< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Податкова міліція та її місце у боротьбі з економічними злочинами

Податки є найбільш важливим і впливовим інструментом регулювання економічних відносин та інтересів держави, регіонів, підприємств і громадян. Вони відіграють значну роль у формуванні дохідної частини бюджету. Постійне надходження до бюджетів податків та інших обов'язкових платежів є важливим чинником належного функціонування держави, запорукою успішного соціального, економічного розвитку та добробуту, розвитку місцевого самоврядування громадян.

Проте не всі платники податків сумлінно виконують один із найголовніших обов'язків перед державою, вдаються до різних порушень податкового законодавства — від несвоєчасної сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету відповідного рівня до умисного ухилення від їх сплати.

Ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, отримання незаконного відшкодування ПДВ з бюджету є суспільно небезпечними діяннями, оскільки їх вчиненням порушується встановлений законодавством порядок оподаткування юридичних і фізичних осіб, що тягне за собою зменшення дохідної частини державного та місцевого бюджетів, яка формується за рахунок надходження податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Саме для боротьби з такими правопорушеннями у складі органів державної податкової служби створені відповідні спеціальні підрозділи для боротьби з податковими правопорушеннями (податкова міліція).

Їх створення було обумовлене реформуванням суспільно-економічних відносин у державі та пов'язаним з ними реформуванням податкової системи. Державна податкова служба, яку спочатку було створено тільки як систему контролю за додержанням податкового законодавства, не була спроможна ефективно вести боротьбу з протиправними, у тому числі злочинними, посяганнями на податкові відносини. Підрозділи з податкових розслідувань, що функціонували при ДПС України, враховуючи їх обмежену компетенцію та нераціональну функціональну належність, не могли ефективно замінити процесуально самостійний правоохоронний орган, який би виконував весь комплекс завдань, пов'язаних із боротьбою з податковими злочинами. Тому у 1998 році в новій редакції Закону України "Про державну податкову службу в Україні" було вміщено новий розділ, присвячений організаційним принципам побудови та компетенції нового органу у складі ДПС — податкової міліції.

Спеціалізовані підрозділи боротьби з податковими правопорушеннями (податкова міліція) були утворені на базі податкової поліції, основу якої становили виведені, згідно з Указом Президента України від 22 серпня 1996 p., з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ оперативні підрозділи управління боротьби з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування кримінальної міліції Міністерства внутрішніх справ України.

Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів боротьби з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

Систему органів податкової міліції становлять:

 • • Департамент боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, Слідче управління, Управління боротьби з корупцією та безпеки в органах ДПС, Головне управління податкової міліції, до складу якого входять: Управління організації боротьби з незаконним обігом товарів, Управління оперативного документування, Оперативно-аналітичне управління, Оперативне управління, Управління дослідчих перевірок Управління оперативного супроводження збиткових підприємств, Управління організації оперативних заходів скорочення податкової заборгованості та інші підрозділи, що забезпечують виконання функціональних завдань відповідно до повноважень, наданих податковій міліції чинним законодавством;
 • • управління податкової міліції, слідчі відділи податкової міліції, відділи для боротьби з корупцією в органах державної податкової служби відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
 • • відділи податкової міліції, слідчі відділення (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій у районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій.

У складі податкової міліції діє спеціальний структурний підрозділ, який бореться з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Податкову міліцію очолює начальник податкової міліції — перший заступник Голови Державної податкової адміністрації України, а в державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі начальники управлінь податкової міліції — перші заступники голів відповідних державних податкових адміністрацій.

Для здійснення боротьби з "відмиванням" грошей, відповідно до Указу Президента України від 22 липня 2000 р. № 813/2000 р. "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом", у структурі Головного управління податкової міліції ДПА України було створено спеціальні підрозділи, увага яких зосереджена на проблемах, пов'язаних з діяльністю компаній-посередників і конвертаційних центрів, що використовуються для незаконного переміщення фінансових активів у банківський і поза-банківській сферах.

Органи державної податкової служби України у своїй діяльності керуються Конституцією, законами України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, прийнятими у межах їх повноважень. Правовий статус ДПС України визначено Законом України "Про державну податкову службу в Україні". Відповідно до ст. 1 названого закону державна податкова служба є системою органів, до складу якої входять: Державна податкова адміністрація України; державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; державні податкові інспекції в районах, містах (крім Києва та Севастополя); районах у містах.

Завданнями податкової міліції є:

 • • запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;
 • • розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;
 • • виявлення фактів корупції та запобігання їй в органах державної податкової служби;
 • • забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних із виконанням службових обов'язків.

Податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань виконує такі дії:

 • • приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;
 • • здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводить дізнання та досудове слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів до відшкодування заподіяних державі збитків;
 • • виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх усунення;
 • • забезпечує безпеку працівників органів державної податкової служби та їх захист від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними посадових обов'язків;
 • • запобігає корупції та іншим службовим порушенням серед працівників державної податкової служби;
 • • збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням.

У Державній податковій службі України створено налагоджену, професійно підготовлену і технічно забезпечену управлінську вертикаль (від районної ланки до центрального республіканського апарата), здатну якісно виконувати поставлені перед нею завдання, насамперед шляхом здійснення контролю за грошовими і товарними потоками, головним завданням якого є від стеження сумнівних фінансових операцій. Для цього в ДПА України створені і активно використовуються понад 40 різних баз даних.

Податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань має право:

 • • приймати і реєструвати заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, у встановленому порядку перевіряти їх та приймати щодо них передбачені законом рішення;
 • • здійснювати досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, вживати заходів щодо відшкодування заподіяних державі збитків;
 • • виявляти причини й умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживати заходів щодо їх усунення;

Оперативним працівникам податкової міліції для виконання покладених на них обов'язків надаються такі права:

 • • проводити опитування громадян, використовувати їх добровільну допомогу;
 • • брати участь у перевірці фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій та окремих осіб;
 • • витребувати, збирати і вивчати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також, спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їхніх доходів;
 • • проводити операції із захоплення озброєних злочинців, припинення тяжких злочинів;
 • • здійснювати візуальне спостереження у громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів обстеження приміщення;
 • • залучати громадян, з їхньої згоди, до співробітництва на конфіденційній основі;
 • • здійснювати проникнення у злочинну групу із збереженням у таємниці достовірних даних щодо власної особи;
 • • мати гласних і негласних штатних працівників;
 • • застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю на підставах і в порядку, встановлених чинним законодавством для працівників правоохоронних органів;
 • • знімати інформацію з каналів зв'язку та застосовувати інші технічні засоби отримання інформації;
 • • негласно проникати до житлових приміщень, здійснювати візуальне спостереження у них та інші оперативно-розшукові заходи відповідно до чинного законодавства.

Отже, відповідно до чинного законодавства податкова міліці. здійснює правоохоронну діяльність.

Адміністративна діяльність податкової міліції — це діяльність що здійснюється у справах про податкові правопорушення. Працівники податкової міліції мають право, за наявності підстав підозрювати суб'єктів — платників податків у вчиненні адміністративного правопорушення, перевіряти у громадян та посадових осіб документи, що посвідчують особу, здійснювати адміністративне затримання складати протоколи про адміністративні правопорушення, застосовувати інші заходи, передбачені законодавством про адміністративні правопорушення.

Оперативно-розшукова діяльність підрозділами податкової міліції здійснюється гласними і негласними заходами відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність".

Досудове слідство співробітники слідчих підрозділів податкової міліції проводять згідно з кримінальним та кримінально-процесуальним законодавством України.

В Кримінальному Кодексі України (далі — КК України) визначено ряд протиправних дій, які можна віднести до компетенції податкової міліції. Відповідно до спільної вказівки Генпрокуратури, МВС, Служби безпеки України, ДПА України " Щодо єдиного порядку обліку злочинів у сфері економіки" від 2 липня 2004 р. №12-157 до компетенції податкової міліції належать такі статті КК України: 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), 207 (Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті), 208 (Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків), 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), частини 2, 3, 4 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів), 216 (Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок), 218 (Фіктивне банкрутство).

Якщо під час цих злочинів будуть встановлені злочини, передбачені статтями 191,192, 200, 201, 202, 203, 205, 213, 215, 219, 220,

221, 255, 358, 364, 366 та 367 КК, вчинені особою, щодо якої ведеться слідство, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться слідство, вони розслідуються слідчими податкової міліції.

У разі викриття злочину, який віднесений до компетенції слідчих податкової міліції, вони порушують кримінальну справу і розслідують її у повному обсязі, застосовуючи передбачені законодавством заходи для всебічного, повного й об'єктивного дослідження усіх обставин справи.

Слідче управління податкової міліції забезпечує організаційно-методичне керівництво діяльністю слідчих підрозділів органів ДПС. Воно здійснює процесуальний контроль за провадженням попереднього слідства та надає практичну допомогу у розслідуванні найбільш складних злочинів. Слідче управління та регіональні слідчі відділи або відділення становлять єдиний централізований слідчий апарат податкової міліції, з виключно процесуальною підлеглістю і підзвітністю нижчих органів вищим.

Боротьба з корупцією в органах ДПС проводиться спеціально створеними підрозділами податкової міліції, які, у свою чергу, підпорядковуються Управлінню боротьби з корупцією та безпеки в органах ДПС. Законодавчою базою підрозділів є Закон України "Про боротьбу з корупцією". Відповідно до нього уповноважені підрозділи здійснюють оперативні та слідчі дії для запобігання та викриття корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією у системі органів ДПС.

При порушенні посадовою чи службовою особою податкової міліції прав і законних інтересів громадянина відповідний орган державної податкової служби зобов'язаний вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу громадянина публічно вибачитися.

Слід зазначити, що в процесі діяльності податкова міліція тісно взаємодіє з органами внутрішніх справ. Серед шляхів взаємодії ОВС з податковою міліцією можна виділити: обмін оперативною інформацією про порушення податкового законодавства; проведення спільних фінансових перевірок на підприємствах, установах, організаціях, також документальних перевірок та ревізій, обстежень у зв'язку з виявленням прихованих від оподаткування доходів або зменшення їх з тією ж метою; сприяння в наданні допомоги у вилученні документації; встановлення за допомогою ОВС місцезнаходження юридичних та фізичних осіб, які перебувають у розшуку за вчинення податкових злочинів; проведення спільного аналізу процесу сплати податків до бюджетів різних рівнів; проведення спільних перевірок зберігання матеріальних цінностей на об'єктах, що перевіряються; надання технічної взаємодопомоги; проведення спільної профілактичної роботи серед юридичних та фізичних осіб. Але така робота проводиться без чітко визначеної системи. Тому сьогодні Державна податкова служба України потребує термінового реформування.

Останнім часом все частіше порушується питання про об'єднання ДСБЕЗ та податкової міліції. Вбачається, що для підвищення ефективності боротьби зі злочинними проявами у сфері економіки все-таки доцільно було б об'єднати зусилля правоохоронних органів, а саме ДСБЕЗ та податкової міліції. Це надасть можливості розкривати складні господарські злочини з використанням оперативних можливостей підрозділів ОВС, податкової міліції та професійних знань і навичок ревізорів, подолати міжвідомчі бар'єри у тлумаченні та застосуванні фінансового, кримінального та кримінально-процесуального законодавства, підвищити відповідальність за кінцеві результати у боротьбі зі злочинами у сфері економіки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >