< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Закономірності регіональної економіки і принципи формування економіки регіонів

Загальні закономірності та принципи регіональної економіки

Регіональна економіка складається під дією певних економічних законів та закономірностей. Під економічним законом ми розуміємо сукупність загальних, істотних, внутрішніх, суттєвих і необхідних причинно-наслідкових зв'язків між елементами певного господарського цілого, сформованих під впливом різних економічних факторів розвитку.

Серед загальних законів регіональної економіки доцільно виокремити закон адекватності виробничих відносин рівню і характеру суспільного розвитку, закон поділу праці, закон концентрації, закон спеціалізації, закон конкуренції, закон нерівномірності економічного розвитку, закон зростання продуктивності праці, закон пропорційності та ін. Група спеціальних законів регіональної економіки включає закон географічного поділу та інтеграції праці (й інших економічних ресурсів), закон регіональної конкурентоспроможності, закон територіальної концентрації, закон територіальної диференціації і територіальної інтеграції, закон територіальної комплексності та закон територіальної пропорційності.

Поняття закономірностей регіональної економіки трактується різними ученими неоднозначно. Найбільш універсальне визначення закономірностей дав німецький філософ Георг Гегель. На думку ученого, закономірності - це цілісність суттєвих відмінностей, які являють у своїй сукупності єдність і зв'язок. Проте таке трактування закономірностей дуже абстрактне і не пов'язане з об'єктом та предметом дослідження регіональної економіки. Більш конкретним є визначення вітчизняних економістів та суспільних географів, на думку яких закономірності регіональної економіки - це цілісна дія декількох спеціальних законів, що виражають сукупність відносин між господарською діяльністю людей і територією, на якій вона відбувається.

Закономірності поділяються на загальні і специфічні. Перші діють у будь-якому товарному виробництві взагалі. Це насамперед закономірність територіального поділу праці, концентрації і спеціалізації виробництва, регіональних відмінностей у продуктивності праці та ін. Специфічні закономірності властиві певним суспільно-економічним формаціям і типам господарської діяльності, їх дія виявляється в різних способах виробництва, що відрізняються за базисом.

Регіональна економіка - це результат дії об'єктивних законів і закономірностей, а також суб'єктивних процесів, що виникають унаслідок діяльності людини. Між законами і закономірностями існує найтісніший взаємозв'язок. Саме тому в літературі спостерігається ототожнення цих двох понять. Деякі вчені вважають, що законами можна назвати лише ті із множини закономірностей, які відображають найбільш суттєві відношення (є найважливішими для науки і практики). Інші стверджують, що всі загальні закони, діючи в конкретному, специфічному середовищі, набувають характеру закономірності (М.М. Некрасов). Так, закон концентрації виробництва у просторовому аспекті виступає як закономірність територіальної концентрації виробництва; закон комплексного розвитку виробництва - як закономірність територіальної комплексності. Інколи закономірність може трактуватись як вияв дії декількох законів.

Всі закони і закономірності - відношення об'єктивні, вони виявляються незалежно від волі і свідомості людей. Закономірності регіональної економіки виявляються відношеннями між виробничою діяльністю людей і територією, на якій ця діяльність проходить. Пізнання і практичне використання закономірностей дають можливість вибрати найефективніші варіанти розміщення господарства, цілеспрямовано організувати територію відповідно до вимог регіональної політики. Така свідома розробка заходів, спрямованих на організацію території відповідно до закономірностей розміщення, називається принципами формування економіки регіонів. Формування конкретних принципів досить часто випливає зі змісту відповідних закономірностей, тому ігнорування закономірностей веде до великих економічних втрат. Виходячи з цього будь-яка країна повинна здійснювати ефективну регіональну політику, що базується на пізнанні економічних законів і закономірностей регіональної економіки.

Спробуємо розглянути систему основних закономірностей регіональної економіки, що виявлені в процесі вивчення господарських комплексів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >