< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методи аналізу витрат на якість готельних послуг

Залежно від цілей, завдань аналізу витрат на якість і можливості отримання необхідних для його здійснення даних, аналітичні методи істотно розрізняються. Впливає на цю відмінність і місце послуги в ланцюжку формування витрат в конкретний момент.

Функціонально-вартісний аналіз

На етапах проектування, технологічного планування, підготовки і освоєння управління наданням якісного готельного обслуговування доцільне застосування функціонально-вартісного аналізу (ФАВ). Це - метод системного дослідження функцій окремої готельної послуги або технологічного, виробничого, господарського процесу, структури, орієнтованої на підвищення ефективності використання ресурсів шляхом оптимізації співвідношення між споживчими властивостями об'єкту і витратами на його розробку, надання готельних послуг.

Основними принципами застосування ФАВ є:

  • - функціональний підхід до об'єкта дослідження;
  • - системний підхід до аналізу об'єкта і виконуваних ним функцій;
  • - дослідження функцій об'єкта та їх матеріальних носіїв на всіх стадіях життєвого циклу готельних послуг;
  • - відповідність якісного обслуговування і корисності функцій готельних послуг витратам на них;
  • - колективна творчість.

Мета функціонально-вартісного аналізу полягає в розвитку корисних функцій об'єкта при оптимальному співвідношенні між їх значущістю для відвідувача і витратами на їх здійснення, тобто виборі найбільш сприятливого для відвідувача і готельного бізнесу варіанта вирішення завдання про якість готельних послуг і їх вартість.

Етапи проведення функціонально-вартісного аналізу

На першому, підготовчому етапі уточнюють об'єкт аналізу - носій витрат. Це особливо важливо при обмеженості ресурсів готельного бізнесу.

Наприклад, вибір і розробка або удосконалення якості обслуговування в готелі в масовому порядку може принести значно більше вигод, ніж більш дороге обслуговування.

Даний етап завершується, якщо знайдений варіант із нижчою в порівнянні з іншими собівартістю і високою якістю.

На другому, інформаційному етапі, збираються дані про досліджуваний об'єкт (призначення, техніко-економічні характеристики) і складові його блоків, деталі (функції, матеріали, собівартість). Вони йдуть декількома потоками за принципом відкритої інформаційної мережі.

Інформація з поліпшення якісного обслуговування і зниження витрат на надання готельних послуг поступає з конструкторських, економічних підрозділів готельного господарства і від відвідувача до керівників відповідних служб. Оцінки й побажання постояльців акумулюються в маркетинговому відділі. У процесі обслуговування початкові дані обробляються, перетворюючись у відповідні показники якісного обслуговування і витрат, проходячи всі зацікавлені підрозділи, і надходять до керівника проекту.

На третьому, аналітичному етапі, детально вивчаються функції готельних послуг (їх склад, ступінь корисності), їх вартість і можливості її зменшення шляхом відсікання другорядних і непотрібних. Одночасно відсікаються колишні витрати.

Далі можна побудувати таблицю вартості складових із кошторису або найбільш важливих її статтей і оцінити значущість функцій кожної складової у взаємозв'язку з витратами на їх забезпечення. Це дозволить виявити можливі напрями зниження витрат шляхом внесення змін до складу готельної послуги, технологію управління створенням якісного готельного обслуговування, заміни частини власної готельної послуги послугами інших підприємств, які надають їх на рівні більш високої якості, заміни одного виду матеріалу іншим, дешевшим або економічнішим в обробці, зміни постачальника матеріалів, розміру їх постачань і т.п.

У групування витрат на функції за факторами управління наданням якісної послуги дозволить виявити першочерговість напрямів зниження її вартості. Такі напрями доцільно деталізувати, ранжируючи за ступенем значущості, що визначається експертним шляхом, і порівнюючи з витратами, вибирати шляхи здешевлення готельних послуг.

З урахуванням значущості функцій готельних послуг і рівня витрат за допомогою ціноутворення, ґрунтуючись на знанні попиту на послуги визначається рівень їх рентабельності. Все це в сукупності слугує прийняттю рішення про вибір конкретних готельних послуг до їх надання або напрямів і масштабу їх удосконалення.

Ступінь тісноти зв'язку між певними характеристиками якісного обслуговування, що мають кількісний вираз, і витратами на нього або ціною готельних послуг, як формою їх вартості, в якій основний обсяг займають витрати, дозволяє визначити коефіцієнт кореляції.

Одним із методів, що дозволяють проаналізувати зміну витрат, пов'язаних зі зміною якості обслуговування, є індексний метод. Складність його застосування до даного предмета дослідження полягає в тому, що обидві ознаки повинні бути виражені кількісно. Якість же, не завжди має кількісне значення і може описуватися словесно, наприклад: послуга придатна і така, що не пройшла сертифікацію, відповідає або не відповідає технічним умовам тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >