< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація контролю витрат і доходів від надзвичайних подій

У зв'язку зі становленням ринкових відносин та природничо-географічними особливостями України виникає ряд чинників надзвичайного характеру, які створюють суттєві загрози для стабільної діяльності сільськогосподарських підприємств.

Обставини сільськогосподарського виробництва та ризики, які йому характерні сформували перелік факторів, які зумовлюють виникнення надзвичайних подій (рис.12.5).

Класифікація надзвичайних подій сільськогосподарського підприємства для потреб контролю

Рис. 12.5. Класифікація надзвичайних подій сільськогосподарського підприємства для потреб контролю

Мета контроль витрат і доходів від надзвичайної діяльності полягає у встановленні достовірності, повноти, відповідності чинному законодавству і нормативам показників звітності та обліку суб'єктів господарської діяльності, які перебували під впливом надзвичайної події, ефективності проведених заходів, пов'язаних з такими подіями або ризиками їх настання.

Контроль надзвичайної діяльності має проводитись для визначення можливості відновлення звичайної діяльності, для надання пропозицій та рекомендацій щодо ефективності проведення робіт, використання цільових коштів або ж інших джерел покриття надзвичайних витрат.

Контроль за надзвичайними втратами і витратами, що виникли внаслідок повеней, землетрусів, градобою, епідемій, техногенних катастроф й аварій, інших надзвичайних подій повинен здійснюватись, за видами й об'єктами цих подій, часом їх виникнення, напрямками і видами втрат та витрат ліквідаторами наслідків й постраждалими, наявністю і рухом грошових коштів, необоротних активів, запасів тощо. В залежності від масштабів надзвичайних подій визначаються суми потенційних витрат на подолання наслідків цих подій і терміни проведення комплексу відновлюваних робіт.

У свою чергу, контроль надзвичайних доходів зосереджується на цільовому використанні одержаних з різних джерел коштів для робіт з попередження надзвичайних подій або ліквідації їх наслідків, при контролі надзвичайних витрат досліджується: правильність визначення елементів надзвичайних витрат, фактична наявність необоротних і оборотних активів після надзвичайної події, витрачання запасів і грошових коштів під час робіт з попередження або ліквідації наслідків надзвичайної події, списання необоротних і оборотних активів через ушкодження або втрати, списання запасів відповідно до норм їх витрачання під час робіт з попередження або ліквідації наслідків надзвичайної події, ефективність проведених заходів.

Непередбачувані витрати є двох видів - прямі (виникають безпосередньо у разі надзвичайної ситуації) і непрямі (включають витрати на ліквідацію наслідків та попередження і ситуацій).

Перевірка надзвичайних доходів і витрат підприємства вимагає дослідження змісту та вартісної оцінки, а також законності включення відповідних сум до статей надзвичайних доходів і витрат, вирахування зі складу витрат сум страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел.

Перевіряючим необхідно слід звернути увагу на документальну обґрунтованість цих доходів і витрат, правильність облікових записів за рахунками 75 "Надзвичайні доходи" з наступними субрахунками 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій", 752 "Інші надзвичайні доходи, та 99 "Надзвичайні витрати" з наступними субрахунками: pax. 991 "Витрати від стихійного лиха", pax. 992 "Витрати від техногенних катастроф", pax. 993 "Інші надзвичайні витрати" і перенесення сальдо цих рахунків на рахунок 79 "Фінансові результати" (субрахунок 794 "Результати надзвичайних подій"), відповідність перелічених даних показникам, що зафіксовані у Примітках до фінансової звітності підприємства.

Значна проблема в управлінні надзвичайною діяльністю полягає у використанні інформації, процес формування якої попередньо не був проконтрольований.

Внутрішньогосподарський контроль витрат і доходів від надзвичайних подій за часом проведення можна поділити на три форми:

  • - Попередній контроль надзвичайної діяльності;
  • - Поточний контроль надзвичайної діяльності;
  • - Наступний контроль надзвичайної діяльності.

Попередній контроль надзвичайної діяльності - це контроль, який передує прийняттю управлінського рішення щодо здійснення фінансових, адміністративних, технологічних операцій в напряму попередження, усунення можливих наслідків надзвичайної події і являє собою комплекс контрольних заходів, направлених на попередження можливих помилок та/або порушень щодо цього об'єкта.

Поточний контроль надзвичайної діяльності - контроль у процесі здійснення фінансових, адміністративних, технологічних операцій під час перебігу надзвичайних подій, і являє собою комплекс контрольних заходів, направлених на оперативне виправлення і коригування допущених помилок та/або порушень під час проведення попереджувальних дій.

Наступний контроль надзвичайної діяльності - контроль, який здійснюється після прийняття управлінських рішень, проведення фінансових, адміністративних, технологічних операцій щодо подій надзвичайного характеру, і являє собою комплекс контрольних заходів, направлених на виявлення і усунення помилок та/або незаконних дій з приводу наслідків надзвичайної події.

Якщо звичайна діяльність складається з операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, то надзвичайна діяльність підприємства впливає на ці види діяльності. Саме за характером такого впливу доцільно класифікувати надзвичайні доходи та витрати сільськогосподарського підприємства і представити їх в такому вигляді у Звіті про фінансові результати.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >