< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальна характеристика державних доходів

Одним з найважливіших факторів фінансових можливостей держави є доходи, які вона акумулює з різноманітних джерел, а також їх склад і структура. Тому, складовою частиною фінансової діяльності держави є мобілізація державних доходів. Будучи проявом змісту фінансів державні доходи спричиняють значний вплив на процеси, що відбуваються в економіці та соціальній сфері, суттєво змінюючи їх динаміку та спрямованість.

Державні доходи - це сукупність різних видів грошових надходжень до фондів держави, що використовуються для виконання нею своїх завдань і функцій.

Держава може акумулювати доходи до бюджету та цільових фондів з різноманітних джерел, які можна згрупувати за окремими ознаками. Основними фінансовими інструментами формування доходів держави є:

- плата (за що?) передбачає певну еквівалентність взаємовідносин між державою та платниками. Такі відносини формуються на основі прав власності держави на землю і ресурси, які надаються у користування. Плата вноситься як за рахунок включення у собівартість, так і з прибутку, що визначається механізмом її стягнення. Надходження від державного сектора зазвичай незначні, оскільки держава працює у непривабливих для приватного бізнесу сферах, і її діяльність спрямована на задоволення суспільних потреб, а не отримання прибутку. Якщо держава втрачає право власника, то вона втрачає також ці доходи;

Структура доходів зведеного бюджету України

Рис. 1.7. Структура доходів зведеного бюджету України

Структура видатків зведеного бюджету України

Рис. 1.8. Структура видатків зведеного бюджету України

Таблиця 1.5

Принципи

Характерні ознаки

єдності бюджетної системи

забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності

збалансованості

регламентує положення, згідно з яким повноваження на здійснення видатків бюджету повинно відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період

самостійності

забезпечується закріпленням за бюджетами відповідних джерел доходів і правом відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування визначення напрямів використання коштів відповідно до чинного законодавства;

повноти

означає, що всі надходження до бюджетів та видатки бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, та органів місцевого самоврядування підлягають включенню до складу бюджетів в обов'язковому порядку та в повному обсязі;

обґрунтованості

передбачає формування бюджету на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і видатків бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик і правил;

ефективності

полягає в тому, що при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу повинні виходити з необхідності досягнення заданих результатів при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;

субсидіарності

означає, що розподіл видів видатків між державним та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача;

цільового використання бюджетних коштів

передбачає, що бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями;

справедливості й неупередженості

означає, що бюджетна система будується на засадах справедливого й неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;

публічності та прозорості

передбачає висвітлення засобами масової інформації показників бюджетів і звітів про їхнє виконання, які затверджується відповідними радами;

Принципи бюджетної системи України

 • - відрахування (на що?, від чого?) проводяться за встановленими нормативами та передбачають, як правило, цільове призначення платежів. Це, зокрема, надходження до спеціального фонду бюджету та внески до державних цільових фондів. Фінансування заходів, на які здійснюються відрахування, повинно узгоджуватися з обсягами надходжень;
 • - податки (для чого?) як плата суспільства державі за виконання нею певних функцій, як відрахування частини валового внутрішнього продукту на суспільні цілі та потреби. Податки є одним із найважливіших важелів впливу держави на економіку. З їх допомогою формується основна частка централізованих грошових потоків, визначаються пропорції розподілу валового внутрішнього продукту, темпи нагромадження, здійснюється вплив на платоспроможний попит населення, рівень його добробуту тощо;
 • - залучення позик (тимчасово вільних грошових коштів юридичних осіб, заощаджень населення, іноземного капіталу) (з яких джерел ? на які цілі ?) означає формування доходів держави шляхом продажу на фінансовому ринку державних облігацій, отримання державних позик від іноземних держав чи міжнародних фінансово-кредитних організацій на умовах платності, поворотності, строковості. Частка надходжень до бюджету за рахунок залучення позик через недостатню дієвість фінансового ринку є незначною;
 • - гранти, дарунки як прояв доброї волі юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій на безповоротній і безплатній основі.

Державні доходи за порядком їх формування поділяються на:

 • - централізовані - кошти, які залишаються у розпорядженні держави в процесі розподілу валового внутрішнього продукту, та спрямовуються на формування централізованих грошових фондів - державного та місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та інших;
 • - децентралізовані - це доходи, які залишаються у розпорядженні державних підприємств, установ, організацій при розподілі та перерозподілі валового внутрішнього продукту і формуються, головним чином, за рахунок їх прибутку. Основою для їхнього формування є доходи і прибутки державних підприємств, установ, організацій, населення.

Центральне місце у системі доходів держави займають доходи бюджету. Безпосередньо за їхньою допомогою мобілізується основна частка фінансових ресурсів, які необхідні для фінансового забезпечення виконання державою покладених на неї функцій.

Доходи бюджету (згідно зі статтею 2 Бюджетного кодексу України) - податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротні основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ)". Слід зазначити, що бюджетні доходи - поняття більш вужче ніж державні доходи, оскільки останні включають також доходи державних цільових фондів.

Крім того, Бюджетним кодексом окремо визначається поняття надходжень бюджету, під якими слід розуміти доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень, кошти від приватизації державного майна (щодо державного бюджету), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів.

Доходи бюджетів формуються за рахунок надходжень від сплати фізичними і юридичними особами податків, зборів та інших обов'язкових платежів, надходжень з інших джерел, встановлених чинним законодавством. Основними джерелами формування бюджетного фонду можуть бути:

 • - податкові поступлення, які повністю або частково надходять до бюджету відповідно до законодавства; - доходи від приватизації державної і комунальної власності; - надходження від внутрішніх і зовнішніх позик (залучення тимчасово вільних грошових коштів юридичних осіб, заощаджень населення, іноземного капіталу); - доходи у вигляді фінансової допомоги та перерахувань на безповоротній основі;
 • - орендна плата від державних майнових цінностей;
 • - дивіденди, одержані від цінних паперів, що належать державі тощо.

Склад і структура бюджетних доходів нерозривно пов'язані з обсягами валового внутрішнього продукту і національного доходу та визначаються фінансовою політикою держави на конкретному етапі її розвитку. Відповідно до ст. 29 Бюджетного кодексу до доходів Державного бюджету України включаються доходи бюджету, за винятком тих, що згідно зі статтями 64, 66, 69 та 71 Кодексу закріплені за місцевими бюджетами.

До доходів загального фонду державного бюджету належать:

 • - податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності); - податок на додану вартість;
 • - 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;
 • - 50 відсотків збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення);
 • - 50 відсотків платежів за користування надрами загальнодержавного значення;
 • - збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету (крім частини збору, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України;
 • - акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім збору, визначеного у частині першій статті 66 цього Кодексу, та збору, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 • - акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім збору, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 • - плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, визначеної у частині першій статті 64 та у частинах першій і другій статті 66 цього Кодексу);
 • - ввізне мито (крім мита, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України); - вивізне мито;
 • - кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів; - інші доходи, які у встановленому порядку зараховуються до загального фонду державного бюджету. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів є:
 • - акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
 • - акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
 • - ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;
 • - екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк;
 • - судовий збір;
 • - плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
 • - 30 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності; - збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження; - власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), що утримуються за рахунок державного бюджету; - надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву; - надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу; - інші доходи, визначені законом про Державний бюджет України. Якщо Законом встановлено новий вид доходу державного бюджету, його зарахування до загального чи спеціального фонду визначається законом про Державний бюджет України на період до внесення відповідних змін до Кодексу.

Відповідно до ст. 9 Бюджетного кодексу доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

 • - податкові надходження;
 • - неподаткові надходження;
 • - доходи від операцій з капіталом; - трансферти.

У класифікації доходів бюджету виділяють таку категорію, як державні цільові фонди. Зокрема, це фонди, створені відповідно до законів України, які формуються за рахунок визначених законами України податків, зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб.

Дані про обсяги та структуру доходів державного бюджету в розрізі бюджетної класифікації наведено у таблиці 1.6.

Основна частка доходів Державного бюджету України формується за допомогою податків. Серед податкових надходжень найбільшу питому вагу займають: податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств, акцизний збір із вироблених в Україні товарів. Питома вага податкових надходжень до державного бюджету наведена у таблиці 1.7.

Таблиця 1.6. Структура доходів Державного бюджету України за 2009-2012 роки

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Показники

Сума, млрд. грн.

Питома вага, %

Сума, млрд. грн.

Питома вага, %

Сума, млрд. грн.

Питома вага, %

Сума, млрд. грн.

Питома вага, %

Податкові надходження

148,92

71,02

166,87

69,35

261,60

83,15

274,72

79,39

Неподаткові надходження

50,68

24,17

65,07

27,04

49,09

15,60

68,29

19,73

Доходи від операцій з капіталом

1,06

0,51

0,59

0,25

0,52

0,17

1,23

0,36

Цільові фонди

0,63

0,30

1,16

0,48

0,21

0,07

0,25

0,07

Офіційні трансферти

7,77

3,71

6,62

2,75

2,72

0,86

1,34

0,39

Від урядів зарубіж. країн та міжнар. організацій

0,64

0,31

0,31

0,13

0,48

0,15

0,22

0,06

Всього доходів

209,70

100,0

240,62

100,0

314,62

100,0

346,05

100,0

Таблиця 1.7. Динаміка податкових надходжень у структурі доходів державного бюджету

2009 рік

2010 рік

20011 рік

2012 рік

Показники

Сума, млрд. грн.

Питома вага, %

Сума, млрд. грн.

Питома вага, %

Сума, млрд. грн.

Питома вага, %

Сума, млрд. грн.

Питома вага, %

Податкові надходження

148,92

100,0

166,87

100,0

261,60

100,0

274,72

100,0

Податок на прибуток

32,57

21,87

39,97

23,95

54,74

20,93

55,35

20,15

Податок на додану вартість

84,60

56,81

86,32

51,73

130,09

49,73

138,83

50,54

Акцизний податок із вироблених в Україні товарів

17,59

11,81

23,02

13,80

25,19

9,63

27,42

9,98

Акцизний податок із

ввезених на територію України товарів

3,69

2,48

4,60

2,76

7,82

2,99

9,77

3,56

Ввізне мито

6,33

4,25

8,57

5,14

10,46

4,00

12,99

4,73

Інші податкові надходження

4,14

2,78

4,39

2,63

33,30

12,73

30,36

11,05

Принципи мобілізації грошових коштів, склад і структура доходів бюджету значною мірою залежать від форм і методів господарювання, а також соціально-економічних завдань, які вирішуються суспільством на даному етапі його розвитку. Перехід до ринкових засад ведення економіки вимагає змін у системі формування доходів бюджету, вдосконалення управління цим процесом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >