< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організацій обігових коштів готельного бізнесу

Обігові кошти готельного бізнесу є економічною категорією, в якій переплітається безліч теоретичних і практичних аспектів. Серед них дуже важливим є питання про суть, значення і основи організації обігових коштів.

У своєму обороті фонди послідовно приймають грошову, продуктивну і товарну форми, що веде до їх розділення на виробничі фонди і фонди обігу. Матеріальним носієм виробничих фондів є засоби виробництва, засоби праці, створена комплексна готельна послуга (приготована страва, звільнена і прибрана кімната тощо), предмети праці. Створена комплексна готельна послуга разом з коштами в розрахунках утворює фонди обігу.

До оборотних виробничих фондів готельних установ відносять частину коштів виробництва, речовинні елементи яких в процесі праці на відміну від основних виробничих фондів витрачаються в кожному виробничому циклі, і їх вартість переноситься на продукти праці цілком і відразу. Матеріальні елементи оборотних фондів в процесі праці зазнають зміни своєї натуральної форми і фізико-хімічних засобів. Вони втрачають свою споживну вартість в міру їх виробничого споживання. Оборотні виробничі фонди складаються з трьох частин: виробничі товарно-матеріальні запаси, надання готельних послуг і напівфабрикати власного виробництва, витрати майбутніх періодів.

Фонди обігу обслуговують сферу виробництва. Вони включають створену комплексну готельну послугу, товари в дорозі, кошти і засоби в розрахунках із мешканцями готелю, зокрема дебіторську заборгованість.

Кругообіг фондів готельних установ починається з авансування вартості в грошовій формі на придбання засобів для надання готельних послуг.

Кругообіг фондів готельних структур може здійснюватися тільки за наявності певної авансованої вартості в грошовій формі. У теорії і практиці ця вартість прийняла назву обігових активів.

Обігові активи виступають, перш за все, як вартісна категорія: на практиці вони не є матеріальними цінностями, бо з них не можна створювати готельні послуги. Будучи вартістю в грошовій формі, обігові активи вже в процесі кругообігу приймають форму виробничих товарно-матеріальних запасів, незавершених готельних послуг, створених комплексних готельних послуг. Обігові активи не витрачаються і не споживаються, а авансуються (відмінна риса власних засобів) з тим, щоб повернутися після одного кругообігу і вступити в інший. Оборотні фонди безпосередньо беруть участь в створенні нової вартості, а обігові активи - побічно, через оборотні фонди. В процесі кругообігу обігові активи втілюють свою вартість в оборотних фондах і тому за допомогою останніх функціонують в процесі надання готельних послуг, беруть участь у формуванні витрат виробництва.

Отже, обігові активи - це вартість, що авансується в грошовій формі, приймає в процесі планомірного кругообігу засобів форму оборотних фондів і фондів обігу, необхідна для підтримки безперервності кругообігу і така, що повертається в початкову форму після його завершення.

Під складом обігових активів розуміється сукупність елементів, які формують оборотні виробничі фонди і фонди обігу. Джерела обігових активів:

  • 1. Власні (у момент введення в експлуатацію) покривають мінімальні потреби у виробничих товарно-матеріальних запасах, незавершеній готельній послузі, витрат майбутніх періодів.
  • 2. Позикові: короткострокові кредити, за допомогою яких задовольняється тимчасова додаткова потреба в оборотних коштах.

Структура оборотних активів готельного бізнесу

Оборотні активи складаються з:

  • - вартісної оцінки товарно-матеріальних ресурсів зокрема: напівфабрикатів, матеріалів та інших аналогічних цінностей;
  • - витрат в незавершеному виробництві (витрат обігу);
  • - вартісної оцінки готових готельних номерів і товарів для продажу;
  • - витрати майбутніх періодів;
  • - інші товарно-матеріальні ресурси і витрати;
  • - податок на додану вартість на придбані цінності;
  • - дебіторська заборгованість (платежі за якою очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати);
  • - дебіторська заборгованість (платежі за якою очікуються протягом 12 місяців після звітної дати) зокрема: покупці і замовники, аванси видані, інші дебітори.

Кошти включають: касу, розрахункові рахунки, валютні рахунки та інші кошти.

Коефіцієнт забезпеченості оборотними активами обчислюється шляхом ділення оборотних активів готельного бізнесу на середньомісячну виручку і характеризує обсяг оборотних активів, виражений в середньомісячних доходах готелю, а також їх оборотність. Даний показник оцінює швидкість обігу коштів, вкладених в оборотні активи. Показник доповнюється коефіцієнтами обігових коштів у виробництві і в розрахунках, значення яких характеризують структуру оборотних активів готельного бізнесу.

>Ko.ic.= OA/Kl, (9.24)

де О А - оборотні активи; К - середньомісячна виручка.

Середньомісячна виручка розраховується, як відношення виручки, одержаної готелем за звітний період, до кількості місяців в звітному періоді:

КІ=Вв.о./Т, (9.25)

де Вв.о. - валова виручка за оплатою; Т - коефіцієнт місяців в даному звітному періоді.

Середньомісячна виручка обчислюється за валовою виручкою, що включає виручку від реалізації за звітний період (за оплатою), ПДВ, акцизи та інші обов'язкові платежі. Вона характеризує обсяг доходів готельного бізнесу за даний період і визначає основне джерело його фінансування, яке використовується для забезпечення діяльності у сфері гостинності, зокрема для виконання зобов'язань перед податковою системою держави, іншими організаціями, своїми працівниками. Середньомісячна виручка, що розглядається порівняно з аналогічними показниками інших організацій, характеризує масштаб готельного бізнесу.

Власний капітал в обороті (Кв.к.о.) обчислюється, як різниця між власним капіталом готельного бізнесу і його позаобіговими активами.

Кв.к.о. = Вк. - Па., (9.26)

де Вк. - власний капітал; Па. - позаобігові активи.

Наявність власного капіталу в обороті (власних обігових коштів) є одним із важливих показників фінансової стійкості готельного бізнесу. Відсутність власного капіталу в обороті готельного бізнесу свідчить про те, що всі обігові кошти, а також, можливо, частина позаобігових активів (у разі негативного значення показника) сформовані за рахунок позикових коштів (джерел).

Наявність власного капіталу в обороті готельного бізнесу вказує те, що готельний заклад недостатньо використовує позиковий капітал і його діяльність в основному ведеться на власні засоби.

Частка власного капіталу в оборотних коштах (коефіцієнт забезпеченості власними засобами) (Кз.в.з.) розраховується, як відношення власних засобів в обороті до всієї величини обігових коштів.

Кз.в.з. ш (ВК-ПА) ІОА, (9.27)

де ВК - власний капітал; ПА - позаобігові активи; ОА - обігові активи.

Показник характеризує співвідношення власних і позикових обігових активів і визначає ступінь забезпеченості готельного бізнесу власними оборотними активами, необхідними для його фінансової стійкості.

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) (Кф.н.) обчислюється, як частка від ділення власного капіталу на суму активів готельного бізнесу.

Кф.н. = ВК/(ПА + ОА) (9.28)

де ВК- власний капітал; ПА - позаобігові активи; О А - оборотні активи.

Коефіцієнт автономії або фінансової незалежності визначається відношенням вартості капіталу і резервів готельного бізнесу, очищених від збитків, до суми коштів готельного бізнесу у вигляді позаобігових і обігових активів. Даний показник визначає частку активів готельного бізнесу, які покриваються за рахунок власного капіталу (забезпечуються власними джерелами формування). Частка активів, що залишилася, покривається за рахунок позикових засобів. Показник характеризує співвідношення власного і позикового капіталу готельного бізнесу.

Коефіцієнт обігових активів у виробництві (Ко.а.в.) обчислюється, як відношення вартості обігових активів у виробництві до середньомісячної виручки. Обігові активи у виробництві визначаються, як засоби в товарно-матеріальних запасів з урахуванням ПДВ мінус вартість створених комплексних готельних послуг.

Ко.а.в. = (Атмз + Спдв) - Ben.) І Kl (9.29)

де Атмз - активи в товарно-матеріальних запасах; Спдв - сума ПДВ; Ben. - вартість створених комплексних готельних послуг; К - середньомісячна виручка.

Коефіцієнт обігових активів у виробництві характеризує оборотність товарно-матеріальних запасів готельного бізнесу. Значення даного показника залежать від галузевої специфіки готельної індустрії, характеризують ефективність виробничої і маркетингової діяльності готельного бізнесу.

Якщо коефіцієнт оборотності активів значно більше одиниці - це позитивний момент, він свідчить про швидку оборотність капіталу, вкладеного в активи.

Коефіцієнт обігових активів в розрахунках (Ко.а.р.) обчислюється, як відношення вартості обігових коштів за відрахуванням обігових коштів у виробництві до середньомісячної виручки.

Ко.а.р. = (ОА - Ктмз - Спдв + Ben.)/Klt (9.30)

де Оа - оборотні активи; Ктмз - засоби в товарно-матеріальних запасах; Спдв - сума ПДВ; Ben. - вартість створених комплексних готельних послуг; К - середньомісячна виручка.

Коефіцієнт обігових активів в розрахунках визначає швидкість обігу оборотних активів готельного бізнесу, що не беруть участі у безпосередньому виробництві готельних послуг. Показник характеризує, в першу чергу, середні терміни розрахунків з організацією за продані, але ще не сплачені товарно-матеріальні ресурси, тобто визначає середні терміни, на які виведені з процесу доставки ресурсів обігові активи, що містяться в розрахунках.

Крім того, коефіцієнт обігових активів в розрахунках показує, наскільки ліквідними є готельні послуги, що надаються готелем, і наскільки ефективно організовані взаємини готельного комплексу із споживачами готельних послуг. Він відображає ефективність політики готельного бізнесу з позиції збору оплати з продажу, здійсненого в кредит. Даний показник характеризує ймовірність виникнення сумнівної і безнадійної дебіторської заборгованості та її списання в результаті ненадходження платежів, тобто ступінь комерційного ризику.

Зростання даного показника вимагає заповнення обігових коштів організації за рахунок нових запозичень і призводить до зниження платоспроможності готельного бізнесу.

Рентабельність оборотного капіталу (Кр.о.к.) обчислюється, як частка від ділення прибутку, що залишається у розпорядженні готельного бізнесу після сплати податків і всіх відрахувань, на суму обігових активів.

Кр.о.к. =Лч./ОА, (9.31)

де Пч. - чистий прибуток готельного бізнесу; ОА. - оборотні активи.

Даний показник відображає ефективність використання оборотного капіталу готельного бізнесу. Він визначає, скільки гривень прибутку припадає на одну гривню, вкладену в оборотні активи.

Оборотність обігових активів - тривалість одного обігу в днях, визначається за формулою:

Кооа = ОА/Нх 360 днів, (9.32)

де ОА = ОА початку року + ОА кінця року/2

Коефіцієнт оборотності (у оборотах):

Кооф) =Н/ОА оборотів. (9.33)

У структурі обігових коштів велике значення мають товарно-матеріальні запаси і запаси для просування і продажу готельних послуг. Тому скорочення товарно-матеріальних запасів до оптимальних розмірів сприятиме підвищенню рентабельності, оскільки чим більшу суму обігових активів має в своєму розпорядженні готельний бізнес при даному розмірі прибутку, тим менша рентабельність.

Прискорення оборотності обігових активів є центральною економічною проблемою матеріально-технічного постачання. її вирішення дозволить не тільки збільшити матеріальні ресурси для повного задоволення потреб, але і поліпшити економічні показники роботи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >