< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальні положення діяльності підрозділів МВС для забезпечення економічної безпеки

Місце органів внутрішніх справ (далі — ОВС) у системі правоохоронних органів необхідно визначати з огляду на їх компетенцію з питань запобігання злочинам та іншим правопорушенням. ОВС є найчисельнішою ланкою в системі правоохоронних органів. Вони не тільки в організаційному, але й у функціональному плані посідають найважливіше місце в системі правоохоронних органів. Понад 80 % злочинів, що фіксуються у кримінальній статистиці, становлять злочини, які виявляються і розслідуються органами внутрішніх справ. Останні є центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, а також є провідними органами у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки України.

Правоохоронна діяльність ОВС є досить різнобічною і здійснюється водночас на трьох рівнях — центральному, регіональному та місцевому.

Систему органів внутрішніх справ України становлять: міліція, діяльність якої регламентована Законом України "Про міліцію" (у складі якої діють слідчі підрозділи, які здійснюють свою діяльність на основі норм Кримінально-процесуального кодексу, а також підрозділи для боротьби з організованою злочинністю, створені на підставі Закону України "Про організаційно-правові засади боротьби з організованою злочинністю"); внутрішні війська, які функціонують на основі норм Закону України "Про внутрішні війська"; підрозділи паспортної, міграційної та реєстраційної служб.

Найбільшим підрозділом ОВС є міліція, а тому переважна частина положень Закону України "Про міліцію" стосується всіх підрозділів ОВС. Будучи державним органом, міліція має цілу низку специфічних рис, що відрізняють її від інших органів.

Якщо основною метою діяльності всієї міліції є захист від протиправних посягань на життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, навколишнє середовище, інтереси суспільства та держави, то у сфері забезпечення економічної безпеки основною метою діяльності міліції є захист від протиправних посягань на власність, навколишнє середовище, інтереси суспільства і держави. У цьому разі міліція здійснює правоохоронну діяльність, що полягає у запобіганні виникненню умов і причин суспільно небезпечних діянь та у їх припиненні, а також у ліквідації наслідків протиправного діяння та відновленні порушених прав громадян. Система ОВС України будується відповідно до цієї мети та напрямів їхньої діяльності.

Необхідно розрізняти завдання та функції органів внутрішніх справ. Завдання органів внутрішніх справ — це коло тих питань, які вимагають свого вирішення і спрямовані на досягнення основної мети — захисту від протиправних посягань на життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, навколишнє середовище, інтереси суспільства та держави. Функції — це основні напрями діяльності органів внутрішніх справ, що дозволяють вирішити поставлені перед ними завдання.

Діяльність ОВС знайшла пряме законодавче закріплення у Законі України від 19 червня 2003 р. "Про основи національної безпеки України", в якому МВС України визначено одним із суб'єктів забезпечення національної безпеки як однієї з найважливіших сфер державної політики України. При цьому державна безпека розглядається як захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам.

Серед загроз національним інтересам і національній безпеці України, що суттєво впливають на стабільність у суспільстві, відзначають поширення корупції, хабарництва в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики, організованої злочинної діяльності, нелегальна міграція, злочинна діяльність проти миру і безпеки людства, насамперед поширення міжнародного тероризму, спроби створення і функціонування незаконних воєнізованих збройних формувань та намагання використати в інтересах певних сил діяльність військових формувань і правоохоронних органів держави. Гарантування конституційних прав та свобод людини і громадянина та зміцнення політичної і соціальної стабільності в суспільстві закріплене в цьому Законі як один з головних пріоритетів національних інтересів, забезпечення яких покладено на МВС України.

Для забезпечення економічної безпеки в системі МВС створені:

  • • підрозділи Державної служби боротьби з економічною злочинністю;
  • • спеціальні підрозділи боротьби з організованою злочинністю.

Організаційна структура і штатна чисельність міліції визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Права, обов'язки, завдання, функції, структура та організація роботи підрозділів міліції визначаються положеннями, які затверджуються МВС України відповідно до чинного законодавства. Відповідно до Закону України від 10 січня 2002 року "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України" затверджено загальну структуру Міністерства внутрішніх справ України. У своїй діяльності міліція підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України. Міністр внутрішніх справ України здійснює керівництво всією міліцією України.

У Положенні про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженому Указом Президента України від 17 жовтня 2000 р. № 1138/2000, визначається статус Міністерства внутрішніх справ України як центрального органа виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Виконання органами внутрішніх справ своїх обов'язків із забезпечення економічної безпеки в державі обумовлюється не тільки вимогами Конституції України, законами та указами Президента, а й багатьма міжнародними актами, ратифікованими Верховною Радою України. До них належать міжнародно-правові акти, які містять правила діяльності, формулюють права і обов'язки відповідних суб'єктів (конвенції, пакти, угоди, договори тощо), а також декларації, заяви, меморандуми.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >