< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Показники якості

Вивчення даної теми передбачає засвоєння питань, пов'язаних із оцінкою рівня якості продукції в системи менеджменту якості. Матеріал стосовно основ економіки якості, студент вже засвоїв під час вивчення дисциплін "Економіка підприємств", "Маркетинг" тощо. Повторення основних підходів до класифікації показників якості продукції є необхідною умовою успішного засвоєння матеріалу даної теми.

Розпочинаючи самостійну роботу над вивченням питання слід звернути увагу на те, що в середині 1960-х років вітчизняні спеціалісти виступили з пропозицією про об'єднання в рамках відповідної сфери наукової діяльності проблем, пов'язаних з кількісним оцінюванням рівня якості продукції. Вони запропонували назвати таку сферу діяльності кваліметрією. Цей термін знайшов активну підтримку і отримав визнання в широких колах інженерно-технічної громадськості.

Слід зазначити що в подальшому накопичений досвід і проведені дослідження дозволили зробити ряд принципових висновків і, в першу чергу, сформулювати предмет кваліметрії, визначити коло завдань, які мають важливе значення для вирішення наукових проблем у сфері оцінювання якості продукції і практичного використання методів кваліметрії.

Кваліметрія - це наука, яка вивчає кількісні методи оцінювання рівня якості, що використовуються для обґрунтування рішень, які приймаються при управлінні якістю.

Під рівнем якості продукції, розуміють відносну характеристику її якості, засновану на порівнянні характеристик показників якості оцінюваної продукції з її базовими характеристиками.

Студентам варто розглянути різні підходи до класифікації показників якості продукції, котрі досить ґрунтовно висвітлено в наукових працях [ 1421. Залежно від характеру завдань, що розв'язуються, підчас оцінювання якості продукції, показники можна класифікувати за різни м и ознаками, які наведено в табл. 10.6. У процесі оцінювання рівня якості продукції широкого застосування отримали показники, згруповані за властивостями, що характеризуються. Узагальнену характеристику одиничних показників якості за групами наведено в табл. 10.7.

Таблиця 10.6. Класифікація показників якості продукції [142]

Ознака класифікації

Показники якості продукції

1. За властивостями, що характеризуються

Призначення, надійності, технологічності, безпеки, транспортабельності, стандартизації, ергономічні, естетичні, патентно-правові, екологічні

2. За кількістю властивостей, що характеризуються

Одиничні, комплексні, загальні

3. За застосуванням для оцінки

Базові Відносні

4. За способом вираження

Натуральні Вартісні

5. За стадією визначення значень показників

Прогнозні, проектні, виробничі, експлуатаційні

Таблиця 10.7. Одиничні показники якості продукції [142]

Групи показників

Окремі показники

Перелік

Суттєва характеристика

Призначення

Характеризують корисний ефект від використання продукції

Продуктивність, потужність, міцність, вміст корисних речовин, калорійність

Надійності

Характеризують безвідмовність, збереження, ремонтопридатність, а також довговічність виробу

Безвідмовність роботи, можливий термін використання, термін безаварійної роботи, граничний термін зберігання

Технологічності

Характеризують ефективність конструкторсько-технологічних рішень

Питома трудомісткість, матеріаломісткість, енергомісткість виготовлення та експлуатації виробу

Стандартизації та уніфікації

Насиченість продукції стандартними, уніфікованими та оригінальними складовими частинами

Коефіцієнти повторюваності та уніфікації виробу або групи виробів

Ергономічні

Окреслюють відповідність техніко-експлуатаційних параметрів виробу антропометричним, фізіологічним та психологічним вимогам споживача

Ступінь простоти керування, величина наявного шуму, вібрації тощо

Економічні

Відображають ступінь економічної вигоди виробництва

Ціна одиниці виробу, прибуток з одиниці виробу, рівень витрат

Екологічні

Характеризують ступінь шкідливого впливу на здоров'я людини та навколишнє середовище

Токсичність виробів, вміст шкідливих речовин

Естетичні

Виражають естетичні властивості виробу

Виразність і оригінальність форми, кольорове

Патентно-правові

Характеризують патентний захист та патентну чистоту

продукції

Коефіцієнт патентного захисту, коефіцієнт патентної чистоти

Безпеки

Характеризують особливості продукції для безпеки покупця та обслуговуючого персоналу

Вимоги до захисту людини в умовах аварійної ситуації

Транспортабельності

Характеризують придатність продукції до транспортування

Габарити, стандартність упаковки тощо

Далі у процесі вивчення теми слід звернути увагу на те, що будь-яка продукція має певні властивості.

Властивістю продукції називають її об'єктивну особливість, яка може проявлятися при її розробленні, виготовленні, експлуатації або споживанні.

Властивості продукції умовно можуть бути поділені на прості і складні [46]:

Простою називається властивість, яка для конкретних умов оцінювання рівня якості продукції не може бути поділена на дрібніші властивості.

Складною називається властивість, яка у свою чергу може бути поділена на прості властивості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >