< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз госпрозрахункової собівартості продукції цехів металургійного підприємства

Структурні підрозділи металургійного підприємства за часовою ознакою виконують такі види аналізу.

  • 1. Оперативний аналіз: щодобовий; щодекадний (за 10 діб) з визначенням очікуваних результатів виконання плану за місяць.
  • 2. Аналіз підсумків роботи за місяць, який виконується в два етапи.

Перший етап. По закінченні місяця визначається ступінь виконання планових завдань з основних показників діяльності.

Другий етап. Виконується повний аналіз виробничо-господарської діяльності з визначенням госпрозрахункового результату, як правило, з собівартості продукції структурного підрозділу (цеху), а на деяких підприємствах - з доходу. Результати повного аналізу розглядаються до 15-го числа наступного місяця на щомісячних цехових Балансових комісіях під керівництвом Економічної ради цеху за участі керівників, фахівців економічних служб, бригадирів і виробничих робітників. На засіданні Балансової комісії визначаються конкретні винуватці, які допустили непродуктивні витрати, втрати та збитки. Хід обговорення результатів повного аналізу роботи цеху документально оформляється протоколом. У даному протоколі фіксується така інформація: присутні особи; хід наради; причини відхилень від собівартості продукції та матеріальних витрат (або доходу) та заходи щодо поліпшення виробничих та економічних результатів роботи структурного підрозділу. Результати ж повного аналізу оформлюються у вигляді "Пояснювальної записки до звіту", в якій обов'язково міститься факторний аналіз.

Результати господарської діяльності металургійного підприємства та його структурних підрозділів щомісячно розглядаються та обговорюються на засіданні його Економічної ради за участю начальників цехів, представників інших підрозділів, цехів, служб. Рада надає оцінку діяльності підрозділів, затверджує заходи з: усунення та запобігання недоліків, які були допущені; мобілізації виявлених внутрішньовиробничих резервів. На Раді заслуховуються також звіти начальників цехів про виконання рішень попередніх засідань.

Госпрозрахунковий результат роботи цеху оцінюється на підставі показника "госпрозрахункова собівартість продукції цеху". Цей показник визначається як сума фактичних витрат на виробництво продукції цеху, з урахуванням дії факторів, незалежних від роботи даного цеху, які визначаються на підставі нормативної галузевої бази. До них у чорній металургії віднесені: відхилення в цінах на предмети праці; відхилення внаслідок зміни складу "Заданого в виробництво"; економія матеріалів-реагентів, що витрачаються для природоохоронних заходів та ін.

3. Аналіз підсумків роботи за рік. Результати роботи цехів за місяцями підсумовуються в річному аналізі, в межах якого порівнюються фактичні абсолютна та госпрозрахункова собівартості продукції цеху з плановою собівартістю та розраховуються їхня економія або перевитрати порівняно з планом, як це наведено в таблиці 10.5.

Таблиця 10.5

ОЦІНКА ГОСПРОЗРАХУНКОВОЇ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) ЦЕХІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Структурні підрозділи трубопрокатного заводу

Виробнича собівартість за планом, тис. грн.

Виробнича собівартість за звітом поточного періоду, тис. грн.

Зміна собівартості порівняно з планом (економія (-), перевитрати (+))

тис. грн.

у відсотках від плану, %

абсолютна

госпрозрахункова

абсолютної

госпрозрахункова

абсолютної

госпрозрахункова

Основний цех № 1

850468

844853

851622

-5615

+ 1154

-0,66

+0,14

Основний цех № 2

461738

460985

460761

-753

-977

-0,16

-0,21

Енергетичний цех

9800

9765

9852

-35

+52

-0,36

+0,53

Ремонтний цех

15080

14500

14500

-580

-580

-3,85

-3,85

Транспортний цех

5795

5448

5800

-347

+5

-5,99

+0,09

Лабораторії: - центральна;

2600

2580

2580

-20

-20

-0,77

0,77

- автоматизації;

2520

2500

2500

-80

-80

-3,17

-3,17

- електротехнічна

2117

2100

2100

-17

-17

-0,80

-0,80

У результаті аналізу виявлено, що план з абсолютної виробничої собівартості продукції виконали всі цехи та служби металургійного підприємства. Перевитрати госпрозрахункової собівартості транспортного цеху обумовлені невиконанням графіка подачі вагонів; енергетичному цеху пред'явлені штрафні санкції за перебої в енергопостачанні; основний цех № 1 компенсував ремонтному цеху втрати, що були зумовлені несвоєчасною підготовкою агрегатів до ремонту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >