< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Алгоритм розрахунку міжбюджетних трансфертів

Тривалий час при плануванні міжбюджетних трансфертів в Україні використовувалася формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. № 1195. В останній час використовують новий порядок визначення обсягу міжбюджетних трансфертів за допомогою фінансових нормативів бюджетної забезпеченості.

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості - це гарантований державою в межах наявних бюджетних коштів рівень фінансового забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно Радою міністрів АРК, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості визначається шляхом ділення загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість населення чи споживачів гарантованих послуг тощо.

Загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, розраховується на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, які встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами.

Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для місцевих бюджетів коригуються коефіцієнтами, що враховують відмінності у вартості надання гарантованих послуг залежно від:

 • 1) кількості населення та споживачів гарантованих послуг;
 • 2) соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших особливостей (з часу їх визначення) адміністративно-територіальних одиниць.

Постановою Кабінету міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1149 було запропоновано визначення обсягу міжбюджетних трансфертів через затвердження відповідної формули. Так обсяг дотацій вирівнювання з державного бюджету, що надасться республіканському бюджету АРК, обласному, бюджету міст Києва і Севастополя, містам республіканського АРК та обласного значення, бюджету району, або коштів, що передаються з цих бюджетів до державного бюджету, визначається за загальним фондом місцевого бюджету як різниця між розрахунковим обсягом видатків і розрахунковим обсягом доходів, закріплених за відповідними місцевими бюджетами, із застосуванням коефіцієнта вирівнювання за такою формулою:

Обсяг трансферту Кв х (Видатки - Доходи), де Кв - коефіцієнт вирівнювання.

Формула розподілу обсягу дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів затверджується Кабінетом міністрів України і має враховувати такі параметри:

 • 1) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючи коефіцієнти до них;
 • 2) кількість населення та кількість споживачів гарантованих послуг;
 • 3) індекс відносної податкоспроможності відповідного бюджету—це коефіцієнт, що визначає рівень податкоспроможності відповідного бюджету у порівнянні з аналогічним середнім показником по Україні у розрахунку на одну особу.
 • 4) розрахунковий обсяг кошика доходів місцевих бюджетів. У міжбюджетних відносинах розрізняють два види кошиків доходів:
  • а) кошик доходів державного бюджету для надання міжбюджетних трансфертів — це доходи загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам;
  • б) кошик доходів місцевих бюджетів — це доходи загального фонду, закріплені Бюджетним кодексом на постійній основі за місцевими бюджетами, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;
 • 5) коефіцієнт вирівнювання — це показник, який використовується для розрахунку обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, з метою стимулювання нарощування доходів місцевих бюджетів у процесі бюджетного планування;
 • 6) норматив кількості працівників органів місцевого самоврядування в розрахунку до кількості населення.

Розрахунковий обсяг кошика доходів відповідного бюджету визначається із застосуванням індексу відносної податкоспроможності такого бюджету, який розраховується з використанням економіко-математичних методів та коригуючих коефіцієнтів на основі даних про фактичне виконання відповідного бюджету за три останні бюджетні періоди. При цьому враховуються втрати закріплених доходів у базовому періоді відповідних місцевих бюджетів унаслідок надання пільг платникам податків. Такий індекс показує, наскільки рівень надходжень доходів на певній території в розрахунку на одну особу населення відрізняється від середнього у країні. Застосування таких індексів дає змогу здійснити перерозподіл ресурсів усередині бюджетної системи на засадах об'єктивності з використанням формульного підходу для проведення фінансового вирівнювання.

Для визначення індексу відносної податкоспроможності відповідних бюджетів використовується кошик доходів місцевих бюджетів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Якщо розрахунковий обсяг доходів бюджетів, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, перевищує розрахунковий обсяг видатків відповідного бюджету, обрахований із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів, для такого бюджету встановлюється обсяг коштів, що підлягають передачі до державного бюджету.

До обчисленого за формулою обсягу коштів, що підлягають передачі до державного бюджету, застосовується коефіцієнт вирівнювання, який визначається в межах від 0,6 до 1 з метою стимулювання нарощування доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та диференціюється залежно від рівня виконання таких доходів.

Додаткові кошти, залишені місцевим бюджетам у зв'язку із застосуванням коефіцієнта вирівнювання, розподіляються насамперед між галузями, видатки на розвиток яких ураховуються для визначення міжбюджетних трансфертів.

На сьогодні можна зробити висновки, що розрахунки міжбюджетних трансфертів не є досконалими і потребують доопрацювання.

У таблиці 5.2. узагальнено недоліки щодо розрахунків міжбюджетних трансфертів і запропоновані шляхи їх вирішення.

Таблиця 5.2. Недоліки міжбюджетних розрахунків і шляхи їх вирішення

Недоліки міжбюджетних розрахунків

Пропозиції щодо удосконалення міжбюджетних розрахунків

Формула розподілу міжбюджетних трансфертів між державним і місцевими бюджетами не враховує специфіки всіх місцевих бюджетів

Необхідно внести зміни до формули розподілу міжбюджетних трансфертів в таких галузях:

 • — охорона здоров'я — передбачити в розрахунках видатки для осіб, які перейшли на обслуговування сімейними лікарями;
 • - освіта - врахувати специфіку малих шкіл через застосування спеціальних коефіцієнтів для шкіл сільської місцевості

Відсутність безпосередньої ув'язки розмірів дотацій вирівнювання з основними економічними показниками розвитку адміністративно-територіальних одиниць

Необхідно розмір дотацій вирівнювання ув'язати з такими показниками розвитку адміністративно-територіальних одиниць як обсяги виробленої продукції, виконаних робіт і наданих послуг, одержаного суб'єктами господарювання прибутку, сплачених податків, середньомісячна заробітна плата працюючих, рівень безробіття тощо

Формула для визначення обсягу трансферт/в місцевим бюджетам с громіздкою і складною в застосуванні

Порядок визначення і розподілу дотацій вирівнювання проводити за допомогою удосконаленої методики розрахунку показників, що використовуються у формулах, а саме: індексу відносної податкоспроможності, нормативів фінансового забезпечення, коригувальних коефіцієнтів

Необґрунтовані коригувальні коефіцієнти, які застосовуються при розрахунку фінансових нормативів бюджетної забезпеченості

Система коригувальних коефіцієнтів, що впливають на рівень видатків, має враховувати кількість населення територіальних громад, вікову, соціальну структуру населення, густоту населення, рівень його зайнятості тощо

Недосконалі фінансові нормативи бюджетної забезпеченості

Для справедливого розподілу коштів необхідно розробити мінімальні державні соціальні стандарти надання суспільних послуг органами місцевого самоврядування та фінансові нормативи їх забезпечення, для чого визначити перелік послуг і стандартів їх надання та нормативи фінансового забезпечення (або методику їх визначення) на утримання бюджетних установ, які надають ці послуги

Недостатньо обґрунтоване визначення "податкоспроможної регіону"

Під потенційною податкоспроможною регіону слід розуміти його можливості щодо мобілізації податкових доходів до бюджетів різних рівнів

Недосконала методика розрахунку нормативів відрахувань від загальнодержавних податків до місцевих бюджетів

Рекомендується визначати нормативи відрахувань від загальнодержавних податків до місцевих бюджетів на основі диференційованих коефіцієнтів, які враховували б особливості й рівень економічного розвитку регіону

Незважаючи на велику кількість недоліків, що пов'язані з розрахунками міжбюджетних трансфертів, застосування розроблених логарифмів дає можливість здійснювати перерозподіл ресурсів усередині бюджетної системи для проведення фінансового вирівнювання.

В Україні прийняття цілої низки законів і Бюджетного кодексу сприяло створенню законодавчої основи організації міжбюджетних відносин. Проте залишається багато невирішених питань практичної реалізації положень цих документів, не завжди пов'язаних між собою, а інколи і суперечливих. Протягом багатьох років звичними були зміни механізму бюджетного регулювання, переліку закріплених доходів і нормативів відрахувань. Тому стабілізація нормативної бази міжбюджетних відносин стала одним із найважливіших завдань бюджетної політики.

ГЛОСАРІЙ

Бюджетне вирівнювання — ліквідація значних диспропорцій у здійсненні бюджетних видатків за окремими територіями із врахуванням гарантованого державою мінімального рівня соціальних послуг на одного жителя.

Бюджетне регулювання - діяльність щодо збалансування державного та місцевих бюджетів.

Бюджетний унітаризм - форма внутрішніх міжурядових фінансових відносин, основні принципи організації яких визначаються центральною владою, місцевій та регіональній владі відводиться пасивна роль.

Бюджетний федералізм - форма організації міжбюджетних відносин, заснована на розподілі повноважень між органами державної влади різних рівнів і місцевим самоврядуванням.

Власні доходи місцевих бюджетів - доходи, що формуються на території, підвідомчій відповідному місцевому органу влади згідно з його рішенням і не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Дотації вирівнювання - міжбюджетні трансферти на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який їх отримує, тобто з проведенням фінансового вирівнювання.

Закріплені доходи - доходи, що на довготривалій основі передаються до місцевих бюджетів у повному обсязі або у визначеній, єдиній для усіх бюджетів частині (загальнодержавні податки, збори тощо) і які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Індекс відносної податкоспроможності - коефіцієнт, що визначає рівень податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці порівняно з аналогічним середнім показником по Україні в розрахунку на одного мешканця.

Коефіцієнт вирівнювання - коефіцієнт, що застосовується при розрахунку обсягу дотації вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету України з місцевих бюджетів, з метою зміцнення дохідної бази бюджетів місцевого самоврядування.

Методи бюджетного регулювання — конкретні прийоми та механізми збалансування доходів і видатків бюджетів.

Міжбюджетні відносини - відносини між державою, АРК і органами місцевого самоврядування щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією та законами України.

Міжбюджетні трансферти - кошти, які безоплатно та безповоротно перераховуються з одного бюджету в інший.

Офіційні трансферти — кошти, передані до державного чи місцевих бюджетів органами державної влади, органами влади АРК, органами місцевого самоврядування, урядовими органами зарубіжних країн або міжнародними організаціями на безоплатній і безповоротній основі.

Субвенції - міжбюджетні трансферти для використання з певною метою в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції.

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості - гарантований державою в межах наявних бюджетних коштів рівень фінансового забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно Радою міністрів АРК, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >