< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка та аналіз потенціалу ринку

Кон'юнктура ринку значною мірою залежить від його потенційних можливостей. Потенціал ринку - передбачувана сукупність виробничих і споживчих можливостей, що зумовлюють попит і пропозицію. До загального потенціалу ринку належать: фінансово-кредитний потенціал, матеріально-технічна база сфери товарного обігу і платних послуг, а також економічно активний трудовий потенціал.

Розрізняють такі категорії потенціалу: виробничий (можливі обсяги виробництва й поставки на ринок) і споживчий (можливі обсяги поглинання ринком). Потенціал ринку продуктів і послуг реалізується через задоволення купівельного попиту, залучення товарної маси і маси послуг у сферу обігу і наступний їх перехід у сферу споживання (у сфері послуг ці два процеси не завжди розмежовані у часі, а у сфері товарного обігу їх, як правило, розділяє час).

Метою оцінки потенціалу ринку є характеристика ринкових можливостей як на макро-, так і на мікрорівні. Оцінка загального потенціалу ринку потрібна підприємствам для аналізу власних можливостей з метою орієнтації на свою частку у розподілі чи завоюванні ринку. Мікропотенціал підприємства - це його виробничі чи торгові потужності, максимально можливий обсяг виробництва, збуту або товарообороту.

Принципова схема оцінки потенціалу ринку зводиться до визначення кількості виробничих і споживчих одиниць, обчислення показників питомої потужності (купівельної спроможності) виробництва і споживання. У формулу потенціалу ринку вводять коефіцієнти еластичності пропозиції і попиту від цін, прибутків та інших чинників. Числове значення потенціалу може коригуватися показниками, що обмежують чи розширюють обсяг виробництва (споживання).

Загальна формула потенціалу ринку виглядає так [51]:

де одиниці виробництва (споживання); }¥.- показники потужності одиниць (виробничої або споживчої); Ех - еластичність попиту (пропозиції); інші чинники й елементи потенціалу; п - кількість одиниць потенціалу.

Принципова розгорнута схема розрахунку виробничого потенціалу може бути представлена формулою [51]:

де підприємство або група Підприємств, які випускають даний продукт чи послугу; IV- потужність підприємства (для групи - середня); йі - ступінь завантаження виробничих площ; Я - ступінь забезпечення ресурсами; Е - еластичність пропозиції від цін на сировину і готову продукцію; £ - внутрішнє виробниче споживання; С - прогнозований обсяг випуску конкурентів; п - кількість виробничих підприємств.

Потенціал товарної пропозиції конкретного підприємства можна розрахувати за спрощеною формулою

де ¿7. - обсяг продукції (послуг), запланований на і-му виробничому підприємстві ідр^-О^Ю; п - кількість підприємств, із якими укладено (передбачається укласти) контракт.

Споживчий потенціал характеризується місткістю ринку. Місткість ринку - це кількість (вартість) товарів, яку може поглинути ринок за певних умов і за певний проміжок часу.

Для оцінки місткості ринку застосовують багатофакторні прогнозні або мультиплікативно-адитивні моделі. Зокрема, остання може бути виражена формулою

де Е - місткість ринку; 5,- чисельність і-ї групи споживачів; к - рівень споживання (норматив споживання) і-ї групи споживачів; Е - еластичність попиту від цін і доходів; Р - обсяг нормального страхового резерву товарів; насиченість ринку (обсяг товарів, наявних у домашньому господарстві населення, або засобів виробництва на підприємствах); І.- фізичний знос товарів; Іт - моральний знос товарів; А - альтернативні форми задоволення потреб (натуральні джерела споживання, чорний ринок тощо); С - обсяг на ринку продукції конкурентів.

Розрізняють фактичну і потенційну місткість ринку. Перша характеризує обсяг товарів, вироблений або завезений до країни, регіону, міста за певний проміжок часу (рік, півроку, квартал, місяць тощо) і спожитий населенням країни, регіону, міста тощо. Потенційна місткість ринку - це обсяг продукції, який можуть виробити підприємства та який може бути спожитим у країні, регіоні, місті за певний проміжок часу.

Самостійну роль у кон'юнктурному аналізі ринку відіграє показник насиченості. Насиченість ринку - це ступінь забезпеченості споживачів товарами. Вона визначається або експертними методами, або вибірковим обстеженням домашніх господарств.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >