< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поняття та загальна характеристика системи законодавства

Необхідно зазначити, що система права і система законодавства є різними, за своєю природою, категоріями. Якщо система права від­биває об'єктивні закономірності суспільного розвитку і від ступеня цієї об'єктивності залежить зміст системи законодавства та ефектив­ність його реалізації, то система законодавства, як результат діяльнос­ті уповноважених суб'єктів, має суб'єктивний характер і обумовлю­ється існуючими соціальноекономічними умовами.

Іншими словами, якщо система права — це внутрішня організація та будова права, то система законодавства — це зовнішня форма виразу та закріплення нормативного матеріалу, сукупність правових джерел. Система права і система законодавства співвідносяться між собою як зміст і форма права, тобто законодавство є основною формою виражен­ня права. Право домінує над законодавством і на відміну від останнього має значно більше проявів у суспільстві — правовідносинах, правосві­домості, правовій культурі, правових звичаях, традиціях тощо.

Право і законодавство хоча і взаємопов'язані, але вони не є то­тожними явищами. Між ними існують деякі відмінності, а саме:

  • 1) первинним елементом побудови системи права виступає норма права, яка завжди має чітку структуру (гіпотеза, диспозиція, са­нкція), а первинним елементом будови системи законодавства є стаття нормативноправового акта, котра, зазвичай, не має чіткої структури;
  • 2) система законодавства, за обсягом поданого у ньому матеріалу, ширше ніж система права, тому що включає те, що не може бути віднесеним до норм права — різні програмні положення, вказів­ки на мету і мотиви видання тих чи інших актів;
  • 3) система права складається з галузей права, які мають свій пред­мет і метод правового регулювання, а система законодавства включає галузі законодавства, в яких відсутній метод правового регулювання;
  • 4) норми галузі права відрізняються більш високим ступенем од­норідності суспільних відносин ніж норми галузі законодавства;
  • 5) внутрішня структура системи права не збігається з внутрішньою структурою системи законодавства, тому що система права має тільки горизонтальну (галузеву) будову, а система законодавства може мати як горизонтальну (галузеву) так і вертикальну (ієрар­хічну) будову;
  • 6) структурні елементи системи права (норми права) не мають зов­нішніх реквізитів: назв розділів, глав, статей та інших частин, а структурні елементи системи законодавства (нормативнопра­вові акти), як правило, мають назви розділів, глав, статей.

Система законодавства — це сукупність усіх упорядкованих певним чином нормативноправових актів держави, які розподі­лені залежно від предмета правового регулювання на галузі та ін­ститути законодавства.

Система законодавства, як і система права, має певну структуру, яка є теоретичною конструкцією, що відображає внутрішню організа­цію упорядкованих і узгоджених нормативноправових актів та поділу їх на галузі й інститути законодавства.

Структура системи законодавства України поділяється на: 1) горизонтальну (галузеву), яка передбачає поділ нормативноправових актів за галузевою ознакою, тобто за предметом правового регулювання.

В одних випадках галузі права збігаються з галузями законодав­ства, а в іншому випадку — ні. Наприклад, цивільному праву відпові­дає цивільне законодавство, кримінальному праву — кримінальне за­конодавство, в той же час є морське право, а відповідної галузі законодавства не існує, оскільки відсутній кодифікований норматив­ноправовий акт.

Крім того, на базі однієї галузі права може існувати декілька га­лузей законодавства. Наприклад, на базі конституційного права існує виборче, інформаційне законодавство тощо;

2) вертикальну (ієрархічну), яка передбачає розташування но­рмативноправових актів у залежності від її юридичної сили та місця суб'єкта законодавства в системі нормотворчих органів.

Найвищу юридичну силу має Конституція. На її основі прийма­ються закони та підзаконні нормативноправові акти, які видаються на виконання законів і не повинні суперечити їм.

У залежності від об'єкта правового регулювання може складати­ся і комплексна система законодавства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >