< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Науково-технічний прогрес і економіка природокористування

Одним із важливих чинників ефективної екологічної політики є впровадження в практику досягнень науково-технічного прогресу, це перш за все нової техніки і технології, прогресивної структури виробництва та ресурсозберігаючих технологій. Сьогодні програма виходу держави із еколого-економічної кризи передбачає перш за все скорочення частки ресурсномістких галузей і розвиток науковоємних виробництв, що дасть можливість раціонально використовувати ресурси і зменшити собівартість продукції.

При впровадженні науковоємних виробництв споживання сировини і енергії скорочується, що приводить і до скорочення шкідливих викидів речовин у біосферу. Для таких виробництв, як правило, скорочується вилучення сільськогосподарських та інших земельних угідь. Однак наряду з позитивними сторонами є і негативні, до яких можна віднести викиди нових сполук мікроелементів, які можуть бути токсичними. Це при впровадженні в виробництво інтегральних схем, а при впровадженні біотехнологій в навколишнє середовище потрапляють генетично модифіковані живі організми (мікроби, бурями і т.п.). в електронній промисловості, а також при використанні електронної техніки в навколишнє середовище потрапляють електромагнітні хвилі.

Таким чином при впровадженні науковоємних виробництв необхідно звернути увагу на розробку нових систем захисту навколишнього природного середовища. В цьому відношенні охороні природи значно сприяє використання нетрадиційних джерел енергії в тому числі біогазу, теплоти надр, енергія сонця, морських хвиль, вітру та інших.

Термальне тепло сьогодні є найбільш доступним джерелом енергії. Це, перш за все, геотермальні електростанції, теплиці, системи обігрівання жилих і промислових приміщень і т.п..

Сонячне випромінювання (галузь енергетики-геліоенергетика) використовують в сонячних колекторах, які перетворюють енергію Сонця в теплову енергію і застосовують для опріснення, одержання гарячої води, обігрівання житла взимку, живлення тепло-електроперетворювачів. Сонячні батареї використовуються у космічній технології. В майбутньому геліоенергетика буде давати до 25% усієї енергетики.

Вітрова енергія є потужним джерелом одержання електроенергії. Це відносно дешева і екологічно безпечна енергія, яка виробляється без застосування органічного палива. Сьогодні широкого розповсюдження вітрові електростанції набули в деяких Європейських країнах.

Енергія біомаси (всі види речовини рослинного і тваринного походження - продукти життєдіяльності та органічні відходи) також належить до нетрадиційних джерел енергії.

Можливість використання нетрадиційних джерел енергії обґрунтована сучасною наукою, але використання їх обмежено в зв'язку з технологічними недоліками перетворення енергії, обмежені можливості силових установок, високу вартість та недостатню якість одержуваної енергії.

Економіка природокористування

Самим важливим елементом в екологічній політиці є питання раціонального ресурсозбереження.

Ресурсозбереження - раціональне використання і охорона природних ресурсів на основі впроваджень досягнень науково-технічного прогресу, які передбачають скорочення сукупних витрат ресурсів та виробництво одиниці продукції. Основні завдання ресурсозбереження наведені нижче (рис. 4.3).

Вирішення питань ресурсозбереження потребує розробки ефективної системи управління цими процесами і залежить від технології виробництва, сировини, з врахуванням розвитку кожного із регіонів України. Організація робіт по ресурсозбереженню проводиться в наступній послідовності:

  • - проводиться еколого-економічний аналіз матеріально-технічного складу підприємства, міністерства, регіону;
  • - визначаються тенденції ресурсоспоживання, перспективи розвитку конкретного об'єкта, рівень використання матеріальних ресурсів;

_ розробляються заходи щодо ресурсозбереження;

- здійснюється оперативний контроль за ходом реалізації прийнятих заходів з метою запобігання можливим відхиленням від прийнятих умов, параметрів і строків їх виконання.

Основні завдання ресурсозбереження на виробництві

Рис. 4.3. Основні завдання ресурсозбереження на виробництві

Для вирішення поставлених заходів по ресурсозбереженню необхідно:

  • - вдосконалення норм та нормативів, впровадження результатів науково-технічного прогресу;
  • - впровадження автоматизації виробничих процесів та вдосконалення матеріально-технічного постачання та забезпечення;
  • - організація розробки і реалізації галузевих і регіональних ресурсозберігаючих програм як основного документа в галузі створення високоефективних продукцій і технологій;
  • - розробка завдань по підвищенню ефективності використання матеріальних ресурсів з урахуванням використання відповідних видів вторинної сировини;
  • - встановлення граничних лімітів використання ресурсів для формування замовлень, посилення міжгалузевих зв'язків при розробці виробничих програм, балансів розподілу продукції з метою випуску найбільш економічної продукції і зняття з виробництва застарілих виробів, використання вторинних ресурсів;
  • - розробка завдань на виробництво і реалізацію продукції на основі вивчення попиту на цю продукцію;
  • - вдосконалення показників ефективності виробництва, в тому числі розрахованих на одиницю основного якісного параметра виробів, з наступним уточненням нормативів витрат ресурсів і застосування економічних нормативів;
  • - створення банку нормативної інформації ресурсозбереження.

Науково-технічні дослідження екологічних проблем та природокористування.

Забезпечення екологічної безпеки України залежить від наукових досліджень комплексних проблем охорони природного середовища, які можна розділити на фундаментальні наукові дослідження, регіональні дослідження та природоохоронні дослідження по окремим екологічним проблемам (рис. 4.4).

Основні напрямки науково-технічних досліджень екологічних проблем

Рис. 4.4. Основні напрямки науково-технічних досліджень екологічних проблем

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >