< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Функціональні аспекти проектного аналізу

Маркетинговий аналіз

Організаційно-методологічні схеми вивчення теми 5

Основна термінологія:

Комплекс маркетингу - це взаємопов'язана та взаємоузгоджена політика підприємства щодо товару (розроблення, обслуговування, елімінування), ціноутворення (визначення ціни, знижок, умов оплати), комунікації (інформування, переконання чи нагадування) і розподілу (вибір, побудова каналів розподілу, організація збуту).

Концепція маркетингу проекту - це документ, який містить визначення стратегії маркетингу та розроблення оперативних заходів, необхідних для реалізації стратегії проекту і досягнення проектних чи корпоративних цілей.

Маркетинговий аналіз проекту - це функціональний аспект проектного аналізу, метою якого є обґрунтування комерційної спроможності проекту, оцінка можливості реалізації цього продукту на вибраному ринку та отримання такого рівня доходів, що дозволив би покрити витрати за проектом і задовольнити інтереси інвесторів.

Маркетинговий план - це спеціальний документ, який готують з метою детального оцінювання продукції проекту, визначення стратегії й тактичних маркетингових засобів для досягнення стратегічних цілей проекту.

Місткість ринку - обсяг товарів, який покупці певного регіону можуть придбати протягом визначеного часового інтервалу.

Оперативний маркетинг - це розроблення короткотермінової політики підприємства, спрямованої на вчасне реагування щодо динаміки потреб і попиту й базованої на використанні різноманітних форм та інструментів маркетингової тактики реалізації засобів активного збуту товарів.

Зміст, мета, завдання маркетингового аналізу

Рис. 5.1. Зміст, мета, завдання маркетингового аналізу

Фокусування меж аналізу ринку проекту

Рис. 5.2. Фокусування меж аналізу ринку проекту

Таблиця 5.1. Можливий вибір стратегій розвитку попиту залежно від фокусу проекту на різні ринки та категорій споживачів

Ринки

Стратегія розвитку попиту

міжнародні

національні

Існуючі споживачі

Існуючі споживачі

Стимулювання використання додаткової кількості товарів проекту

Споживачі

Споживачі

Переманювання споживачів від конкурентів

конкурентів

конкурентів

Некористувачі

Некористувачі

Залучення до споживання

Схема поетапного аналізу ринку продукції проекту

Рис. 5.3. Схема поетапного аналізу ринку продукції проекту

Концепція попиту на ринку

Рис. 5.4. Концепція попиту на ринку

Маркетингове дослідження

Рис. 5.7. Маркетингове дослідження

Концепція маркетингу

Рис. 5.8. Концепція маркетингу

План маркетингу

Рис. 5.9. План маркетингу

Технічний аналіз. Екологічний аналіз

Організаційно-методологічні схеми вивчення теми 6

Основна термінологія

Економія від масштабу - зниження собівартості випуску одиниці продукції за рахунок зростанню обсягів випуску.

Інфраструктура - сукупність складових певного об'єкта, які мають підпорядкований характер і забезпечують умови для нормальної діяльності об'єкта в цілому.

Масштаб проекту - виробнича потужність, що дозволяє в заданих умовах виробляти певний обсяг продукції у визначені терміни.

Техніко-економічне обґрунтування - комплекс заходів для оцінювання економічної доцільності здійснення запропонованого проекту на основі порівняльної оцінки результатів і витрат, установлення ефективності використання наявних ресурсів, терміну окупності інвестицій.

Технічний аналіз - це функціональний аспект проектного аналізу, метою якого є обґрунтування технічної здійснюваності проекту та визначення рівня його капітальних і поточних витрат.

Технологія - спосіб перетворення речовини, енергії, інформації в процесі виготовлення продукції, обробки і переробки матеріалів, складання готових виробів.

Внутрішні фактори впливу - фактори, що визначають внутрішнє середовище функціонування проекту, на яке керівництво проекту безпосередньо впливає в процесі його реалізації.

Зовнішні фактори впливу - фактори, що визначають зовнішнє середовище функціонування проекту, на яке керівництво проекту не має можливості впливати або цей вплив обмежений.

Інституційний аналіз - функціональний аспект проектного аналізу, метою якого є визначення ступеня впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на можливість успішної реалізації проекту.

Технічний аналіз

Рис. 6.1. Технічний аналіз

Таблиця 6.1. Зміст робіт на різних етапах проведення технічного аналізу проекту

Етап технічного аналізу

Зміст робіт, які виконуються на цьому етапі

1

2

Визначення місцезнаходження проекту та об'єкта будівництва проекту

Аналіз різних варіантів місця реалізації проекту з урахуванням критеріїв наявності та розташування: земельної ділянки; сировини; ринків збуту; комунальних послуг; транспортної й комунальної інфраструктури, робочої сили.

Вибір масштабу проекту

Характеристика проекту з точки зору ефективного обсягу виробництва: оцінка місткості внутрішніх і зовнішніх ринків збуту та їх очікуване зростання; розрахунок витрат на будівництво й експлуатацію альтернативних варіантів підприємства з різною виробничою потужністю; оцінка економії на масштабах при збільшенні обсягу випуску продукції; встановлення можливих екологічних і соціальних обмежень й оцінка їх впливу на масштаб проекту; оцінка ризиків великомасштабних виробництв.

Вибір технології виробництва та устаткування

Обґрунтування вибору технологічного процесу, виходячи з його адекватності: наявності та вартості сировинних ресурсів, що застосовуються; якості кінцевого продукту; відпрацьованості застосовуваної технології; можливості розширення виробництва; вимог екологічних стандартів; рівня операційних витрат.

Вивчення можливості та умов купівлі устаткування: строки й умови виготовлення і постачання устаткування; умови транспортування, монтажу, налагодження устаткування; обслуговування, ремонт та експлуатація устаткування; розроблення заходів, необхідних для підтримки визначеної якості продуктивної праці устаткування (якість сировини, рівень кваліфікації робочої сили).

Ідентифікація інфраструктури об'єкта проектування

Характеристика вимог проекту до інфраструктури: наявність основних і допоміжних приміщень; відповідність ступеня розвитку комунікацій вимогам технології проекту; необхідний обсяг та якість комунальних послуг (електроенергія, водопостачання, каналізація); забезпечення транспортними комунікаціями; рівень розвинутості соціальної інфраструктури (житло, магазини, об'єкти охорони здоров'я, освіти, культури).

Розроблення проектної документації

Команда, яка здійснює підготовку проекту, повинна: розробити чи придбати необхідну робочу документацію для проектування, будівництва і запуску об'єкта в експлуатацію; оголосити та провести тендери, обрати підрядчиків виконання проекту. Розроблення проектної документації включає техніко-економічне обґрунтування проекту будівництва й підготовку робочої документації.

Підготовка графіка здійснення проекту

Планування здійснення проекту відображає інжинірингові заходи, що сприяють реалізації проекту: придбання і підготовка земельної ділянки; спорудження об'єкта та необхідних інфраструктурних комунікацій; порядок оснащення устаткуванням; запуск в експлуатацію; організація контролю на всіх стадіях здійснення проекту.

Підготовка, освоєння та забезпечення якості виробництва

Розроблення заходів, які забезпечують: підготовку робочої сили необхідної кваліфікації та кількості; наявність і рівень якості сировини, матеріалів, запасних частин; розроблення виробничих стандартів.

Оцінка витрат на здійснення та експлуатацію проекту

Розрахунок капітальних і поточних витрат, які плануються для реалізації проекту й уключають витрати на: придбання земельної ділянки та її підготовку; будівництво будівель та споруд; придбання, поставку та обслуговування устаткування; купівлю ліцензій; підготовку виробництва; виплату процентів за кредитами.

Проектування матеріально-технічного постачання проекту

Організація постачання містить: планування та організацію процесу закупівлі; визначення видів, кількості товарів і послуг, що необхідно придбати; визначення постачальників, розміщення замовлень й укладання угод; здійснення контролю за поставками.

Розрахунок витрат виробництва та збуту продукції проекту

Розрахунок витрат на виробництво продукції проекту та її збут уключає: вартість сировини, матеріалів і комплектуючих; основну й додаткову заробітну плату; комунальні витрати; страхові внески; цехові та заводські загальновиробничі витрати; збутові витрати.

Основні аспекти технічного аналізу

Рис. 6.2. Основні аспекти технічного аналізу

Етапи розроблення проектної документації

Рис.6.3 Етапи розроблення проектної документації

Принципи та умови розроблення проектної документації

Рис. 6.4. Принципи та умови розроблення проектної документації

Етапи визначення місцезнаходження проекту

Рис. 6.5. Етапи визначення місцезнаходження проекту

Етапи визначення масштабів проекту

Рис. 6.6. Етапи визначення масштабів проекту

Вибір технології виробництва

Рис. 6.7. Вибір технології виробництва

Принципи визначення потреби в устаткуванні

Рис. 6.8. Принципи визначення потреби в устаткуванні

Фактори, що впливають на вибір технології

Рис. 6.9. Фактори, що впливають на вибір технології

Основні елементи інфраструктури інвестиційного проекту

Рис. 6.10. Основні елементи інфраструктури інвестиційного проекту

Механізм розроблення проектної документації

Рис. 6.11. Механізм розроблення проектної документації

Складові елементи матеріально-технічної підготовки проекту

Рис. 6.12. Складові елементи матеріально-технічної підготовки проекту

Організація підготовки та здійснення проекту

Рис. 6.13. Організація підготовки та здійснення проекту

таблиця 6.2. Орієнтовний перелік витрат за проектом

Стаття витрат

Можливі види витрат, які містить дана стаття

1

2

Витрати, пов'язані з вибором майданчика

купівля землі та витрати, які супроводжують її; дослідження ґрунту; дослідження настання можливих небезпек (землетрус, повінь, буря).

Витрати з підготовки та освоєння майданчика

розміщення та переміщення конструкцій, труб, кабелів, ліній електропередач, доріг; зруйнування та усунення існуючих конструкцій; знесення будівель і земельні роботи; вирівнювання майданчика, підготовка поверхні ґрунту для проведення запланованих робіт; відведення потоків; поліпшення або перенесення автомобільних доріг; будівництво (за необхідністю) чи поліпшення залізничних гілок, доків, причалів тощо; прокладання траншей для труб; водо- та енергопостачання; усунення впливу стічних вод та відходів; наявність засобів зв'язку та телекомунікацій; оформлення ландшафту (насадження рослин, укладання дерну, обладнання водних басейнів).

Витрати на будівництво

виконання зовнішніх робіт: підготовка котловану, фундаменту, укріплення ґрунту, дренаж, зниження рівня ґрунтових вод, штабелювання місця, спорудження пандусів, фундаментів для важкого устаткування; спорудження будівель підприємства, складів, сховищ, офісів, лабораторій, об'єктів соціальної інфраструктури (медпункт, їдальня, житлові будинки тощо), гаражів, під'їзних колій; забезпечення безпеки ділянки, загороди; освітлення доріг; проведення трубо- та кабелепроводів; поновлення землі, ландшафту.

Витрати на основне виробництво

витрати на придбання машин та устаткування для основного виробництва, устаткування, яке забезпечує протипожежну безпеку, контрольно-вимірювальних приладів; витрати на спецмонтаж устаткування, огляд та випробовування; витрати на вентиляцію, устаткування для обробки стічних вод, систему трубопроводів і клапанів; витрати на розроблення та випробовування пробних зразків.

Витрати на допоміжне виробництво та устаткування

витрати на встановлення парогенераторного, енергетичного та іншого допоміжного устаткування, трансформаторів; витрати на водопостачання, опалення, освітлення, обробку, усунення скидів; витрати на внутрішній транспорт, конвеєрне транспортування, зберігання матеріалів; витрати на допоміжні матеріали, паливо, проміжні та готові матеріали; витрати на холодильне устаткування; витрати на устаткування для технічного обслуговування, ремонту, випробувального устаткування, телекомунікацій та зв'язку; витрати на експлуатацію та технічне обслуговування, інструкції, креслення.

Витрати на проектно-конструкторські роботи

витрати на основне і детальне проектування, оплату праці консультантів та експертів; витрати на моделі, проектування прототипів.

Прямі витрати на здійснення проекту

витрати на підготовку документів з пропозиціями щодо спорудження об'єктів цивільного будівництва; витрати на організацію та проведення консультацій, переговорів і закупівель; витрати на інспекцію та нагляд за будівництвом, пуском; витрати на транспортні та вантажно-розвантажувальні роботи.

Підготовка кадрів

витрати на підготовку та перепідготовку кадрів; витрати на підвищення кваліфікації кадрів.

Загальновиробничі витрати

загальнозаводські та адміністративні витрати: технічне обслуговування обладнання; витрати на утримання транспорту; страхування; витрати на утримання адміністративного та обслуговуючого персоналу; лізингові платежі; податки на майно; роялті, ліцензійні платежі; витрати на охорону навколишнього середовища; амортизаційні відрахування; маркетингові загальновиробничі витрати: витрати на зарплату персоналу збутової та маркетингової служби; витрати на рекламу.

Обігові кошти

витрати на придбання пускової партії сировини та матеріалів для виробництва і виробничої інфраструктури; витрати на утримання штату підприємства на період будівництва та експлуатаційних випробувань.

Зміст, мета, завдання екологічного аналізу

Рис. 6.14. Зміст, мета, завдання екологічного аналізу

Основні принципи охорони навколишнього природного середовища

Рис. 6.15. Основні принципи охорони навколишнього природного середовища

Принципи проведення екологічного аналізу проекту

Рис. 6.16. Принципи проведення екологічного аналізу проекту

Типи впливу проекту на навколишнє середовище

Рис. 6.17. Типи впливу проекту на навколишнє середовище

Методи оцінювання екологічного впливу проекту

Рис. 6.18. Методи оцінювання екологічного впливу проекту

Екологічні вимоги до розміщення об'єктів

Рис. 6.19. Екологічні вимоги до розміщення об'єктів

Методи оцінювання екологічного впливу проекту в міжнародній практиці

Рис. 6.20. Методи оцінювання екологічного впливу проекту в міжнародній практиці

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >