< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Документальне оформлення операцій з малоцінними необоротними активами

Спеціальні типові форми для обліку руху малоцінних необоротних матеріальних активів (МНА) не затверджені. Але оскільки МНА — ті ж засоби праці, що й основні засоби, тільки обмежені вартістю, обумовленою підприємством, можливе застосування форм, призначених для обліку основних засобів, і для обліку МНА. У цьому випадку, поряд з найменуванням документа в рамочці проставляється призначення форми.

Основними типовими формами, застосовуваними для обліку МНА, є:

 • — 03-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" МНА; _
 • — 03-3 "Акт на списання основних засобів" МНА; _
 • — 03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів" МНА;
 • — 03-9 "Інвентарний список основних засобів" МНА.

При заповненні типових форм по операціях із МНА враховуються відмінні риси обліку малоцінних необоротних активів. Наприклад, у графі 12 типової форми № 03-1, у графі 11 форми № 03-3 і в графі 8 форми № 03-6 "Норма амортизаційних обчислень" для МНА повинна бути проставлена норма (згідно з п. 27 П(С)БО 7) у розмірі 50 % або 100 %.

При списанні 100 % вартості об'єкта малоцінних необоротних активів у першому місяці використання, він продовжує враховуватися в кількісному вираженні, тобто без вартості. _

Приклади заповнення форм МНА|наведені нижче.

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів МНА (типова форма № ОЗ-1)

Форма № 03-1 МНА застосовується для оформлення приймання, передачі, внутрішнього переміщення об'єктів малоцінних матеріальних необоротних активів (табл. 3.17).

При внутрішньому переміщенні і при передачі об'єкта іншому підприємству акт, як правило, складається в двох примірниках. Перший примірник з розпискою одержувача залишається в об'єкта, який передав, і після оформлення передається в бухгалтерію. Другий призначений для матеріально відповідальної особи, яка прийняла об'єкт.

Акт на списання основних засобів МНА (типова форма № ОЗ-З)

Форма (табл. 3.18) застосовується для оформлення вибуття малоцінних нематеріальних активів через непридатність їх до подальшої експлуатації. Акт складається в двох примірниках комісією, призначеної керівником підприємства, затверджується керівником або особою на те уповноваженою. Перший примірник акта передається в бухгалтерію, інший залишається у відповідальної за збереження особи.

Таблиця 3.17

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів МНА (типова форма № 03-1)

Витрати по списанню, а також вартість матеріальних цінностей (металобрухт), які оприбутковуються від розбирання (списання) МНА, відображаються у розділі акта "Розрахунок результатів списання об'єктів".

Таблиця 3.18

Акт на списання основних засобів МНА (типова форма № ОЗ-З)

Інвентарна картка обліку основних засобів МНА (типова форма № ОЗ-6)

Інвентарна картка (табл. 3.19) застосовується для обліку малоцінних необоротних активів. Форма заповнюється в одному примірнику на підставі акта приймання-передачі МНА форми № 03-1 МНА працівниками бухгалтерії.

Інвентарний список основних засобів МНА (типова форма № ОЗ-9)

Форма № 03-9 МНА (табл. 3.20) призначена для обліку руху малоцінних необоротних активів за місцем їх перебування (експлуатації) по матеріально відповідальних особах.

Дані пооб'єктного обліку МНА за інвентарним списком повинні бути тотожні записам в інвентарних картках обліку малоцінних необоротних активів, що ведуться в бухгалтерії.

Таблиця 3.19

Інвентарна картка обліку основних засобів МНА (типова форма № ОЗ-6)

Таблиця 3.20

Інвентарний список основних засобів МНА (типова форма № ОЗ-9)

Форми первинного обліку об'єктів прав інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

Згідно з п. 7 Порядку "ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ", затвердженим наказом Фонду державного майна України і Державного комітету з питань науки і технологій від 27.07.95 р. № 969/97, до нематеріальних активів відносяться об'єкти права інтелектуальної власності:

 • 1. Підтверджені відповідними патентами і свідченнями:
  • — право інтелектуальної власності на винахід (конкретний продукт або спосіб);
  • — право інтелектуальної власності на корисну модель (конструктивне виконання);
  • — право власності на промисловий зразок (наприклад: форма, малюнок, розфарбування або їхнє поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу);
  • — право власності на знаки для товарів і послуг (словесні, образотворчі, об'ємні й інші позначення або їхня комбінація з використанням кольорової гами);
  • — право власності на сорт рослин;
  • — право власності на фірмове найменування.
 • 2. Об'єкти права інтелектуальної власності, не засвідчені відповідними патентами і свідченнями:
  • — право власності на програми ЕОМ;
  • — право власності на базу даних (публікацію, відновлення, поширення).

Названі об'єкти інтелектуальної власності не суперечать п. 5 П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", у якому об'єктом інтелектуальної власності названі:

 • — права на знаки для товарів і послуг (торговельні марки, товарні знаки, фірмові назви і тощо);
 • — права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від несумлінної конкуренції і т. ін.);
 • — авторські і суміжні з ними права (право на літературні і музичні здобутки, програми для ЕОМ, бази даних і т. ін.);
 • — інші нематеріальні активи (право на проведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Не слід забувати, що об'єкт інтелектуальної власності (як і інші активи підприємства) відбиваються на балансі тільки в тому випадку, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод від його використання і його вартість може бути вірогідно визначена.

Наказом Міністерства фінансів України "ПРО затвердження типових ФОРМ первинного обліку об'єктів ПРАВА інтелектуальної власності В складі нематеріальних активів" від 22.11.2004 р. № 732 затверджені для застосування наступні типові форми первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів та порядок їх застосування:

НА-1 "Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів";

НА-2 "Інвентарна картка об'єкта права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів";

НА-3 "Акт вибуття (ліквідація) об'єкта права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів";

НА-4 "Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >