< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контрольні запитання

 • 1. Особливості фінансово-господарської діяльності страховика.
 • 2. Доходи страховика, їх склад, структура та джерела формування.
 • 3. Зароблені страхові премії та порядок їх визначення.
 • 4. Витрати страховика та їх класифікація за економічним змістом. Собівартість страхових послуг.
 • 5. Характеристика витрат страховика на проведення страхових операцій.
 • 6. Характеристика витрат страховика на утримання страхової компанії.
 • 7. Система оподаткування страхових компаній в Україні.
 • 8. Відмінності у складі доходів і витрат відповідно до податкового та страхового законодавства.
 • 9. Фінансові результати страховика та особливості їх формування.
 • 10. Порядок розподілу і використання прибутку страховика.
 • 11. Показники рентабельності страхової діяльності.

Індивідуальні тематичні завдання для самостійної роботи

 • 1. Складіть порівняльну таблицю особливостей фінансово-господарської діяльності страховика порівняно з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.
 • 2. Розробіть класифікацію доходів від страхової діяльності та інших операцій страховика.
 • 3. Складіть класифікацію витрат на проведення страхування та інших операцій страховика.
 • 4. Наведіть алгоритм розрахунку зароблених страхових премій.
 • 5. Складіть порівняльну таблицю визначення доходів від страхової діяльності відповідно до страхового та податкового законодавства.
 • 6. Зобразіть схему алгоритму визначення прибутку страховика.
 • 7. Відобразіть у таблиці розміри ставок податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що сплачують страхові компанії, та їх зміну у динаміці.
 • 8. Вкажіть розміри ставок податку на прибуток відповідно до чинного законодавства з оподаткування прибутку.
 • 9. Складіть порівняльну таблицю існуючих систем оподаткування страховиків у різних країнах.

Література

 • 1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" >fe 44 від 4 жовтня 2001 р. // Урядовий кур'єр. — 2001. — 7 листопада.
 • 2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" >fe 889-1V від 22 травня 2003 р. // www.rada.gov.ua
 • 3. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. // Україна-бізнес. — 2001. — № 35.
 • 4. Методика визначення звичайної ціни страхового тарифу, затверджена Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України >£• 3259 від 30 грудня 2004 р. // www.rada.gov.ua
 • 5. Положення про затвердження розміру базового страхового платежу за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затверджене Розпорядженням Держфінпослуг № 3099 від 16 грудня 2004 р. // www.rada.gov.ua
 • 6. Александрова М.М. Страхування: Навч.-метод, посіб. — К.: ЦУЛ, 2002. — 208 с.
 • 7. Базилевич В. Д., Базилевич К . С. Страхова справа. — 3-тс вид., перероб. і доп. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 2003. — 250 с.
 • 8. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 1998. — 374 с.
 • 9. Вовчак О.Д., Завійська О.Д. Страхові послуги: Навч. посіб. — Л.: Компакт-ЛВ, 2005. — 656 с.
 • 10. Вовчак О.Д. Страхування: Навч. посіб. — Л.: Новий Світ-2000, 2004. — 480 с.
 • 11. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 1998. — 321 с.
 • 12. Ротова Т.А.. Рудепко Л.С. Страхування: Навч. посіб. — К.: КДТЕУ, 2001. — 400 с.
 • 13. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. — К.: КНЕУ, 2002. — 526 с.
 • 14. Страхування: теорія та практика: Навч.-метод, посіб. / Н. М. Внукова, В. І. Успаленко, Л. В. Временно та ін.; За заг. ред. проф. Н. М. Внукової. — X.: Бурун Книга, 2004. — 376 с.
 • 15. Фалин Г.И., Фалин A.M. Введение в актуарную математику. Математические модели в страховании. — М.: Изд-во МГУ, 1994.
 • 16. Шахов В. В. Страхование: Учебник для вузов. — М.: Страховой полис; ЮНИТИ, 1997. — 311 с.
 • 17. Шумелда Я. Страхування: Навч. посіб. для студ. екон. спец. — Тернопіль: Джура, 2004. — 280 с.
 • 18. Юрченко Л. А. Финансовый менеджмент страховщика: Учеб. пособ. для вузов. — М.: ЮНИТИ; ДАНА, 2001. — 199 с.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >