< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Визначення конкурентоспоможності туристичних компаній на національному ринку

Приклад

Проведемо оцінювання конкурентоспроможності туристичних компаній м. Києва.

Усього у вибірці туристичних фірм м. Києва опинилося 12 компаній. Спочатку ми виокремили 10 ресурсів цих компаній, які, на нашу думку, визначають інтегральну конкурентоспроможність. Але для коректного вирішення регресійного завдання число значень спостереження як мінімум, більш необхідне, ніж число з'ясованих значень. Тобто для коректного підбору 10 вагових коефіцієнтів необхідно близько 70—100 значень спостережень інтегральної конкурентоспроможності. А в нашій вибірці є всього 12 туристичних компаній, за якими можна спостерігати відповідно 12 значень їх ринкових часток. Дані позиціювання туристичних компаній на туристичному ринку м. Києва згідно з проведеним розрахунком конкурентоспроможності компаній і даних Державного комітету статистики України показано в табл. 9.1 і рис. 9.1.

Таблиця 9.1. Позиціювання туристичних компаній на туристичному ринку м. Києва

Назва туристичної компанії

Ринкова частка, %

"САМ"

14

"Гамалія"

12

"Сага"

10,5

"Пан Юкрейн"

8,5

"Галопам по Європах"

8

"Сьоме небо"

7,5

"Кий Авіа"

6

"Дельта Тревел"

5,5

"Яна"

5

"Агентство гарячих путівок"

4

"Світлана"

3,5

"Подорожник"

2

Інші

13,5

Таким чином, за відомими (обчисленими) значеннями інтегральної конкурентоспроможності К і відомими (оціненими, обчисленими) значеннями конкурентоспроможності окремих ресурсів підприємства Кri.j визначимо показник вагомості у формуванні інтегральної конкурентоспроможності туристичної компанії.

Оскільки відомий тісний і практично однозначний зв'язок між ресурсами підприємства та його інтегральною конкурентоспроможністю, що виявляється як відносна частка ринку, що належить аналізованому туристичному підприємству, то в цьому випадку для N'r ресурсів підприємства, які беруться до уваги, необхідно обчислити Nr рівнянь:

У розрахункових формулах сформульоване припущення, в якому варто представити функції Кд

двома видами — адитивним і мультиплікативним:

Отже,


Тобто показник конкурентоспроможності Кri.j окремого ресурсу Ri.j у підприємства j визначається як відношення значення цього ресурсу і підприємства j до максимального значення ресурсу виду і серед усіх підприємств j=1,…, Nnp. Тим самим максимальне значення конкурентоспроможності Кri.j =1 по і-му ресурсу буде в підприємства, яке володіє найбільшим значенням цього ресурсу.

Під час розрахунків ми використовували дані фінансових звітів туристичних компаній за 2007 р. Схема розрахунків була такою. Формувалися групи з n<Nr ресурсів, і вирішувалася система п рівнянь адитивного (9.6) або мультиплікативного (9.7) виду. Зазначимо, що мультиплікативний вид формул (9.7) перетвориться на адитивний шляхом логарифмування:


Результат рішення системи рівнянь — це група вагових коефіцієнтів {Wi, i = 1,…n} .

Для мультиплікативного виду (9.7), розрахованого за допомогою наведених вище формул, була знайдена група з трьох ресурсів, для яких показник інтегральної конкурентоспроможності можна знайти з достатньо високим ступенем.

При розрахунку показника інтегральної конкурентоспроможності туристичного підприємства активно необхідним є складання визначеної для конкретного виробника ситуації застосовуваних показників для обчислення таких ресурсів, які будуть залучені у процесі продажу пропонованого товару (послуги):

  • 1) основні засоби, що вимірюються залишковою вартістю;
  • 2) фінансовий менеджмент, що виражається рентабельністю власного капіталу і вимірюється як відношення чистого прибутку до джерел власних засобів;
  • 3) кадровий і виробничий менеджмент, що вимірюється одним показником — продуктивністю праці.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >