< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні морально-етичні цінності та принципи діяльності кредитної кооперації

  • 2.1. Основні морально-етичні цінності кооперативного руху.
  • 2.2. Принципи функціонування кредитних спілок.
  • 2.3. Неприбуткова кооперативна форма кредитних спілок.

Основні морально-етичні цінності кооперативного руху

Слово "кооперація" (від лат. - cooperation) означає співробітництво. Сьогодні воно відповідає кільком поняттям. Зокрема це гуртування і співпраця людей в будь-якій сфері суспільного життя. Кооперація - це форма організації праці, при якій певна кількість людей бере спільну участь в одному й тому ж або в різних, пов'язаних між собою, виробничих процесах.

Слід розглянути також термін "кооператив". За визначенням ХХХІ конгресу Міжнародного Кооперативного Альянсу (МКА), кооператив - це група людей, які добровільно об'єдналися для того, щоб задовольнити свої економічні, соціальні та культурні потреби і прагнення шляхом створення підприємства на правах спільного володіння та демократичного управління й контролю.

Кооперативи виникли в багатьох країнах світу як специфічна форма господарської співпраці з метою покращання економічного становища на засадах спеціальних кооперативних принципів. Основні з них такі: добровільне об'єднання в кооператив; об'єднання громадян, а не капіталу; демократичність управління (один член - один голос); солідарність і взаємодопомога.

Від підприємницьких структур кооператив відрізняється не лише різними цілями своєї діяльності, а й тим, що учасники кооперативу - це одночасно і його члени, і клієнти. Діяльність кооперативу спрямована на задоволення потреб своїх членів, а не сторонніх осіб. Оскільки кооперативи не можуть відмежуватися від нечленів кооперативу, природно, що інші люди можуть користуватися його послугами. Однак їх участь в отриманні послуг, які надає кооператив, обмежена. В основному кооперативи працюють на своїх членів.

У законодавчих актах існують певні розбіжності щодо віднесення кооперативів до громадських організацій. Так, в 1 ст. Закону України "Про споживчу кооперацію" зазначається, що споживча кооперація в Україні - це добровільне об'єднання громадян. У Законі України "Про об'єднання громадян" застережено, що цей Закон не поширюється на кооперативи. Це сталося тому, що кооперативні відносини регулюються спеціальними законами "Про споживчу кооперацію" і "Про сільськогосподарську кооперацію", які є правовою базою для зазначених видів кооперації. У них закріплені основоположні принципи кооперації, порядок створення і припинення діяльності кооперативів, права і обов'язки членів кооперативу, відносини права власності і господарювання, управління, соціальної, фінансової, зовнішньоекономічної діяльності.

Закон "Про сільськогосподарську кооперацію" регулює діяльність сільськогосподарських виробничих та обслуговуючих кооперативів, земельні відносини у виробничих кооперативах. У цілому вищезазначені закони відповідають міжнародним кооперативним принципам і створюють умови для функціонування споживчих товариств та їх спілок, сільськогосподарських кооперативів та їх об'єднань. Вони передбачають демократичні принципи управління в кооперативах, самостійність кооперативної діяльності, захист прав та інтересів членів кооперативів, право кооперативної власності.

Окремі види кооперації регулюються іншими законодавчими актами, зокрема і Законом України "Про кредитні спілки".

Кооперативний сектор базується на системі різноманітних кооперативів, однак його ядром є сільськогосподарська, споживча, кредитна спілки та кооперативи соціально-культурного обслуговування. В історичному періоді кооперація розвивалася як споживча і кредитна. Саме ці кооперативи визначають масштаби і функції кооперативного сектора економіки. У своїй діяльності вони керуються кооперативними принципами та статутами.

Після прийняття Закону України "Про кооперацію" в Україні створилися виробничі сільськогосподарські кооперативи. Деякі з них з'явилися в результаті реорганізації колгоспів чи колективних сільськогосподарських підприємств. Сільськогосподарські кооперативи можуть бути не тільки виробничими, а й споживчими (обслуговуючими). Споживчі кооперативи створюються сільськогосподарськими товаровиробниками для обслуговування переважно своїх членів на засадах взаємодопомоги та економічного співробітництва. Це - кооперативи переробні, збутові, постачальницькі, тваринницькі, кредитні, страхові, садівницькі, кооперативи з ремонту та спільного використання транспорту, сільськогосподарської і меліоративної техніки та ін.

Основні організаційні характеристики функціонування кредитних спілок як однієї з форм кооперації наведені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Порівняльна характеристика основних суб'єктів кооперативного руху

Ознаки

Підприємства споживчої кооперації

Обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи

Кредитні спілки

Соціальні цілі

Задоволення потреб сільських пайовиків та їх соціальний захист

Економічний

самозахист

товаровиробників

Задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні

Економічні цілі

Одержання прибутку від різних видів діяльності для задоволення потреб членів і нечленів споживчих товариств

Збільшення прибутків членів

Надання

фінансових

послуг

Статус

Прибуткова організація

Неприбуткова організація

Неприбуткова організація

Організаційна форма

Споживчий кооператив

Обслуговуючий кооператив

Кредитний кооператив, громадська організація

Управління

Формально-демократичне: один член - один голос. Реально-централізоване управління

Демократичне: один член - один голос

Демократичне: один член - один голос

Власники

Формально - усі члени, кількість членів не фіксується. Реально - прийом членів не здійснюється

Усі члени, кількість членів не фіксується

Усі члени

продовж. табл. 2.1.

Клієнти

Особи, які є споживачами товарів або послуг, не обов'язково члени-власники

Винятково члени-власники

Члени спілки

Види

діяльності

Надання послуг споживачам

Переробка сировини, надання послуг товаровиробникам

Надання кредитів, розміщення тимчасово вільних коштів на депозитах

Законодавче регулювання

Закон України "Про споживчу кооперацію"

Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію"

Закон України "Про кредитні спілки"

Державна підтримка

Пільги відсутні

Звільнення від податку на прибуток, інші пільги

Якщо фермери, інші сільськогосподарські товаровиробники об'єднуються в обслуговуючі кооперативи з метою спільного ведення власного сільськогосподарського виробництва, то громадяни, переважно сільське населення, зокрема фермери та інші сільськогосподарські товаровиробники, об'єднуються в споживче товариство для спільного господарювання, самообслуговування і взаємодопомоги.

Історично кредитні спілки створювалися та розвивалися як кредитні кооперативи. Вивчення процесу функціонування кредитної кооперації дозволяє визначити і зрозуміти морально-етичні цінності та принципи кооперативної діяльності.

Кооперативні цінності складають функціональну основу кооперативного способу життя кооператорів. Якщо такі цінності визначають суспільно-господарську діяльність, поведінку керівників та членів, спостерігається стабільне зростання кооперативних організацій та їх популярності в суспільстві.

Світова кооперативна спільнота визначила такі основні морально-етичні цінності кооперації: взаємодопомога, демократія, рівність, справедливість та солідарність.

Взаємодопомога. На думку кооператорів, всебічний розвиток людини можливий тільки у взаємодії з іншими людьми. Шляхом об'єднання можна досягти значних успіхів, особливо для посилення свого впливу на ринкову ситуацію. Кооператив як суспільний інститут сприяє підвищенню освітнього, культурного рівня учасників кооперативного руху.

Демократія - обов'язкова передумова участі у справах свого кооперативу, а міра участі - один з показників демократії. Механізм існування демократії знаходиться всередині самої кооперації. Члени кооперативу управляють ним на принципах самоуправління, контроль в кооперативі також здійснюють пайовики. Отже, влада в кооперативі належить її членам. Послідовне дотримання демократії дозволяє кооперативам в умовах ринкової економіки не тільки зберігати, але й постійно підтверджувати свою кооперативну сутність.

Рівність. Члени кооперативу мають певні права, зокрема право голосу на загальних зборах, право на привілеї та право бути обраним в органи управління. Кооперативи намагаються дотримуватися фактичної рівноправності своїх членів, оскільки нерівність при здійсненні прав роз'єднує їх, а рівність, навпаки, об'єднує, зміцнює кооперацію.

Справедливість. Дотримання справедливості-характерна риса кооперативів, які функціонують перш за все для блага своїх членів. Члени одного кооперативу одночасно і його працівники, тому справедливість визначається рівною оплатою рівного внеску кожного. У багатьох кооперативах справедливість визначається порядком розподілу між ними частини кооперативного прибутку або доходу, який прийнятий самими пайовиками.

Солідарність. У кооперативному русі солідарність означає спільність інтересів його учасників та їх взаємну відповідальність за результати діяльності. Кооперативи та кооператори становлять єдине ціле.

Як продукт кооперативного руху кооперативні цінності відображають моральний вибір самих кооператорів. Цінності кооперації взаємно доповнюють одна одну. Як правило, вони взаємопов'язані з кооперативними принципами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >