< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Принципи маркетингу туризму

Принципи маркетингу є фундаментом туристичної діяльності, вони сформульовані на основі реальної поведінки людей, туристичних компаній, які випливають із його суті. Основними з них є:

 • 1. Націленість на чіткий комерційний результат, що для конкретного підприємства туризму може виражатися в оволодінні певною часткою ринку з урахуванням термінів, ресурсного забезпечення і відповідальності.
 • 2. Комплексний підхід до досягнення поставленої мети на основі аналізу потреб, прогнозування ринку, вивчення турпродукту, реклами, стимулювання просування й продажу туристичного продукту.
 • 3. Максимальне урахування умов і вимог обраного ринку з одночасною цілеспрямованою дією на нього.
 • 4. Довготривалість цілей, спрямованих на турпродукти, що володіють принципово новими споживчими властивостями та забезпечують довгостроковий комерційний успіх.
 • 5. Адаптивна заповзятливість, що забезпечує швидку й ефективну реакцію на зміни зовнішнього середовища і прояв ініціативи як форми управління виробництвом, просуванням і продажу туристичного продукту.

Цілі туристичного маркетингу

Під ціллю слід розуміти певний кількісний або якісний результат, якого слід досягти до певного моменту часу. Маркетингові цілі повинні формулюватися так, щоб їх можна було виразити кількісно. Вони повинні бути мобілізуючими, досяжними, такими, що ранжируються, контрольованими і схваленими туристичною компанією. Кожна мета припускає термін виконання, особу, відповідальну за її досягнення, та стимули після її досягнення. Цілі маркетингу можуть бути класифіковані таким чином:

 • 1. Ринкові - завоювання певної частки або виявлення перспективних ринків.
 • 2. Маркетингові - створення іміджу туристичної компанії, заходи щодо створення сприятливого ставлення до фірми, обсяг продажів, обсяг прибутку, конкурентна боротьба.
 • 3. Управлінські - вдосконалення структури управління.
 • 4. Ті, що забезпечують, - цінова політика, стимулювання просування і продажу турпродукту, споживчі характеристики туристичного продукту.
 • 5. Контрольні.

Функції туристичного маркетингу

У маркетингу виділяють такі види функцій:

 • - аналітичні, пов'язані з аналізом зовнішнього і внутрішнього середовища туристичної компанії; вивченням покупців, конкурентів, вивченням постачальників і посередників; аналізом турпродуктів;
 • - виробничі, просування і продаж туристичного продукту - організація розробки нових турпродуктів; їх виробництво, просування і продаж; розробка та реалізація цінової політики; формування попиту; стимулювання просування й продажу туристичного продукту;
 • - управління та контролю - управління маркетингом; стратегічне і тактичне планування; контроль маркетингових рішень; розробка пропозицій у всіх аспектах маркетингової діяльності.

Маркетинг-мікс

Маркетинг-мікс - це сукупність керованих параметрів маркетингової діяльності, маніпулюючи якими керівництво туристичної компанії прагне якнайкраще задовольнити потреби ринкових сегментів. Іншими словами, під комплексом маркетингу розуміється набір змінних факторів маркетингу, що піддаються контролю. До комплексу маркетингу звичайно включають такі елементи: продукт, ціна, доведення продукту до споживача, просування продукту. Така структуризація комплексу маркетингу вписується в концепцію "4P", згідно з якою до комплексу маркетингу включаються чотири елементи, назви яких в англійській мові починаються з літери Р (відповідно product, price, place, promotion). Відповідно до цієї концепції, організації в рамках маркетингової діяльності розробляють і реалізують продуктову, цінову й комунікаційну політику. Туристична компанія може варіювати параметрами комплексу маркетингу з метою найбільш ефективного впливу на ринок, споживачів у рамках наявних можливостей і свого розуміння ролі маркетингу. Проте структура комплексу маркетингу при цьому не змінюється.

Всі елементи комплексу маркетингу взаємозв'язані. Наприклад, функціональні можливості та якість продукту визначають установлену ціну. Кожен споживач явно або неявно проводить оцінку продукту, який купує, за критерієм "ціна - ефективність", зіставляючи сплачувану суму грошей з тими благами, тією ефективністю, які надасть йому туристичний продукт. Очевидно, що на обсяг реалізації, на прибуток впливають обрані засоби просування туристичного продукту і розташування туристичного ресурсу.

Скоординовані заходи щодо реалізації окремих елементів комплексу маркетингу, виходячи із завдань досягнення мети маркетингової діяльності в індустрії туризму, включаються до складу плану маркетингу та будуть розглянуті у відповідних розділах даної книги.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >