< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система стандартів безпеки праці

Основним напрямом робіт зі стандартизації в галузі охорони праці є розвиток Системи стандартів безпеки праці (ССБП) на державному, галузевому рівнях. Принцип побудови цієї системи регламентується Держстандартом "Основні положення". Нині ССБП встановлює такі вимоги: до організації робіт та організаційно-методичному положенню по побудові системи; виробничому устаткуванню й процесам; засобам захисту працюючих; безпеки будівель 1 споруд, а також нормам по видах небезпечних І шкідливих виробничих факторів.

Основним завданням стандартизації в галузі безпеки праці є забезпечення охорони здоров'я туристів та безпеки праці працюючих. Об'єктами стандартизації є вимоги, норми безпеки праці Й виробничої санітарії, запобіжні пристосування й Інші засоби захисту працюючих з урахуванням специфіки виконуваних робіт.

Нормативно-технічна документація з безпеки праці підрозділяється на такі категорії: державні (Держстандарт); галузеві (ГОСТ); технічні умови (ТУ).

У Державній стандартизації для ССБП встановлена система, зашифрована під цифрою 12, і п'ять діючих підсистем, що мають: шифр підсистеми, найменування підсистеми:

 • 0 - організаційно-методичні стандарти;
 • 1 - стандарти вимог і норм по видам небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
 • 2 - стандарти вимог безпеки до виробничого обладнання;
 • 3 - стандарти вимог безпеки до виробничих процесів;
 • 4 - стандарти вимог безпеки до засобів захисту робітників;
 • 5 - стандарти вимог безпеки до будівель та споруд; 6-9 - резерв.

Для практичного використання стандарту слід знати шифр підсистеми, порядковий номер стандарту й рік реєстрації (рис. 1.2). Вимоги, встановлені стандартами ССБП відповідно до області їх поширення, мають бути враховані в стандартах і технічних умовах за ДСТ, нормативно-технічній, конструкторській, технологічній і проектній документаціях. ССБП не виключає дії норм і правил, затверджених органами державного нагляду відповідно до положення про ці органи.

Упровадження стандартів ССБП, що встановлюють вимоги безпеки на робочих місцях, здійснюється на основі плану організаційно-технічних заходів, які розроблялися службами охорони праці головного енергетика, головного механіка та іншими, а потім затверджувалися керівником підприємства. Роботи, включені до плану організаційно-технічних заходів щодо впровадження стандартів, мають бути враховані в планах підприємств по розділах виробництва, нової техніки, капітального будівництва, матеріально-технічного постачання, підготовки кадрів; у комплексних планах поліпшення умов охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів: в угодах з охорони праці, прикладених до колективних договорів: у планах соціально-економічного розвитку перед прийняттям.

Структура позначення стандартів ССБП

Рис. 1.2. Структура позначення стандартів ССБП.

Загальне управління роботами з упровадження стандартів ССБП здійснює керівник або головний інженер туристського комплексу.

Стандарти підприємств по безпеці праці (СПП БП) є основними регламентуючими документами системи управління охороною праці та використовуються як організаційно-методична, техніко-економічна й правова основа системи. У цих стандартах визначені вимоги організаційно-методичного характеру, тобто до порядку й змісту організації робіт із забезпечення безпеки праці та тільки на даному підприємстві.

Загальне керівництво розробкою СПП БП здійснюється керівником (або заступником) підприємства. Організаційно-методичне управління виконує служба охорони праці або. залежно від конкретних умов, спеціально призначені керівником підприємства особи.

Перелік планованих до розробки СПП БП включається окремим розділом у річні плани по стандартизації підприємства, а за їх відсутності складається самостійний річний план розробки СПП БП на основі перспективного плану підприємства з розробки до впровадження СПП БП.

Розробка стандарту підприємства починається з аналізу фактичного рівня стану охорони праці на підприємстві. При цьому необхідно проаналізувати ефективність раніше проведених на підприємстві технічних, організаційних й економічних заходів щодо забезпечення безпечних умов праці.

Розробка стандарту підприємства здійснюється комісією (робочою групою) під керівництвом головного інженера. Основними вихідними даними є діючі норми та правила з охорони праці. Стандарт підприємства затверджується керівником (заступником керівника), вводитися в дію наказом, що встановлює дату його впровадження. План організаційно-технічних заходів розробляється за необхідності й також затверджується керівником підприємства. СПП БП можуть затверджуватися без обмеження терміну дії або на обмежений строк.

Питання для обговорення

 • 1. Дайте визначення терміна "охорона праці".
 • 2. Назвіть законодавчі акти з охорони праці в Україні.
 • 3. Визначте, які органи державного нагляду здійснюють нагляд у туристському комплексі.
 • 4. Хто з працівників туркомплексу може бути головою комісії з охорони праці профкому (електрик, інженер по охороні праці, бухгалтер, головний інженер, адміністратор)?
 • 5. Який вид контролю за станом охорони праці здійснює профспілкова організація?
 • 6. Перелічіть обов'язки громадського Інспектора з охорони праці.
 • 7. Назвіть види відповідальності за порушення законодавства, норм 1 правил з охорони праці.
 • 8. Який порядок накладання дисциплінарних стягнень?
 • 9. Хто може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за порушення правил охорони праці?
 • 10. Які існують категорії стандартів з безпеки праці?
 • 11. Організація навчання з охорони праці згідно з Законом "Про охорону праці".
 • 12. Проведення інструктажів, їх види.
 • 13. Технічний мінімум по діючому торговельно-Технологічному та холодильному обладнанню.
 • 14. Держкомітет України по нагляду за охороною праці та його обов'язки.
 • 15- Методи та форми пропаганди знань, передового досвіду, новітніх досягнень науки й техніки в галузі охорони праці.
 • 16. Аналіз стану охорони праці та його узагальнений коефіцієнт рівня.
 • 17. Оцінка ефективності заходів з охорони праці (економічний та соціальний ефект).
 • 18. Основні витрати в умовах підприємств туристичного комплексу та кількість складових шкоди незадовільного стану роботи з охорони праці.
 • 19. Економічна оцінка впливу стану охорони праці на господарську діяльність туристського комплексу.
 • 20. Державний нагляд та громадський контроль за охороною праці.
 • 21. Права державних інспекторів нагляду за охороною праці.
 • 22. Посадові особи органів державного Нагляду та їхня відповідальність за охороною праці згідно з законодавством.
 • 23. Роль професійних спілок 1 їх контроль за дотриманням нормативних актів про охорону праці.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >