< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контроль за використанням коштів місцевих бюджетів

  • 8.1. Мета, планування та підготовка до перевірки.
  • 8.2. Контроль за формуванням коштів місцевих бюджетів.
  • 8.3. Контроль за використанням коштів на реалізацію бюджетних програм.
  • 8.4. Оформлення та реалізація матеріалів перевірки.

Мета, планування та підготовка до перевірки

Метою перевірки формування та використання коштів місцевих бюджетів є об'єктивна необхідність комплексно оцінити роботу територіальних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у фінансовій сфері, їх спроможність ефективно забезпечувати життєдіяльність існуючого господарства території, ощадливо використовувати наявні фінансові ресурси та вишукувати додаткові джерела наповнення бюджету.

Під час перевірки контролери-ревізори мають на меті з'ясувати, чи забезпечується дотримання чинних нормативно-правових актів України щодо формування та використання бюджетів відповідних рівнів, підтримання фінансово-бюджетної дисципліни учасниками бюджетного процесу, належний стан економічної та контрольної роботи фінансових органів і органів Державного казначейства, здійснення ними заходів для її поліпшення в нинішніх умовах, в тому числі щодо можливостей збільшення доходів бюджетів та забезпечення економного й раціонального використання бюджетних коштів на основі принципів бюджетної системи України:

  • o відстежити рівень дотримання порядку проходження бюджетних коштів від поточного рахунку місцевого бюджету основного рівня території (обласного, районного, міського) та рахунків з обліку коштів державного та місцевого бюджетів в органах Державного казначейства через основних розпорядників коштів на фінансування заходів, передбачених показниками видаткової частини відповідного бюджету. Встановити, чи за цільовим призначенням, правильно і ефективно витрачались кошти, виділені з бюджетів всіх рівнів;
  • o перевірити правильність формування та використання коштів від надходжень, що мають цільове призначення, в тому числі коштів цільових фондів, утворених за рішеннями органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, а також власних надходжень бюджетних установ;

o оцінити стан збереження та ефективність використання державного і комунального майна, інших матеріальних й нематеріальних активів установами, підприємствами та організаціями, що отримують кошти з бюджетів різних рівнів, а також виконання вимог законодавства щодо операцій із необоротними активами, що складають матеріальну основу місцевого самоврядування та балансоутримувачами яких є підприємства і організації, що не фінансуються з бюджету;

Перевірки бюджетів проводяться зазвичай в плановому порядку, органами ДКРС центрального та територіального рівня спільно з іншими органами державного фінансового контролю, в залежності від рівня місцевого бюджету. За дорученням Головного контрольно-ревізійного управління України та в інших передбачених законодавством випадках територіальні підрозділи ДКРС проводять перевірки бюджетів незалежно від їх рівня чи від територіальної належності.

Планові перевірки бюджетів проводяться відповідно до таких документів:

1). "Основні напрями роботи органів державної контрольно-ревізійної служби на поточний рік", які затверджуються Кабінетом Міністрів України; 2). "План контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-

ревізійної служби на відповідний період"; 3). "План перевірок бюджетів та використання бюджетних коштів у районах, містах обласного значення, районах у містах, які складаються контрольно-ревізійними управліннями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі". ГоловКРУ України за погодженням з Міністерством фінансів України, Державним казначейством України та Державною податковою адміністрацією України планує перевірки бюджетів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і включає їх до основних напрямів роботи органів державної контрольно-ревізійної служби України на наступний рік, який до 1 грудня подається на затвердження до Кабінету Міністрів України. Затверджений Кабінетом Міністрів України план перевірок бюджетів органи державного фінансового контролю включають до своїх планів роботи на відповідний період.

Контрольно-ревізійні управління в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі за погодженням з іншими територіальними органами фінансового контролю складають план проведення перевірок бюджетів на наступний рік та до 1 листопада подають його на затвердження Раді Міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям. Затверджені плани перевірок бюджетів у районах, містах обласного значення, районах в містах у визначені строки скеровуються до Управління контролю у сфері органів державної виконавчої влади і оборони ГоловКРУ України для контролю за їх виконанням.

Підготовка до перевірки. Проведенню перевірки бюджетів має передувати певна підготовка, яка передбачає ознайомлення із матеріалами попередньої ревізії (перевірки), вивчення матеріалів з питань фінансів та бюджетів території, що є у фінансових органах, органах Державного казначейства України, правоохоронних і митних органах, а також в інших органах, включаючи заклади банків. Порядок надання інформації про обсяги коштів державного та місцевих бюджетів, що виділялись головним розпорядникам бюджетних коштів та установам, організаціям і підприємствам, затверджено наказом ГоловКРУ України та Державного казначейства України від 11 червня 2002 р. № 141/105, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 червня 2002 р. за № 531/6819 із наступними змінами [4].

Інформацію від інших органів доцільно отримувати за завчасним письмовим зверненням органу ДКРС, що має містити дані щодо її структури та змісту. На основі вивчення зазначених матеріалів керівник перевірки бюджетів розробляє програму її проведення, де визначається період перевірки, її мета та основні питання, на яких треба зосередити увагу.

Програма перевірки бюджетів АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя затверджується Головою ГоловКРУ України або його заступником, на якого покладено обов'язки супроводження перевірок бюджетів. Програма перевірки бюджетів районів, міст обласного підпорядкування, районів у містах затверджується начальником контрольно-ревізійного управління в АР Крим, області, місті Києві чи Севастополі або його заступником, на якого покладено обов'язки супроводження таких перевірок.

Особа, що супроводжує перевірку бюджетів, перевіряє підготовленість учасників до проведення ревізій (перевірок) та дає їм відповідні інструктивні вказівки. На основі затвердженої програми керівник перевірки складає план її проведення з визначенням конкретних завдань, об'єктів перевірки, виконавців, термінів виконання. В період перевірки за потреби до програми і плану її проведення в установленому порядку вносяться зміни і доповнення.

Ревізії та перевірки, що здійснюються під час перевірки бюджетів у закладах, організаціях та на підприємствах проводяться за окремими індивідуальними програмами. Програму таких ревізій (перевірок) затверджує керівництво відповідного структурного підрозділу ДКРС, що перевіряє підготовленість учасників до проведення ревізії (перевірки) і дає їм необхідні інструктивні вказівки. У випадках неможливості затвердження програм ревізій (перевірок) керівниками підрозділів ДКРС іншого територіального розташування, працівники якого залучені до перевірки бюджетів, такі програми затверджуються керівником перевірки бюджетів.

Робочий план за кожним об'єктом затверджує керівник перевірки бюджетів, якому також надається право вносити (у разі потреби) зміни до індивідуальної програми ревізії (перевірки).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >