< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості обслуговування місцевих бюджетів за видатками

Основні положення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками

Основу нормативно-правової бази, згідно з якою здійснюється казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками складають Бюджетний кодекс України та Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938. Порядком регламентуються організаційні взаємовідносини між органами державної казначейської служби, фінансовими органами, платниками податків, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

Відповідно до положень Бюджетного кодексу повноваження органів казначейства у частині обслуговування місцевих бюджетів за видатками зосереджується на посиленні контролю за рухом коштів місцевих бюджетів, своєчасному попередженні їх нецільового використання та впровадженні нових засад управління бюджетними зобов'язаннями.

Основним завданням органів казначейства в процесі обслуговування місцевих бюджетів є сприяння виконанню бюджетної політики місцевого самоврядування та здійсненню ефективного управління коштами місцевих бюджетів. Це завдання має бути реалізоване через створення ефективної системи оперативного управління місцевими фінансами. Власне функція процесу управління грошовими потоками повинна забезпечувати оптимізацію здійснення видатків у межах асигнувань, передбачених місцевими бюджетами.

Разом з тим здійснення фінансових операцій за видатками місцевих бюджетів органами державної казначейської служби має такі особливості:

 • - усі кошти місцевих бюджетів накопичуються на рахунках, які відкриваються у територіальних органах казначейства на ім'я відповідних органів місцевого самоврядування (або розпорядників коштів місцевих бюджетів);
 • - виділення коштів головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів здійснюється на підставі розпоряджень відповідних органів місцевого самоврядування;
 • - перерахування асигнувань розпорядникам коштів нижчого рівня проводиться відповідно до розподілів головних розпорядників коштів місцевих бюджетів;
 • - оплата видатків органами казначейства здійснюється після одержання від розпорядників та одержувачів коштів розрахункових документів відповідно до взятих зобов'язань;
 • - органи казначейства здійснюють контроль за відповідністю касових видатків розпорядників і одержувачів коштів напрямам та обсягу встановлених бюджетних призначень, виділеним асигнуванням та прийнятим зобов'язанням;
 • - платіж здійснюється на користь суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи або надали послуги бюджетним установам.

Таким чином, роль органів казначейства полягає не у виконанні окремих видаткових повноважень, а у комплексному обслуговуванні всіх учасників бюджетного процесу з відображенням усіх операцій в обліку та бюджетній і фінансовій звітності.

Організація роботи щодо обслуговування місцевих бюджетів за видатками

Перерахування коштів на здійснення видатків та оплата рахунків розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів здійснюється за наявності даних про територіальне розташування їх мережі.

Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів до початку бюджетного року визначають мережу в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які згідно з проектом рішення про відповідний місцевий бюджет уповноважені на виконання бюджетних програм і заходів, із обов'язковим зазначенням їх статусу (розпорядник чи одержувач), з урахуванням необхідності своєчасного її подання до відповідного органу казначейства. Мережа складається за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, за якими вони вперше визначені головними розпорядниками на наступний бюджетний період.

Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня, якщо вони отримують асигнування безпосередньо від них.

До мережі включаються розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, внесені до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у встановленому законодавством порядку.

Юридичні особи, які відповідно до укладених договорів виконали для бюджетної установи або одержувача відповідні роботи (надали послуги, поставили товари), не включаються до їх мережі, а оплата робіт здійснюється на підставі договорів та відповідних підтверджуючих документів шляхом перерахування коштів на поточний рахунок підприємства, відкритий в установі банку.

Порядком встановлено певні обмеження щодо включення до мережі установ, підприємств, організацій:

 • - юридична особа, що включається до мережі, не може мати одночасно статус розпорядника коштів та її одержувача;
 • - бюджетна установа не може бути одночасно головним розпорядником та розпорядником коштів різних місцевих бюджетів;
 • - розпорядник (одержувач) бюджетних коштів не може бути включений одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за одним кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів за коштами одного місцевого бюджету;
 • - головний розпорядник не може бути включений до мережі іншого головного розпорядника як розпорядник нижчого рівня;
 • - розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня не може бути включений одночасно до мережі декількох головних розпорядників коштів одного місцевого бюджету;
 • - розпорядник бюджетних коштів не може бути включений одночасно до мережі розпорядників коштів різних місцевих бюджетів;
 • - одержувач бюджетних коштів може бути включений одночасно до мережі розпорядників бюджетних коштів різних бюджетів.

До мережі розпорядника бюджетних коштів можуть бути включені відокремлені структурні підрозділи розпорядника (одержувача), які не є юридичними особами та внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, визначеному законодавством.

Виконавці робіт, які відповідно до укладених договорів виконують для бюджетної установи або одержувача відповідні роботи (надають послуги, поставляють товари), не включаються до мережі.

Головний розпорядник включає до мережі установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували у його мережі і мали бюджетну заборгованість, та здійснює заходи щодо впорядкування заборгованості минулих років відповідно до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду.

Згідно з бюджетним законодавством розпорядники коштів місцевих бюджетів до 1 березня поточного бюджетного періоду повинні включити до мережі установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували в його мережі і мали бюджетну заборгованість, та для яких у кошторисах (планах асигнувань, планах використання) не передбачені асигнування для погашення такої заборгованості.

При формуванні бази даних про мережу розпорядників коштів місцевого бюджету (не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного періоду) головні розпорядники та розпорядники коштів нижчого рівня подають до органу казначейства за місцезнаходженням на паперових та електронних носіях дані щодо мережі, погоджені з відповідним фінансовим органом.

Органи казначейства здійснюють перевірку відповідності поданої мережі переліку розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що безпосередньо обслуговуються у відповідному органі казначейства, даним Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, встановленим вимогам до складання мережі.

При зміні в мережі (у разі включення до мережі нової установи, виключення установи з мережі, уточнення реквізитів тощо) головні розпорядники та розпорядники коштів нижчого рівня повідомляють відповідні органи казначейства за місцем обслуговування. Реєстр змін до мережі розпорядника коштів місцевих бюджетів з їх обґрунтуванням, погоджений з відповідним фінансовим органом, подається до органу казначейства за місцем його обслуговування. Органи казначейства здійснюють перевірку відповідності мережі казначейським даним щодо розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів.

У разі недотримання розпорядником бюджетних коштів установлених вимог при складанні мережі та внесенні змін до неї, документ повертається органом казначейства розпоряднику на доопрацювання з відповідною позначкою.

Обслуговування місцевих бюджетів за видатками здійснюється відповідно до бюджетних розписів. Формування та затвердження розпису місцевого бюджету, а також забезпечення його відповідності рішенню про місцевий бюджет належить до компетенції керівника місцевого фінансового органу або голови сільської, селищної чи міської ради у разі, якщо фінансового органу не утворено.

Не пізніше ніж через місяць після затвердження місцевих бюджетів фінансові органи (міські, сільські, селищні ради або їх виконавчі органи) надають розпис місцевих бюджетів органам казначейства, де його показники відображаються на відповідних рахунках позабалансового обліку Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

До розписів місцевих бюджетів можуть вноситися зміни. У таких випадках фінансові органи подають органам казначейства довідки про внесення змін у розпис та помісячний розпис загального фонду відповідного місцевого бюджету. Органи казначейства здійснюють реєстрацію довідок та відображають унесені зміни в обліку виконання місцевого бюджету на відповідних рахунках позабалансового обліку.

Місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників витяги із затвердженого розпису місцевих бюджетів, які є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів і планів асигнувань розпорядниками, планів використання бюджетних коштів одержувачами.

Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, які мають власну мережу, упродовж трьох робочих днів після отримання витягу з розпису місцевих бюджетів подають органам казначейства, в яких вони обслуговуються, розподіли показників зведених: кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду кошторису в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі.

Розпорядники бюджетних коштів подають відповідним органам казначейства на паперових та електронних носіях упродовж п'яти робочих днів після затвердження кошториси, плани асигнувань, плани використання бюджетних.

Кошти місцевих бюджетів, які передбачаються для одержувачів бюджетних коштів, повинні бути враховані в показниках зведеного кошторису та плану асигнувань відповідного розпорядника. Одержувачі коштів місцевого бюджету подають до органу казначейства план використання бюджетних коштів, на підставі якого їм виділяються бюджетні асигнування.

Органи казначейства здійснюють контроль за відповідністю загальних сум, вказаних у кошторисах, планах асигнувань і планах використання бюджетних коштів, сумам, зазначеним у розписі місцевих бюджетів. У разі невідповідності кошторисів та планів асигнувань даним розпису розпорядники повинні привести зазначені документи у відповідність до розпису бюджету.

Якщо місцевий бюджет не затверджено в установлений законодавством термін, місцеві фінансові органи до 30 грудня відповідного бюджетного періоду направляють тимчасовий розпис місцевих бюджетів органам казначейства, які реєструють їх на відповідних рахунках. Витяги з тимчасового розпису місцевих бюджетів доводяться фінансовими органами до головних розпорядників коштів.

Видатки за рахунок власних надходжень розпорядників бюджетних коштів здійснюються в межах тимчасових індивідуальних кошторисів та наявних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках розпорядників на підставі платіжних доручень та підтверджуючих документів на здійснення платежу.

Видатки, здійснені у зазначений період, в обов'язковому порядку мають бути враховані розпорядником та одержувачем бюджетних коштів у затвердженому кошторисі, плані асигнувань та плані використання бюджетних коштів. Надалі видатки здійснюються тільки після отримання від розпорядника та одержувача коштів затверджених в установленому порядку зазначених документів.

Доведені обсяги бюджетних асигнувань є підставою для прийняття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів зобов'язань на здійснення видатків, передбачених відповідними місцевими бюджетами.

Органи казначейства обліковують зобов'язання та фінансові зобов'язання розпорядників коштів місцевих бюджетів відповідно до Порядку реєстрації та обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 року № 309, на рахунках, відкритих за групою рахунків позабалансового обліку 942 "Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету". Проведення операцій щодо реєстрації та обліку зобов'язань розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів здійснюється аналогічно як і з коштами державного бюджету.

Воднораз, для спрощення процедури обліку бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників коштів бюджетів місцевого самоврядування передбачено особливості їх реєстрації та обліку за поточними видатками (код EKB 2000, а саме: 2110 "Оплата праці", 2120 "Нарахування на оплату праці", Код 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали", 2230 "Продукти харчування" 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)", Код 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв". За такими зобов'язаннями розпорядники коштів за умови взяття бюджетного фінансового зобов'язання подають до відповідного органу казначейства Реєстр-розпорядження на виділення коштів з бюджетів місцевого самоврядування на погашення бюджетного фінансового зобов'язань розпорядників бюджетних коштів, оригінали документів або їх копії (засвідчені в установленому порядку), що підтверджують факт взяття зобов'язання, а також платіжні доручення на їх погашення.

При взятті бюджетних фінансових зобов'язань за іншими кодами економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету реєстрація та облік бюджетних зобов'язань розпорядників коштів місцевого самоврядування здійснюються аналогічно порядку реєстрації та обліку зобов'язань розпорядників коштів державного бюджету.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >