< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зміст аналізу фінансового стану малого підприємства

У практиці аналізу фінансового стану малого підприємства напрацьовано певні прийоми й методи Його здійснення. Найчастіше застосовують такі методичні підходи:

 • 1) горизонтальний (часовий) аналіз - дослідження зміни кожної позиції фінансової звітності за кілька періодів (років, кварталів, місяців);
 • 2) вертикальний (структурний) аналіз - визначення співвідношення статей фінансової звітності стосовно обраної однієї статті (обсяг продажу, валюта балансу);
 • 3) трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності малого підприємства (або фінансових коефіцієнтів) з попередніми періодами та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показників, позбавленої впливу індивідуальних особливостей окремих періодів (за допомогою тренду здійснюється екстраполяція найважливіших фінансових показників на перспективний період, тобто перспективний прогнозний аналіз фінансового стану). Для аналізу тренду треба накреслити графік зміни відносних показників за роками і простежити тенденцію зміни цих показників;
 • 4) аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - визначення окремих співвідношень показників різних форм звітності для дослідження взаємозв'язку між компонентами фінансової звітності;
 • 5) порівняльний аналіз - внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності малого підприємства та його дочірніх підприємств (філій), а також міжгосподарський аналіз показників цього підприємства, порівняно з показниками інших аналогічних підприємств (конкурентів) або із середньогалузевими показниками (порівняння показників малого підприємства із середньогалузевими показниками передбачає складання таблиці, в якій за кожним з показників робиться конкретний висновок; кількість та види показників обирає на власний розсуд аналітик підприємства);
 • 6) факторний аналіз - визначення впливу окремих факторів на результативний показник детермінованих (розділених у часі) або стохастичних (що не мають певного порядку) процесів;
 • 7) метод взаємозв'язку окремих фінансових показників за системою фінансового аналізу "Дюпон" (The Du Pont System of Analysis), розробленою менеджерами компанії "Дюпон", відомою ще під назвами "Дюпон-каскад", або "Каскад".

Отже, у процесі аналізу фінансового стану малого підприємства можуть використовуватися найрізноманітніші прийоми, методи та моделі аналізу, кількість та масштаби застосування яких визначаються його завданнями у кожному конкретному випадку.

Основними складовими аналізу фінансового стану малого підприємства є:

 • - аналіз фінансової стійкості;
 • - аналіз ліквідності;
 • - аналіз платоспроможності;
 • - оцінка ділової активності;
 • - аналіз динаміки фінансових результатів та рентабельності малого підприємства і факторів, що на них впливають (рис. 12.7).

Оцінка фінансового стану малого підприємства

Рис. 12.7. Оцінка фінансового стану малого підприємства

Для поглибленого аналізу рекомендується здійснювати також:

 • - аналіз стану майна (капіталу) малого підприємства та ефективності його використання;
 • - аналіз власних фінансових ресурсів;
 • - аналіз кредитоспроможності малого підприємства.

Побудова комплексу показників для оцінки фінансового стану малого підприємства передбачає добір відповідних груп фінансових показників, віднесення певних показників до відповідної групи, визначення методики їхнього розрахунку і оцінки. В економічній літературі відомо близько 100 фінансових показників (коефіцієнтів). Тому для здійснення аналізу необхідно вирішити проблему добору необхідної й достатньої кількості фінансових показників, яку вчені визначають по-різному. Крім того, автори відносять ті чи інші показники до різних груп; іноді ті самі групи мають різні назви; трапляються й різні методики оцінки фінансового стану малого підприємства.

Так, Є. Пономаренко виокремлює шість основних груп фінансових показників: оцінки ліквідності, оцінки фінансової стійкості (платоспроможності), оцінки ділової активності (оборотності), оцінки рентабельності, оцінки стану на ринку цінних паперів, оцінки майнового стану. Натомість А. Поддєрьогін розподіляє всі показники на три групи: оцінка майнового стану, оцінка ліквідності та платоспроможності, оцінки фінансової стійкості [14, с. 450]. В. Савчук пропонує об'єднувати фінансові показники в три групи (ліквідності та платоспроможності, ефективності менеджменту підприємства, прибутковості/рентабельності або в сім груп (операційного аналізу, аналізу операційних витрат, управління активами, ліквідності, прибутковості/рентабельності, структури капіталу, обслуговування боргу; ринкові показники) [13, с. 74-75]. На думку В. Глухова, спеціально обчислюваними показниками є показники рентабельності, ліквідності, платоспроможності та продуктивності [7, с. 38-39]. Р. Хом'як та З. Скибінська рекомендують вивчати показники ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, оцінки ділової активності та майнового стану [16, с. 150]. Система фінансового аналізу "Дюпон" передбачає визначення та дослідження в динаміці п'ятьох основних співвідношень (коефіцієнтів) за даними бухгалтерської звітності (нетто-прибутковість власного капіталу, нетто-прибутковість активів, нетто-прибутковість продажів, оборотність активів, мультиплікатор акціонерного/власного капіталу).

Оптимальний комплекс показників, а також напрями аналізу фінансового стану малого підприємства залежать від мети та завдань аналізу в кожному конкретному випадку і від потреб користувачів його результатів ("стейкхолдерів"). Водночас усі показники фінансового стану малого підприємства перебувають у взаємозв'язку та взаємозумовленості й лише у сукупності відтворюють дійсну картину його фінансової стійкості та платоспроможності. Тому оцінити реальний фінансовий стан малого підприємства можна лише завдяки використанню певного комплексу показників з урахуванням впливу на них різних факторів.

Деякі науковці для оцінки фінансового стану рекомендують використовувати комплексні та інтегральні показники. Так, інтегральний показник фінансового стану пропонується визначати за формулою [17, с. 218-219]

Де У, - інтегральна оцінка фінансового стану малого підприємства; Х1{ - сукупність часткових показників фінансового стану і-го підприємства; Ь% - експертна оцінка значущості у'-го показника.

Під час оцінювання фінансового стану підприємства А. Шеремет рекомендує використовувати комплексний рейтинговий показник, визначений за формулою

де Xljt Х2), Xnj - показники малого підприємства, які обчислюють як частку від ділення фактичних показників підприємства на відповідні нормативні (рекомендовані) значення [19, с. 163].

У багатьох країнах світу національні та галузеві стандарти фінансового стану підприємств розробляють спеціальні агентства, асоціації аудиторів тощо, що значно полегшує діагностику фінансового стану конкретного підприємства. Так, у США цим займаються дві організації: "Robert Morris Associates" (банківська асоціація, яка публікує дані фінансової звітності підприємств, що зверталися за отриманням кредиту) та "Dun and Bradstreet" (консалтингова фірма, котра спеціалізується на фінансових дослідженнях та щорічно публікує огляд "Кеу business ratios", який містить середньогалузеві значення найважливіших фінансових коефіцієнтів, що в подальшому використовуються фінансовими аналітиками).

Результати аналізу фінансового стану малого підприємства дають змогу: оцінити фінансову діяльність малого підприємства впродовж досліджуваного періоду; отримати вихідну інформацію для прогнозування майбутньої діяльності малого підприємства та можливостей його стійкого розвитку; порівняти показники фінансового стану малого підприємства з аналогічними показниками інших підприємств галузі (конкурентів).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >