< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тест на визначення типу працівника в команді

І. Чим, на мій погляд, я можу бути корисний колективу?

 • 1. Вмію швидко помічати нові можливості і використову­вати їх.
 • 2. Можу успішно працювати з великим колом людей.
 • 3. Генерування ідей є однією з моїх природних здібностей.
 • 4. Маю здатність помічати в людях цінні риси, які можуть сприяти досягненню групової мети.
 • 5. Завжди доводжу почату справу до кінця; працездатний.
 • 6. Готовий тимчасово втратити популярність заради кінце­вого результату.
 • 7. Можу обґрунтувати альтернативну пропозицію, не до­пускаючи упередженості і необ'єктивності.

ІІ. Властиві мені недоліки в груповій роботі.

 • 1. Почуваюся ніяково під час зборів, якщо їхня структура і проведення недосконалі.
 • 2. Великодушний до тих, чий погляд не дістав належної підтримки.
 • 3. Багатослівний, якщо мова заходить про нові ідеї.
 • 4. Через об'єктивний світогляд мені важко відразу та із за­хопленням приєднатися до колег.
 • 5. Для користі справи можу бути авторитарним і деспотичним.
 • 6. Не завжди буваю відвертим через надмірну чутливість.
 • 7. Можу так захопитися ідеєю, яка спала мені на думку, що не спроможний стежити за тим, що відбувається навколо.
 • 8. На думку колег, надмірно неспокійний, невпевнений.

ІІІ. Коли я разом з іншими беру участь у проекті, то:

 • 1. Спроможний впливати на людей.
 • 2. Моя пильність запобігає помилкам і недоглядам.
 • 3. Готовий виступити, коли бачу, що час на зборах витра­чається марно і головна мета зникає з поля зору.
 • 4. Можна розраховувати, що я запропоную що-небудь ори­гінальне.
 • 5. Завжди готовий підтримати гарну пропозицію заради загальних інтересів.
 • 6. Уважно стежу за передовими ідеями й останніми подіями.
 • 7. Вважаю, що моє здорове судження допоможе ухваленню правильних рішень.
 • 8. Відповідальний.

ІV. Для мене характерний такий підхід до групової роботи:

 • 1. Не виявляю активності для того, щоб краще пізнати колег.
 • 2. Можу взяти під сумнів чужий погляд або прийняти по­гляд меншості.
 • 3. Можу аргументовано спростувати непідходящу пропо­зицію.
 • 4. Вважаю, що спроможний здійснити план.
 • 5. Здатний уникати тривіального і видавати що-небудь не­сподіване.
 • 6. Будь-яку роботу доводжу до кінця.
 • 7. Використовую контакти, наявні за межами групи.
 • 8. Непохитний, коли приймаю важливі рішення.

V. Робота приносить мені насолоду, тому що:

 • 1. Я із задоволенням аналізую ситуації і зважую всі мож­ливі варіанти.
 • 2. Мені цікаво знаходити практичні вирішення проблем.
 • 3. Мені приємно відчувати, що сприяю добрим взаємовід­носинам у колективі.
 • 4. Наполегливий у прийнятті рішень.
 • 5. Маю можливість зустрічатися з людьми, які можуть за­пропонувати що-небудь нове.
 • 6. Спроможний переконувати людей діяти так, як вважаю за потрібне.
 • 7. Я у власній стихії, де можу віддавати завданню всю увагу.
 • 8. Мені подобається знаходити поле діяльності, яке вихо­дить за межі моєї уяви.

VI. Якщо я раптом одержую складне завдання, яке необ­хідно виконати за обмежений час і з незнайомими людьми:

 • 1. Я хотів би усамітнитися і знайти спосіб зрушитися з мертвої точки перед розробкою стратегії.
 • 2. Я готовий працювати з людиною, яка продемонструвала найкращий підхід.
 • 3. Я знайшов би спосіб скоротити обсяг завдання, з'ясувавши, що кожний окремий працівник може більше зро­бити для його виконання.
 • 4. Моя природна спритність допомогла б виконати завдан­ня вчасно.
 • 5. Вважаю, що зберіг би спокій і здатність ясно мислити.
 • 6. Я б цілеспрямовано просувався до поставленої мети, не­зважаючи на будь-який тиск.
 • 7. Я був би готовий узяти на себе головну активну роль, побачивши, що справа не просувається.
 • 8. Я почав би обговорення з метою пошуку нових ідей.

VII. Недоліки, які я зобов'язаний викорінювати, працюючи в групах.

 • 1. Я здатний виявляти нетерпіння, коли хтось заважає просуванню вперед.
 • 2. Інші можуть критикувати мене за надто аналітичний підхід і недостатню інтуїцію.
 • 3. Моє бажання забезпечити належне виконання роботи може затримати процес.
 • 4. Я достатньо легко втрачаю інтерес до проблеми і потре­бую нагадувань з боку активних членів групи.
 • 5. Важкий на підйом, якщо мета не зрозуміла.
 • 6. Іноді мені буває тяжко зрозуміти складні моменти, з якими доводиться стикатися.
 • 7. Я свідомо вимагаю від інших того, чого не можу зробити сам.
 • 8. Я втрачаю впевненість, стикаючись із справжньою опо­зицією.

Підрахунок балів

Ви одержуєте один бал за кожну відповідь, з якою ви згод­ні. Підрахунок усіх позицій за розділами потрібно робити в аркуші самоаналізу.

Умовні позначення:

П — пункт, ВП — впроваджувач, КО — координатор, ФР - формувальник, Ш - інноватор, ДС - дослідник, СПО - спо- стерігач-оцінювач, ЧК - член команди, ЗВ - завершувач.

Типові риси працівників, їхні позитивні якості і слабкості зведено в таблиці [57] (див. с. 396).


Тип праців­ника

Позна­чення

Типові риси

Позитивні якості

Допустимі слабкості

Впроваджувач

ВП

Консервативний, від­повідальний, його дії можна передбачити

Організаторські здібності, здоровий глузд, працездатність, самодис­ципліна

Недостатня гнучкість,

не схильний до неперевірених

ідей

Коорди­натор

КО

Спокійний, упевнений у собі, володіє собою

Здатність залучати всіх потенційних працівників за їхніми заслугами і без упередженості, об'єктивізм

Інтелектуальні можливості і творчі здібності не вищі за середні

Форму­вальник

ФР

Дуже напружений, відвертий, динаміч­ний

Бажання і готовність боротися з інерцією, неефективністю, самовдоволенням або самообманом

Схильність до провокування, дратівливість, нестриманість

Інноватор

Ш

Індивідуаліст, серйоз­ний, неортодоксальний

Геніальність, уява, інтелект, знання

Схильність витати в хмарах, нехтувати практичними деталями і протоколами

Дослід­ник

ДС

Екстраверт, ентузіаст, усім цікавиться

Здатність контактувати з людьми і вивчати все нове, можливість виконувати важкі завдання

Схильність втрачати інтерес, коли минає перша захоп­леність

Спосте­рігач- оцінювач

СПО

Тверезий, неемоційний, розважливий

Здоровий глузд, розважливість, витривалість

Не вистачає натхнення і здібностей до мотивації інших

Член команди

ЧК

Орієнтований на колектив, достат­ньо м'який, чуйний

Здатність знаходити спільну мову з людьми і реагувати на різноманітні ситуації, підтримувати дух колективу

Нерішучість у критичні моменти

Завершу­вач

ЗВ

Кропіткий, сумлін­ний, заклопотаний

Здатність доводити роботу до кінця, надавати їй закінченого вигляду

' Схильність хвилюватися через дрібниці, небажання залиши- ти що-небудь без нагляду /

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >