визначте тривалість технологічного циклу обробки 7 деталей при паралельному здійсненні операцій в процесі виробництва, якщо тривалість технологічних операцій складає: першої - 2 хв., другої- 4 хв., третьої- 4 хв,, четвертої - 6 хв., п'ятої - 2 хв., шостої - 8 хв.
 • а) (2 + 4 + 4 + 6 + 2 + 8): 7 = 3,7 хв.;
 • б) 7 х (2 + 4 + 4 + 6 + 2 + 8) = 182 хв.;
 • в) (2 + 4 + 4 + 6 + 2 + 8) + (7 - 1) х 8 = 74 хв.
 • 7. Визначте такт конвеєра, якщо відомо, що за зміну тривалістю в годин на ньому збираються 220 виробів. Регламентовані перерви на відпочинок - ЗО хв.
 • а) (8 х 60 - 30) / 220 = 2,05 хв..
 • б) (8 х 60 - 30) х 220 = 99000 хв.;
 • в) (8 х 6- - 30) / 220 = 2,3 хв.
 • 8. Принцип, який означає, що предмети праці в процесі обробки повинні мати найкращі маршрути на всіх стадіях і операціях виробничого процесу:
  • а) принцип безперервності;
  • б) принцип пропорційності;
  • в) принцип прямоточності.
 • 9. Комбінування виробництва - це:
  • а) перепрофілювання частини чи всього виробничого потенціалу підприємства на виробництво іншої продукції під впливом зміни ринкового середовища;.
  • б) процес органічного поєднання на одному підприємстві виробництв, що відносяться до різних галузей промисловості;
  • в) процес зосередження діяльності підприємства на виготовленні певної продукції або виконанні окремих видів робіт.
 • 10. Які виробничі процеси виконуються машинами лід наглядом робітника?
 • а) механізовані процеси;
 • б) автоматизовані процеси;
 • в) автоматичні процеси.
 • 11. Принцип організації виробничого процесу який вимагає від виробничої системи стабільного виконання своїх функцій в межах допустимих відхилень і здатності протистояти дисфункціональним впливам, - це принцип:
  • а) гнучкості;
  • б) автоматичності;
  • в) прямоточності;
  • г) гомеостатичності.

 • 12. Яке виробництво характеризується вузькою номенклатурою продукції, великим обсягом безперервного і тривалого виготовлення окремих виробів?
 • а) одиничне виробництво;
 • б) серійне виробництво;
 • в) масове виробництво.
 • 13. Визначте тривалість технологічного циклу при послідовному типі поєднання операцій, якщо в партії обробляється 6 деталей, а тривалість технологічних операцій складає: першої - 5 хв., другої - 8 хв., третьої - 5 хв., четвертої - 3 хв., п'ятої- 9 хв., шостої - 11 хв., сьомої- 6 хв.
 • а) (5 + 8 + 5 + 3 + 9 + 11 + 6) / 6 = 7,8 хв.;
 • б) (5 + 8 + 5 + 3 + 9 + 11 +6) + (6-1) х 11 = 102 хв.;
 • в) 6 х (5 + 8 + 5 + 3 + 9 + 11 + 6) = 282 хв.
 • 14. Визначте тривалість технологічного циклу обробки б деталей при паралельному виді руху в процесі виробництва, якщо тривалість технологічних операцій складає: першої – 5 хв., другої - 8 хв., третьої - 5 хв., четвертої -3 хв., п'ятої -9 хв., шостої - 11 хв., сьомої- 6 хв.
 • а) (5 + 8 + 5 + 3 + 9 + 11 + 6) / 6 = 7,8 хв.;
 • б) (5 + 8 + 5 + 3 + 9 + 11 + 6) + (6 - 1) х 11 = 102 хв.;
 • в) 6 х (5 + 8 + 5 + 3 + 9 + 11 + 6) = 282 хв.
 • 15. Визначте такт конвеєра, якщо відомо, що за зміну тривалістю 8 годин на робочому конвеєрі збираються 330 виробів. Регламентовані перерви на відпочинок 30 хв. на зміну.
 • а) (8 х 60 - ЗО): 330 = 1,36 хв.,
 • б) (8 х 60 - 30) х 330 = 148500 хв.;
 • в) (8x60+ 30). 330 = 1,55 хв.
 • 16. Яке з наведених нижче визначень розкриває зміст допоміжних процесів?
 • а) процеси безпосереднього виготовлення цільової продукції підприємства;
 • б) процеси виготовлення продукції, використовуваноїдля забезпечення власних потреб підприємства; ,
 • в) процеси, що забезпечують нормальні умови здійснення основного виробництва.
 • 17. Робочі місця якого типу виробництва характеризуються постійним виконанням однієї операції над одним предметом праці?
 • а) масового;
 • б) одиничного;
 • в) серійного.
 • 18. Сукупність взаємопов'язаних дій людей, засобів праці та природних процесів, необхідних для виготовлення продукції, - це:
  • а) технологічний процес;
  • б) виробничий процес;
  • в) технологічна операція.
 • 19. Принцип організації виробничого процесу, який вимагає узгодженої пропускної спроможності в усіх частинах виробничого процесу та у взаємопов'язаній системі обладнання, це принцип:
  • а) безперервності;
  • б) ритмічності;
  • в) пропорційності;
  • г) автоматичності.

 • 20. Інтервал часу від початку до закінчення процесу виготовлення продукції, тобто час, протягом якого залучені у виробництво предмети праці перетворюються на готову продукцію, - це:
  • а) виробничий процес;
  • б) виробничий цикл;
  • в) технологічний цикл.
 • 21. Інтервал часу, протягом якого вироби, що слідують один за одним, сходять з потокової лінії:
  • а) ритм лінії;
  • б) технологічний цикл;
  • в) такт потокової лінії.
 • 22. Визначте такт конвеєра, якщо відомо, що за зміну тривалістю 8 годин на робочому конвеєрі збирається 501 виріб. Регламентовані перерви на відпочинок^ -ЗО хв. за зміну.
 • а) (8 х 60 - 30) / 501=0,898 хв.;
 • б) (8 х 60 - 30) х 501=225450 хв.;
 • в) (8 х 60 + 30) / 501 =1,018 хв.
 • 23. Тип виробництва, при якому наступна операція починається тільки після закінчення обробки всіх предметів праці на попередній операції:
  • а) послідовний;
  • б) паралельно-послідовнйй;
  • в) паралельний,
 • 24. Основний виробничий процес не складається з:
  • а) технологічного процесу;
  • б) допоміжних процесів;
  • в) технічного обслуговування верстатів для цього процесу.
 • 25. Найбільш широкою номенклатурою продукції характеризується:
  • а) одиничне виробництво;
  • б) масове виробництво;
  • в) серійне виробництво
 • 26. Який принцип застосовують при розміщенні робочих місць у масовому виробництві?
 • а) технологічний;
 • б) технологічний і предметний;
 • в) предметний.
 • 27. Час, протягом якого відбувається перетворення предметів праці на готову продукцію:
  • а) виробничий цикл;
  • б) виробничий процес;
  • в) технологічний цикл.
 • 28. Форма виробничих зв'язків між підприємствами, що спільно виготовляють певний вид кінцевої продукції:.
 • а) конверсія;
 • б)кооперування;
 • в) комбінування.

 • 29. Процес органічного поєднання на одному підприємстві виробництв, що належать до різних галузей промисловості:
  • а) конверсія;
  • б)кооперування;
  • в) комбінування;
  • г) спеціалізація.
 • 30. Партіонно-технологічний метод—це форма:
  • а) непотокового методу виробництва,
  • б) потокового методу виробництва.
 • 31. Якими показниками характеризується рівень концентрації?
 • а) середнім розміром підприємства, який визначається обсягом річного випуску продукції у розрахунку на одне підприємство;
 • б) часткою продукції вепиких підприємств у загапьному обсязі випуску продукції промисловості;
 • в) середньорічною вартістю основних виробничих фондів у розрахунку на одне підприємство;
 • г) середньою енергетичною потужністю одного підприємства;
 • д) часткою великих підприємств у загальній чисельності робітників, зайнятих у промисловості.
 • 32. Яки з наведених нижче форм не відносяться до спеціалізації?
 • а) предметна;
 • б) виробничо-технічна;
 • в) подетальна;
 • г) стадійна;
 • д) функціональна.
 • 33. Які з наведених нижче показників характеризують рівень спеціалізації?
 • а) середній розмір підприємства, що визначається обсягом річного випуску продукції у розрахунку на одне підприємство;
 • б) частка профільної продукції у загальному обсязі виробництва підприємства;
 • в) частка продукції спеціалізованих виробництв у загальному випуску продукції;
 • г) середня енергетична потужність підприємства;
 • д) кількість підприємств та цехів, зайнятих виготовленням даного виду продукції.

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ

1. Тривалість технологічних операцій складає: першої - 2 хв., другої - 4 хв., третьої - 7 хв., четвертої - 6 хв., п'ятої - 2 хв., шостої - 8 хе. Кількість оброблюваних у партії деталей - 3 одиниці.

Визначте тривалість технологічного циклу при послідовному, паралельному та послідовно-паралельному переміщенні виробів по операціях.

 • 2. Визначте тривалість технологічного циклу обробки 20 деталей при послідовному, паралельно-послідовному і паралельному видах руху в процесі виробництва. Технологічний процес обробки деталей складається з чотирьох операцій, тривалість яких складає: t1 = 1 хв., t2 = 4 хв., t3 = 2 хв., t4 = 6 хв. Четверта операція виконується на двох верстатах, інші - на одному. Величина партії для послідовної передачі - 5 деталей.
 • 3. Партія з 300 деталей обробляється при паралельно-послідовному виді їх руху у виробничому процесі. Техйологічний процес обробки деталей складається з семи операцій, тривалість яких відповідно складає: t1 = 4 хв., t2 = 5 хв., t3 = 7 хв., t 4 = З хв., t 5 = 4 хв., t6 = 5 хв., t7 = 6 хв. Кожна операція виконується на одному верстаті. Передаточна партія складається з 30 деталей. У результаті удосконалення технології виробництва тривалість третьої операції зменшилась на 3 хв., сьомої - на 2 хв.

Визначте, як зміниться технологічний цикл обробки партій деталей?

4. На потоковій лінії, обладнаній робочим конвеєром безперервної дії, 24 робочих місця. Крок конвеєра - 1,4 м. Діаметр привідного і протяжного барабанів - 0,5 м кожний. Потокова пінія працює у дві зміни тривалістю по 8 годин. Регламентовані перерви на відпочинок - 30 хв. у зміну. Через кожні 2 хв. з конвеєра виходить один блок.

Визначте довжину замкнутої стрічки конвеєра і добовий випуск блоків.

 • 5. Визначте довжину і швидкість руху конвеєра на основі таких даних: трудомісткість збирання виробу - 75 хв., такт потоку - 3 хв., відстань між центрами робочих місць -2 м, робочі місця розміщені по обидві сторони конвеєра.
 • 6. Визначте такт, швидкість руху конвеєра, його довжину, площу дільниці, тривалість циклу складання однієї машини за такими даними: змінне виробниче завдання передбачає виготовлення 100 машин; конвеєр працює в однозмінному режимі і протягом зміни зупиняється один раз на 20 хв.; довжина машини, яка збирається, - 4 м; відстань між суміжними складальними машинами - 1 м; число робочих місць на конвеєрі - 20; ширина конвеєра -8 м; проходи з усіх сторін - по 2 м.
 • 7. Програма випуску виробів з робочого конвеєра безперервної дії за місяць складає 5016 деталей. У, результаті впровадження прогресивної технології і поліпшення умов праці тривалість технологічного циклу виготовлення виробу на конвеєрі зменшилась на 15 % і склала 68 хв. Лінія працює у дві зміни тривалістю по 8 годин. Число робочих днів на місяць - 22. Регламентовані перерви - ЗО хв. у зміну.

Визначте число робочих місць на конвеєрі, а також вихід виробів з конвеєра після впровадження прогресивної технологи і поліпшення умов праці.

8. Прес-форма для пресування пластмасових втулок складається з групового блоку, який поєднує вузол В1, вузол В2, вузол В3.

Вузли збираються з під вузлів: В11, В21, В22, В31.

Підвузли усвою чергу включають комплекти: В111, В211, В221, Взп, В312.

Складання прес-форми повинно бути закінчено до 20 числа лоточного місяця. Кількість і тривалість операцій кожної складальної одиниці наведені в таблиці:

Вузол Підвузол Комплект Час на складальні операції, дні Сумарний час, дні
Монтаж виробу 3 2 3 - 8
В1 2 2 4 - 8
Ви 2 4 - - 6
В111 2 3 2 - 7
В2 2 1 1 2 6
В21 1 3 - - 4
В211 3 3 2 - 8
В3 В22 4 2 - - 6
В221 2 2 1 3 8
4 4 - - 8
В31 2 2 2 - 6
В311 1 3 - - 4
В312 2 3 1 2 8

Побудуйте графік процесу складання прес-форми.

Визначте момент початку та закінчення складання для кожної складальної одиниці в безперервному процесі.

Визначте цикл складання прес-форми, якщо всі складальні процеси мають послідовне поєднання операцій при паралельному виготовленні.

 • 9 Виріб збирається на конвеєрі безперервної дії за 40 хв. Програма випуску виробів за зміну - 190 шт. Регламентовані перерви на відпочинок - 30 хв. в зміну. Визначте такт конвеєра і кількість робочих місць на конвеєрі.
 • 10. У цеху до спеціалізації на одному робочому місці виготовляли шість найменувань відливок. Річний випуск відливок складає 6600 т, а витрати на ЇХ річний випуск - 62540 тис грн. Після проведення спеціалізації на одному робочому місці почали виготовляти чотири види відливок, їх річний випуск склав 7560 т, а сукупні витрати - 78346 тис грн.

Розрахуйте, як змінилась собівартість 1 т відливок в результаті спеціалізації?

11. Підприємство, що випускає 2000 т продукції за рік з витратами на її виробництво 180 млн грн, впровадило технологію щодо поглиблення процесу спеціалізації, в результаті чого собівартість виробу знизилась на 7%. Одночасно в зв'язку зі зміною постачальників збільшились транспортні витрати у розрахунку на одиницю продукції з 2000 до 2300 грн.

Визначте розмір річної економії від вжитих заходів у наступному році при збільшенні випуску продукції на 10%.

12. Визначте економічну ефективність від спеціалізації продукції, а також зміну рівня спеціалізації за такими даними:

Показники До спеціалізації Після спеціалізації
Випуск виробів за рік, шт. 40000 42000
Собівартість виробу, грн 50,0 40,0
Ціна виробу, грн 55,5 55,5
Питомі капітальні вкладення, грн 110,0 160,4
Транспортні витрати на доставку одиниці продукції споживачу, грн 8,0 11,6
Обсяг профільної продукції за рік, грн 1300000 1864300

13. Визначте параметри потокової лінії, озброєної конвеєром, за такими вихідними даними:

Програма випуску виробів за зміну 210 шт.

Тривалість зміни 8 годин

Регламентовані перерви впродовж зміни 20 хв.

Відстань між центрами двох суміжних робочих місць 1 м

Процес складається з шести операції тривалістю (хв.):

Перша операція 2,5 Четверта операція 1,6

Друга операція 2,1 П'ята операція 4,6

Третя операція 4,7 Шоста операція 6,5

Технологічного браку немає.

14. Виробнича програма лінії пресування складає 200 тис виробів на місяць протягом 24 робочих днів. Технологічного браку на лінії немає. Режим роботи потокової лінії - чотирьохзмінний, тривалість зміни - 6 годин. Планові простої устаткування в ремонті складають 3% від режимного фонду часу. На конвеєрі передбачене одностороннє розташування робочих місць, відстань між суміжними робочими місцями - 1,6 м. На першій та шостій операціях норма обслуговування дорівнює 2 верстатам, на інших - 1 верстат. Страховий запас складає половину змінного завдання. На кожній операції обробляється одна деталь. Деталі транспортуються поштучно. Перерви на відпочинок та особисті потреби - 20 хвилин.

Норми часу на операції технологічного процесу (в сек.):

Перша операція 40 Четверта операція 19

Друга операція 32 П'ята операція 51

Третя операція 28 Шоста операція 82

Визначте такт потокової лінії, кількість робочих місць, явочну чисельність робочих за добу, робочу довжину та швидкість руху потокової лінії, а також запас на потоковій лінії.

15. Підприємство працює у двохзмінному режимі, тривалість зміни - 8 годин. Протягом зміни є дві регламентовані перерви по 20 хе. Випуск продукції за добу складає 200 виробів.

Визначте такт потокової лінії. її швидкість і довжину, якщо відстань між центрами двох суміжних робочих місць становить 2 м, кількість робочих місць - 12.

16. Технологічний процес виготовлення виробів складається з таких операцій тривалістю (в хвилинах): патронування - 5, обробка зрізу - 7, парафінування - 6, упаковка - 13, пакетування - 2. Партія оброблюваних виробів складається зі 100 деталей.

Визначте час обробки партії виробів при послідовному, паралельному, паралельно-послідовному (зМішаному) способах руху та можливий процент скорочення часу обробки паралельним рухом порівняно зі змішаним.

Проаналізуйте, як зміниться час обробки паралельним рухом, якщо тривалість третьої та четвертої операцій скоротиться на 1 хвилину.

17. Партія, що складається із 200 виробів, обробляється на п'яти операціях тривалістю відповідно 5, 7,6, 10 та 2 хвилин паралельним та змішаним способом.

Визначте час обробки партії виробів при обох способах руху та можливий процент скорочення часу обробки паралельним рухом порівняно зі змішаним.

Проаналізуйте, як зміниться час обробки паралельно-послідовним рухом, якщо першу й другу операції об'єднати в одну без зміни тривалості кожної з них.

18. На дільницю надходять партіями детапі для фарбування.

Розмір партії 10 деталей. Норма часу на виконання складових операції (у хвилинах) складає: підготовка поверхні деталі - 2, підготовка деталі для фарбування -0,5, фарбування деталі - 1.

Визначте тривалість виробничого циклу фарбування партії деталей послідовним, паралельним та змішаним способами організації виробничого процесу. Наведіть графічну інтерпретацію даного виробничого процесу.

19. Технологічний процес виготовлення електротехнічного виробу складається з п'яти операцій тривапістю (у хвилинах): таблетування - 7, термообробка - 5, підогрів - З, упаковка - 6, пресування - 9. В партії виготовляють 8 електротехнічних виробів.

Визначте тривалість виготовлення партії виробів з урахуванням різних видів руху деталей на виробничих операціях. Відобразіть виробничий процес графічно.

20. У партії обробляються 4 вироби. Норма часу на обробку одного виробу на різних операціях складає: перша операція - 5 хв., друга операція - 3 хв., третя операція - 7 хв., четверта операція - 2 хв.

Визначте тривалість виробничого циклу виготовлення деталей при їх послідовному, паралельному та змішаному способах руху з однієї операції на іншу, а також можливість його скорочення при змішаному русі, якщо тривалість найдовшої операції скоротиться на 2 хвилини.


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >