< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Алгоритм порівняльної рейтингової оцінки

У загальному вигляді алгоритм порівняльної рейтингової оцінки фінансового стану, рентабельності та ділової активності підприємства може бути представлений у вигляді послідовності наступних дій.

5. Підприємства впорядковуються (ранжуються) в порядку зменшення рейтингової оцінки. Найвищий рейтинг має підприємство з мінімальним значенням Д. Для застосування цього алгоритму на практиці ніяких обмежень кількості порівняльних показників та підприємств не передбачено.

Викладений алгоритм отримання рейтингової оцінки фінансового стану, рентабельності та ділової активності підприємства може застосовуватись для порівняння підприємств на дату складання балансу (за даними на кінець періоду) та в динаміці.

У першому випадку показники, що ввійшли до табл. 12.1, розраховуються за даними балансу та фінансової звітності на кінець періоду. Відповідно і рейтинг підприємства визначається на кінець періоду.

У другому випадку показники табл. 12.1 розраховуються як темпові коефіцієнти росту: дані на кінець періоду діляться на значення відповідного показника на початок періоду або середнє значення показника на початок періоду ділиться на середнє значення відповідного показника попереднього періоду (або іншої бази порівняння). Таким чином, отримуємо не тільки оцінку поточного стану підприємства на певну дату, але й оцінку його зусиль та здібностей за зміною цього стану в динаміці, на перспективу. Така оцінка є надійним показником зростання конкурентоздатності підприємства в цій галузі діяльності. Вона також визначає більш ефективний рівень використання всіх його виробничих та фінансових ресурсів.

Вимоги до системи фінансових коефіцієнтів

Фінансові коефіцієнти повинні бути максимально інформативними та давати цілісну картину стійкості фінансового стану підприємства:

  • 1. В економічному сенсі фінансові коефіцієнти повинні мати однакову спрямованість (позитивну кореляцію, тобто зростання коефіцієнта означає поліпшення фінансового стану).
  • 2. Для всіх показників повинні бути вказані числові нормативи мінімального задовільного рівня або діапазону змін.
  • 3. Фінансові коефіцієнти повинні розраховуватись тільки за даними публічної бухгалтерської звітності підприємств.
  • 4. Фінансові коефіцієнти повинні давати можливість проводити рейтингову оцінку підприємства як у просторі (тобто порівняно з іншими підприємствами), так і в часі (за ряд періодів).

На основі цих вимог розроблені система показників та методика рейтингової експрес-оцінки фінансового стану підприємства.

Алгоритм визначення рейтингового числа

У загальному вигляді алгоритм визначення рейтингового числа аналізованого підприємства виглядає наступним чином.

За встановленими алгоритмами на основі даних балансу та інших форм звітності вираховуються фінансові коефіцієнти.

Рейтингове число визначається за формулою:

При повній відповідності значень фінансових коефіцієнтів Кі ... Кь їх нормативним мінімальним рівням рейтинг підприємства буде дорівнювати одиниці, обраної в якості рейтингу умовного підприємства, що задовольняє вимогам. Фінансовий стан підприємства з рейтинговою оцінкою менше одиниці характеризується як незадовільний.

У випадку проведення просторової рейтингової оцінки отримаємо п оцінок (л — кількість підприємств), котрі впорядковуються в порядку зростання. При проведенні динамічної рейтингової оцінки отримаємо т оцінок (т — кількість порівнюваних періодів), які являють собою часовий ряд і далі піддаються обробці за правилами математичної статистики.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >