< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Статистичне вивчення діяльності кредитних спілок, фінансових компаній, ломбардів та функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення

Для статистичного вивчення діяльності кредитних спілок використовують такі показники:

 • 1) абсолютні:
  • - кількість зареєстрованих кредитних спілок;
  • - чисельність членів кредитних спілок;
  • - кількість членів кредитних спілок, які мають внески на депозитних рахунках;
  • - кількість членів кредитних спілок, які мають кредити;
  • - обсяг активів кредитних спілок;
  • - капітал кредитних спілок;
  • - пайовий капітал кредитних спілок;
  • - загальна сума заборгованості членів кредитних спілок;
  • - обсяг залучених внесків на депозитні рахунки;
  • - заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами;
 • 2) відносні:
  • - частка пайового капіталу у загальному обсязі капіталу кредитних спілок;
  • - частка членів кредитних спілок, які мають внески на депозитних рахунках, у загальній чисельності членів кредитних спілок;
  • - частка членів кредитних спілок, які мають кредити, у загальній чисельності членів кредитних спілок;
  • - частка заборгованості за простроченими та неповерненими кредитами у загальному обсязі заборгованості членів кредитних спілок;
  • - частка комерційних кредитів, споживчих кредитів, кредитів на придбання, будівництво та ремонт житла, кредитів на ведення фермерських і селянських господарств у загальному обсязі кредитування;
 • 3) середні:
  • - обсяг залучених внесків на депозитні рахунки у розрахунку на одну особу;
  • - середній обсяг активів, капіталу та пайового капіталу кредитних спілок;
  • - середня чисельність вкладників і позичальників кредитних спілок;
  • - середня заборгованість за кредитом члена кредитної спілки;
  • - середня сума на депозитному рахунку члена кредитної спілки.

Методологію статистичного вивчення діяльності фінансових компаній за видами фінансових послуг наведено у табл. 8.1.

Таблиця 8.1. Статистичні показники розвитку окремих видів фінансових послуг

Вид фінансової

Показники

з/п

послуги

абсолютні

відносні

середні

1

Управління коштами з метою фінансування будівництва житла

загальна кількість довірителів, які уклали договори 3 фінансовими компаніями-управителями щодо участі у фондах фінансування будівництва (ФФБ);

обсяг залучених коштів від довірителів ФФБ

частка юридичних і фізичних осіб у загальній кількості довірителів, які уклали договори з фінансовими компаніями-управителями щодо участі у (ФФБ);

частка коштів, залучених від фізичних і юридичних осіб, у загальному обсязі залучених коштів

середній розмір залучених коштів від довірителів ФФБ;

середній розмір залучених коштів від фізичних осіб-довірителів ФФБ;

середній розмір залучених коштів від юридичних осіб-довірителів ФФБ

2

Факторинг

вартість договорів факторингу, укладених протягом періоду часу;

кількість договорів факторингу, укладених протягом періоду часу

показники структури укладених фінансовими компаніями договорів факторингу за видами економічної діяльності;

показники структури джерел фінансування факторингових операцій (позикові кошти юридичних осіб, банківські кредити, власні кошти, інші джерела)

середній розмір фінансового активу, що є предметом договору факторингу

3

Фінансовий лізинг

вартість договорів фінансового лізингу, укладених протягом періоду часу;

кількість договорів фінансового лізингу, укладених протягом періоду часу;

вартість об'єктів лізингу;

вартість чинних договорів фінансового лізингу

показники структури укладених договорів фінансового лізингу за видами економічної діяльності;

показники структури укладених договорів фінансового лізингу за строками їх дії;

показники структури джерел фінансування лізингових операцій (власні кошти, позикові кошти, у тому числі банківські кредити, залучені кошти)

середня вартість договору фінансового лізингу;

середня вартість чинного договору фінансового лізингу;

середня вартість об'єкта лізингу;

Статистичне спостереження діяльності ломбардів передбачає використання таких показників:

 • 1) абсолютні:
  • - кількість зареєстрованих ломбардів;
  • - зареєстрований і резервний капітал;
  • - розмір нерозподіленого прибутку;
  • - дебіторська заборгованість за наданими фінансовими кредитами та за нарахованими на них процентами;
  • - сума фінансових кредитів, наданих під заставу;
  • - кількість фінансових кредитів, наданих під заставу;
  • - сума погашених фінансових кредитів;
  • - сума фінансових кредитів, погашених коштом майна, наданого у заставу;
  • - кількість договорів, погашених коштом майна, наданого в заставу;
 • 2) відносні:
  • - частка фінансових кредитів, погашених коштом майна, наданого у заставу, у загальній сумі погашених кредитів і наданих кредитів;
  • - частка договорів, погашених коштом майна, наданого у заставу, у загальній сумі укладених договорів;
  • - середньозважена річна процентна ставка за фінансовими кредитами;
  • - показники структури капіталу та активів;
  • - показники структури наданих фінансових кредитів за видами застави (вироби із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, побутова техніка, автомобілі, нерухомість, інше майно);
 • 3) середні:
  • - середній розмір наданого фінансового кредиту;
  • - сума наданих фінансових кредитів під заставу у розрахунку на один ломбард;
  • - кількість наданих фінансових кредитів під заставу у розрахунку на один ломбард;
  • - середній розмір активів, зареєстрованого капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку, дебіторської заборгованості тощо у розрахунку на один ломбард.

Аналіз розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення здійснюється на основі таких показників:

 • 1) абсолютні:
  • - кількість недержавних пенсійних фондів;
  • - кількість адміністраторів недержавних пенсійних фондів;
  • - загальна кількість укладених пенсійних контрактів, у тому числі з юридичними і фізичними особами;
  • - загальні активи недержавних пенсійних фондів;
  • - кількість учасників за видами укладених пенсійних контрактів;
  • - пенсійні внески;
  • - пенсійні виплати;
  • - кількість осіб, що отримали/ отримують пенсійні виплати;
  • - сума інвестиційного доходу;
  • - сума витрат, що відшкодовуються коштом пенсійних активів;
  • - сума доходу, отримана від інвестування пенсійних активів;
 • 2) відносні:
  • - показники структури кількості недержавних пенсійних фондів за видами фондів;
  • - показники структури учасників (за віком, статтю);
  • - показники структури контрактів (фізичні особи, юридичні особи);
  • - показники структури пенсійних внесків (від фізичних осіб, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців);
  • - показники структури пенсійних виплат (строкові, одноразові);
  • - показники структури інвестиційного портфелю (депозити в банках, акції емітентів-резидентів, облігації емітентів-резидентів, цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом країни);
  • - частка витрат, що відшкодовуються коштом пенсійних активів, у загальній величині активів;
 • 3) середні:
  • - середня кількість недержавних пенсійних фондів, які обслуговуються одним адміністратором;
  • - середня доходність активів недержавних пенсійних фондів;
  • - середня кількість укладених пенсійних контрактів у розрахунку на один недержавний пенсійний фонд;
  • - середня кількість учасників недержавних пенсійних фондів та середня кількість учасників, що отримали/ отримують пенсійні виплати, у розрахунку на один недержавний пенсійний фонд;
  • - середня вартість активів у розрахунку на один недержавний пенсійний фонд;
  • - середній розмір пенсійних внесків, пенсійних виплат, інвестиційного доходу у розрахунку на один недержавний пенсійний фонд.

Одним із напрямів статистичного вивчення ринків інших небанківських фінансових послуг є моніторинг їх стану та розвитку, за результатами якого обчислюються показники концентрації і конкуренції на ринку.

Для аналізу діяльності кредитних спілок, фінансових компаній, ломбардів та функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення використовують увесь спектр статистичних методів: аналіз динаміки, структури, структурних зрушень, метод групувань, факторний аналіз, індексний метод, оцінювання взаємозв'язків та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >