< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз впливу факторів на рентабельність активів торговельного підприємства (за моделлю Дюпон-каскад)

За даними табл. 1, 2 проаналізувати, як змінилась рентабельність активів торговельного підприємства та оцінити її вплив на зміну факторів: рентабельності товарообороту та швидкості обороту активів. Для визначення показників рентабельності використати прибуток до оподаткування.

Таблиця 1

Витяг з балансу підприємства

тис. грн

Показники

На початок 1-го року

На кінець 1-ГО року

На кінець 2-го року

АКТИВ

Залишкова вартість основних засобів

19266,55

47292,85

50623,55

Залишкова вартість нематеріальних активів

10121,8

10110,6

10122,7

Довгострокові фінансові інвестиції

10418,9

13527

13527

Усього необоротних активів

39807,25

70930,45

74273,25

Виробничі запаси

1638,65

1493,15

1811,55

Товари

27430,9

31656,6

34218,4

Векселі одержані

7306

15352,2

19790,1

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)

17780,15

25985,4

33982,4

Дебіторська заборгованість за розрахунками

8879,3

12280,82

13249,41

Інша дебіторська заборгованість

7251,6

2633,7

8085

Грошові активи

326,1

1789,3

2691,05

Усього оборотних активів

70612,7

91191,17

113827,91

Усього активів

110419,95

162121,62

188101,16

Закінчення табл. 1

Показники

На початок 1-го року

На кінець 1-го року

На кінець 2-го року

ПАСИВ

Статутний капітал

37810,9

37810,9

37810,9

Резервний капітал

1371,1

2939,6

4405,55

Нерозподілений прибуток

24721,65

53411,05

69915,15

Усього власний капітал

63903,65

94161,55

112131,6

Короткостроковий банківський кредит

21891,9

19018

1 30700,6

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

21673,4

46004,6

41404,8

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

88,1

218,3

57,9

з бюджетом

54,8

313,3

1032,8

з позабюджетних платежів

1188,65

1188,6

1188,5

з оплати праці

201,65

151,55

583,45

Інші поточні зобов'язання

1417,8

1065,72

1001,51

Усього позиковий капітал

46516,3

67960,07

75969,56

Усього пасивів

110419,95

162121,62 1 188101,16

Таблиця 2

Показники діяльності підприємства

тис. грн

Показники

1-Й рік

2-Й рік

Товарооборот

470786,3

518710,1

Собівартість реалізованих товарів

333912,15

354748,32

Фінансові витрати

5853,1

6352,7

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

31551,4

31713,6

Чистий прибуток

31369,3

29320,3

Показники

Алгоритм розрахунку

1-й рік

2-й рік

Абсолютний приріст

1. Товарооборот (750), тис. грн

Дано в умові задачі

470786,3

518710,1

ТО, -7-00=47923,8

  • —Л- ' ' ж.
  • 2. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування (ПЗДЦО), тис. грн

Дано в умові задачі

31551,4

31713,6

ЯЗ, -П30 = 162,2 •

* —■———

3. Середні активи (Л), тис. грн

А + А

"7 "ноч.п.пер "акЬі.п.пер

А= 2

де

^nntp - усього активів на поч. /і-ого періоду; А^п-р ~ усього активів на кінець /1-ого періоду;

110419,954-162121,62 2

= 136270,8

162121,62+188101,16 2

= 175111,4

Ах -Ло= 38840,6

4. Рентабельність товарообороту (Р7), %

рт=пзддот

ТО

31551>4 -100 = 6,7 47078631

31713'6-100 = 6,11 518710,1

РТЛ-РТ0 =-0,59

5. Коефіцієнт оборотності активів {КОА рази

ТО

КОА=^=-А

47078631; 136270,8

518710,1 175111,4

КОАІ-КОА0 =-0,49

Закінчення табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

1-й рік

2-й рік

Абсолютний приріст

6. Рентабельність активів (РА %

РА = РТКОА

6,7-3,45 = 23,15

6,11-2,96 = 18,11

РАХ-РА<> =-5,04

7. Зміна рентабельності активів за рахунок зміни:

7.1. Рентабельності товарообороту, %

(РТх-РТ0)КОАь

(-0,59)-3,45 = -2,03

7.2. Коефіцієнта оборотності активів, %

РТ1(КОА1-КОА0)

6,11(-0,49) =-3,01

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >